Informuję, że Prezes Rady Ministrów podpisał Zarządzenia:

  • nr 57 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • nr 59 z dnia 31 maja 2024 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2024 roku. od qodz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2024 roku do qodz. 23:59.

W związku z powyższym nadal obowiązują wytyczne związane z wprowadzonymi stopniami alarmowymi, a w szczególności: zachowanie zwiększonej czujności przy korzystaniu z sieci teleinformatycznej oraz zwracanie uwagi na stany odbiegające od normy, zakaz wstępu do budynków Uczelni osobom postronnym, kontrolowanie wszystkich przesyłek pocztowych, informowanie kierowników jednostek, kierowników obiektów dydaktycznych o porzuconych paczkach, bagażach lub innych znalezionych przedmiotach oraz nietypowych zachowaniach osób przebywających na terenie należącym do Uczelni.

Kierownicy jednostek oraz kierownicy obiektów zobowiązani są do zgłaszania incydentów związanych z wprowadzonymi stopniami alarmowymi do:

  • Biura Rektora tel. 81 445-66-77 lub
  • Starszego Specjalisty ds. Obronnych i OC tel. 81 531-96-40, 572-330-780.

Rektor
Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk

skan komunikatu (.pdf)
Zobacz