Erasmus+ drugi nabór na mobilności STA/ STT Pracowników UP w Lublinie w roku akad. 2023-24

Szanowni Państwo,

 

decyzją Prorektora ds. Rozwoju Uczelni, Pana prof. dr. hab. Adama Waśko, ogłaszam drugi nabór na wyjazdy dydaktyczne STA i szkoleniowe STT Pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu Erasmus+ Szkolnictwo Wyższe “Mobilność Edukacyjna” do krajów programu (kraje Unii Europejskiej + kraje stowarzyszone: Islandia, Macedonia Północna, Liechtenstein, Norwegia, Serbia, Turcja) w ramach umowy 2023-1-PL01-KA131-HED-000119757 (KA131 2023) w roku akademickim 2023-24.

 

WAŻNE! Drugi nabór potrwa do 21 lutego 2024 r. (do godz. 14.00) i przeznaczony jest dla Pracowników UP w Lublinie:

wyjazdy dydaktyczne STA – wyjazdy dla nauczycieli akademickich

wyjazd STA = umowa Erasmus+ pomiędzy uczelniami w ramach dziedziny, w której będą prowadzone zajęcia

wyjazdy szkoleniowe STT – wyjazdy przeznaczone tylko dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi oraz dla Pracowników Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji

 

Decyzja o zakwalifikowaniu na wyjazd zostanie wysłana do Państwa mailem po zakończeniu naboru tj. po 21 lutego 2024 r.

Realizacja mobilności możliwa jest od 04 marca 2024 r. do końca roku akademickiego 2023-24 (do końca września 2024 r.).

 

Po 21 lutego 2024 r. wnioski na wyjazd nie będą przyjmowane.

 

Pozostałe środki finansowe, niewykorzystane w prowadzonym obecnie drugim naborze, zostaną przeznaczone na kolejne nabory na wyjazdy Pracowników, terminy i zasady których zostaną ogłoszone przez Prorektora ds. Rozwoju Uczelni, o czym zostaną Państwo poinformowani drogą mailową.

 

Zgodnie z przyjętymi w UP w Lublinie zasadami wyjazdów Pracowników:

 • w prowadzonym obecnie naborze jeden Pracownik uczelni może złożyć jeden wniosek wyjazdowy,
 • w ramach całego projektu/ umowy KA131 2023 (wszystkie nabory) dopuszcza się wyjazd maksymalnie trzech pracowników z jednego wydziału (lub Centrum Nauczania Języków Obcych i Certyfikacji) do jednej, tej samej uczelni/instytucji zagranicznej w tym samym terminie (nie więcej niż trzech pracowników łącznie STA i STT),
 • w ramach całego projektu/ umowy KA 131 2023 (wszystkie nabory) dopuszcza się wyjazd STT maksymalnie dwóch pracowników z jednego działu (dotyczy pracowników niebędących nauczycielami: np. administracji ogólnej, obsługi, biblioteki) do jednej, tej samej uczelni/instytucji zagranicznej w tym samym terminie,
 • listę wykorzystanych terminów po pierwszym naborze na poszczególnych wydziałach można uzyskać w Biurze Mobilności Akademickiej (BMA – Anna Dębska – tel. 81 445 65 94). Lista została przesłana również do Koordynatorów Wydziałowych Programu Erasmus+. Pracownicy niebędący nauczycielami proszeni są o sprawdzenie terminów w BMA.

 

W procedurze kwalifikacyjnej zapewniona będzie równość szans kobiet i mężczyzn oraz osób niepełnosprawnych.

Pracownicy z orzeczoną niepełnosprawnością mogą uzyskać dodatkowe środki z programu Erasmus+ na pokrycie dodatkowych kosztów z tym związanych. Szczegółowe informacje zamieszczone są na naszej stronie internetowej, informacje można uzyskać także w Biurze Mobilności Akademickiej (Anna Dębska, 81 445 65 94).

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad kwalifikacji, realizacji i finansowania wyjazdów wraz ze wzorami dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd znajdą Państwo na naszej stronie internetowej TUTAJ w zakładkach wyjazdy dydaktyczne STA lub wyjazdy szkoleniowe STT.

 

Zapraszamy wszystkich Pracowników zainteresowanych wyjazdem do składania dokumentów zgłoszeniowych na wyjazd osobiście.

 

WAŻNE! Dokumenty przyjmowane będą jedynie na aktualnych wzorach, dostępnych na naszej stronie internetowej, przyjmowane będą tylko komplety dokumentów ze wszystkimi wymaganymi podpisami i pieczęciami. 

Dokumenty zgłoszeniowe na wyjazd należy złożyć w Biurze Mobilności Akademickiej (budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie, III piętro, pok. 309, tel. 81 445 65 94 – mgr inż. Anna Dębska) w terminie do 21 lutego 2024 r.

 

INFORMACJE O PROGRAMIE ERASMUS+:

 

W ramach programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność Edukacyjna pracownicy Uniwersytetu mogą realizować wyjazdy:

 1. wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów(STA) na uczelniach w krajach programu; do tej kategorii wchodzą także przyjazdy przedstawicieli zagranicznych przedsiębiorstw z innych krajów programu w celu prowadzenia zajęć dla studentów naszej uczelni.
  Pracownik UP powinien przeprowadzić minimum 8 godzin zajęć dydaktycznych w ciągu 5 dni roboczych pobytu. Wyjazd możliwy jest do uczeni, z którą UP ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną w ramach dziedziny, w której prowadzone będą zajęcia dydaktyczne.

  2.    wyjazdy pracowników uczelni (zarówno nauczycieli akademickich jak i pozostałych pracowników) do szkół wyższych (posiadających kartę ECHE), instytucji, organizacji, przedsiębiorstw w innych krajach programu w celach szkoleniowych (STT) – doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, poszerzanie wiedzy w danej dziedzinie, udział w szkoleniach, job shadowing itp.

Pracownik powinien zrealizować minimum 16 godzin szkolenia w ciągu 5 dni roboczych pobytu.

 

Każdy pracownik zainteresowany wyjazdem indywidualnie ustala z uczelnią partnerską, organizacją lub przedsiębiorstwem termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych lub szkoleniowych. Pracownik przy wyborze Uczelni zagranicznej może kierować się swoimi kontaktami lub wybrać uczelnię partnerską z listy dostępnych, z którymi UP w Lublinie ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną. Warto pamiętać, że podpisanie umowy z uczelnią jest wymagane przy wyjazdach STA (w celach dydaktycznych), natomiast przy wyjazdach STT (w celach szkoleniowych) podpisanie umowy jest opcjonalne.
Wykaz uczelni partnerskich [Uczelnie partnerskie Erasmus+ 2023/24 z krajami UE i stowarzyszonymi] excel wraz z dziedzinami mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej TUTAJ.

Z uwagi na zmianę edycji projektu, w roku akad. 2023-24 liczba podpisanych umów uległa zmianie, przed aplikowaniem na mobilność STA, proszę o zapoznanie się z wykazem umów, aby sprawdzić, czy umowa z uczelnią partnerską, do której Państwo chcą aplikować, jest aktualna.

W roku akad. 2023-24 wszystkie wyjazdy na Węgry są możliwe.

 

Pracownik wyjeżdżający w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub w celach szkoleniowych, otrzymuje dofinansowanie wyjazdu, które składa się z:

 1. wsparcia indywidualnego(7 dni = 5 dni pobytu + 2 dni na podróż, razem 7 dni finansowanych grantem). Kwota wsparcia indywidualnego uzależniona jest od zaszeregowania kraju wyjazdu do grupy z przypisaną wysokością wsparcia.
 2. kwoty ryczałtowej na koszty podróży(liczona według oficjalnego kalkulatora odległości dostępnego TUTAJ).

 

WAŻNE! Kwota ryczałtowa na koszty podróży może zostać zwiększona w przypadku podróży z wykorzystaniem niskoemisyjnych środków transportu takich jak autobus, pociąg lub wspólne korzystanie z samochodu. Warunkiem otrzymania zwiększonej kwoty kosztów podróży będzie złożenie Wniosku „green travel” (wg wzoru BMA) przed mobilnością oraz Oświadczenia po odbyciu mobilności (wg wzoru BMA) i okazanie do wglądu dowodów podróży „green travel” (jeśli dotyczy).

 

Listę krajów, do których możliwe są mobilności wraz ze stawkami znajdą Państwo TUTAJ w zakładce Wysokość stypendium STA/ STT.

 

Zapraszamy!

mgr Izabela Wolska

Koordynator Uczelniany Programu Erasmus+

Biuro Mobilności Akademickiej

tel. 81 445 65 94 (mgr inż. Anna Dębska)

tel. 81 445 65 73 (mgr Izabela Wolska)