Mgr Magdalena Szydłowska-Tutaj pod kierunkiem dr hab. Urszuli Złotek prof. uczelni realizuje projekt pt. Jakość odżywcza i prozdrowotna makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z grzybów posiadających udokumentowany potencjał prozdrowotny.

Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Nauki i Edukacji z programu „Doktorat wdrożeniowy”. Podmiotem współpracującym we wdrażaniu projektu jest PZZ Lubella GMW Sp. Z o. o.

Doktorant: Magdalena Szydłowska – Tutaj,  PZZ Lubella Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie

Promotor: dr hab. Urszula Złotek, prof. uczelni | Katedra Biochemii i Chemii Żywności | dyscyplina: Technologia żywności i żywienia

Promotor pomocniczy: Maciej Combrzyński, dr inż. | Wydział Inżynierii Produkcji Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej | dyscyplina: Inżynieria środowiska górnictwo i energetyka

Opiekun z firmy: Marta Czajka | PZZ Lubella Sp. z o.o. Sp. k. w Lublinie

Cel: Celem pracy będzie opracowanie i optymalizacja technologii oraz analiza jakości sensorycznej, cech fizykochemicznych oraz właściwości odżywczych i prozdrowotnych makaronów z pszenicy durum wzbogaconych suszem z wybranych grzybów.

Założenia: W fortyfikowanych produktach mogą zachodzić interakcje pomiędzy składnikami matrycy i związkami bioaktywnymi surowców używanych do wzbogacania, dlatego aby potwierdzić jakość prozdrowotną wyprodukowanych makaronów konieczne są badania przeprowadzone w jednostce naukowej dotyczące aktywności biologicznej i potencjalnej biodostępności związków biologicznie czynnych gotowego produktu. W planowanych badaniach do fortyfikacji makaronu z pszenicy durum zaplanowano użycie dostępnych komercyjnie suszów z grzybów o udokumentowanym naukowo potencjale prozdrowotnym. Projekt zakłada opracowanie procedury produkcji makaronu wzbogaconego suszem z grzybów, który będzie charakteryzował się zwiększonym potencjałem nutraceutycznym oraz akceptowalnym poziomem cech organoleptycznych i fizykochemicznych.