27 września 2021 r. w Centrum Kongresowym odbyły się obchody złotego Jubileuszu Wydziału Inżynierii Produkcji: 50-lecia jego istnienia.

Galeria zdjęć
Zobacz

Uroczystości przewodniczył Dziekan Wydziału prof. dr hab. Dariusz Andrejko wraz z Prodziekanami: dr hab. Moniką Stomą, prof. uczelni oraz dr hab. Andrzejem Mazurem, prof. uczelni.

W wydarzeniu uczestniczył JM Rektor, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, który zwrócił się do gości ze słowami:

Wydział Inżynierii Produkcji przez wszystkie dotychczasowe lata swojego istnienia był jednostką macierzystą dla kadr z wielu innych uniwersytetów i politechnik w kraju. To jest dla nas powodem do dumy i wielkim osiągnięciem pracowników tego Wydziału. (…) Czasy się zmieniają i zmieniają się także wymagania stawiane przed nauką. Przez wszystkie lata swojego istnienia Wydział ciągle się dostosowywał i ciągle się rozwijał tworząc i kształtując naukę dla jej dobra. Tworząc postępy dla mechanizacji rolnictwa, tak ważnej, aby zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w Polsce.

Dziękuję pracownikom, którzy włączyli się w rozwój Wydziału. Dzięki Państwa zaangażowaniu Wydział może szczycić się osiągnięciami naukowymi, tytułami, ale i kadrą, którą wykształciliście, która tworzyła zręby mechanizatorów rolnictwa w Polsce, zapewniając prawidłowy jego rozwój. To Państwa bardzo wielkie osiągnięcie i w imieniu Władz uczelni serdecznie za nie dziękuję. Życzę Wydziałowi, aby w kolejnych latach rozwijał się równie dynamicznie i odnosił kolejne sukcesy.

Dokonania Wydziału na przestrzeni ostatnich kilku lat przybliżył zgromadzonym Prorektor ds. Kadr, prof. dr hab. Andrzej Marczuk, który przez dwie kadencje sprawował funkcję Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji. W swoim przemówieniu zaznaczył, że ostatnie lata były okresem bardzo pracowitym na Wydziale, w trakcie którego znacząco wzmocniono kadrę. Był to także okres trudny, ponieważ w szkolnictwie wyższym dokonała się reforma, która znacząco wpłynęła na funkcjonowanie Wydziałów Inżynierii Produkcji w całym kraju: wcześniej znajdowały się one w dyscypliny nauk rolniczych, a zostały przeniesione do dyscypliny nauk inżynieryjno-technicznych. Były to jednak zmiany, z którymi Pracownicy doskonale sobie poradzili.

W wystąpieniu wspomniał także o niektórych z licznych osiągnięć naukowo-badawczych Wydziału:

– Katedra Inżynierii Środowiska: wdrożenie technologii oczyszczania ścieków w hybrydowych systemach hydrofitowych

– Katedra Energetyki i Środków Transportu: Projekt i budowa innowacyjnych instalacji do kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej; Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarni ziarna i nasion wraz z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń

– Zakład Inżynierii Procesowej: komercjalizacja nowoczesnych rozwiązań w zakresie produkcji makaronów błyskawicznych i bezglutenowych

Na koniec podziękował za zaufanie, jakim został obdarzony oraz zaszczyt sprawowania funkcji Prodziekana, a następnie Dziekana Wydziału oraz zwrócił się do Pracowników ze słowami:

Sprawowanie tych funkcji było dla mnie ogromną przyjemnością, a nade wszystko zaszczytem.(…) Dziękuję Społeczności Wydziału Inżynierii Produkcji. Wszystkie sukcesy Wydziału są efektem Państwa pracy. Uważam, że udało nam się stworzyć wspaniały zespół, w ogromnej większości zaangażowany w rzetelną pracę dla dobra Wydziału.

Prodziekan dr hab. Monika Stoma, prof. uczelni przedstawiła historię i wkład Wydziału Inżynierii Produkcji w badania naukowe i rozwój dydaktyki.

W trakcie uroczystości Wydział Inżynierii Produkcji został uhonorowany Medalem “Zasłużony dla miasta Lublin”, wręczonym przez prezydenta miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Za swoją pracę i działalność na rzecz rozwoju nauki jubileuszowe medale otrzymali JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Prorektorzy, Rektorzy poprzednich kadencji oraz obecni Dziekani Wydziałów naszej Uczelni, Kanclerz UP w Lublinie, a także zasłużeni pracownicy i współpracownicy Wydziału.

Wydarzenie zakończyło się wygłoszeniem dwóch wykładów plenarnych. Pierwszy pt. “Herbologia we współczesnym rolnictwie” wygłosił prof. dr hab. dr h.c. multi Marian Wesołowski, drugi pt. “Janusz Haman – nasz nauczyciel i mistrz” — prof. dr hab. dr h.c. multi Rudolf Michałek.

Fot. Alicja Jaroszewska / DKiWA