REKTOR
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE
ogłasza konkurs otwarty
na Kierownika Centrum Kultury i Folkloru Wsi
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wymagania wobec kandydata:

 • posiadanie wykształcenia wyższego,
 • przynajmniej 5-letnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury,
 • posiadanie wiedzy w zakresie funkcjonowania i organizacji struktur ruchu folklorystycznego w Polsce i na świecie,
 • umiejętności w zakresie zarządzania finansami związanymi z funkcjonowaniem jednostki,
 • doświadczenie w organizowaniu przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,
 • posiadanie wiedzy w zakresie kultury ludowej,
 • znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym – preferowany język angielski,
 • predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora,
 • CV i  list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (pobrany ze strony UP w Lublinie https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/,
 • koncepcja funkcjonowania i rozwoju Centrum Kultury i Folkloru Wsi oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor”,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poświadczone własnoręcznym podpisem o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13 20-950 Lublin,, będący Administratorem Danych Osobowych, danych osobowych dotyczących mnie, zgromadzonych w związku i w celu realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).” / data i podpis/”.

Wymagane dokumenty należy przesłać na adres: Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin z dopiskiem na kopercie „Konkurs na Kierownika CKIFW Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie” /decyduje data stempla pocztowego/ lub składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Uczelni (ul. Akademicka 13, p.261) do dnia 22.07.2022r.

Uczelnia zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną poinformowani telefonicznie o dalszych etapach konkursu.

Postępowanie konkursowe może być odwołane bez podania przyczyny na każdym jego etapie, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji finansowych i prawnych z tego tytułu.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Skan ogłoszenia (.pdf / 106KB)
Zobacz
Druki do pobrania
Zobacz