Centrum Nauki zaprasza kadrę akademicką i kadrę administracyjną na bezpłatne szkolenia  podnoszące kompetencje specjalistyczne, komunikacyjne i społeczne w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz potencjału instytucjonalnego w przyjmowaniu osób z zagranicy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”, organizowane przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej, potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy, kształtowanie postaw otwartości i tolerancji w środowisku akademickim i otoczeniu społecznym uczelni.

Uczestnikami szkoleń mogą być wszyscy pracownicy UP w Lublinie, którzy nigdy wcześniej nie brali udziału w szkoleniach organizowanych w ramach Programu „Welcome to Poland” edycja 2018, 2019 (nie dotyczy wyjazdów studyjnych).

Kandydat zainteresowany wzięciem udziału w projekcie może wybrać 1 ze szkoleń podnoszących kompetencje specjalistyczne albo pakiet 3 szkoleń podnoszących kompetencje komunikacyjne i specjalistyczne.

I. Szkolenia podnoszące kompetencje specjalistyczne pracowników UP w Lublinie – WOLNE MIEJSCA:

  1. Aspekty prawne i administracyjne zatrudniania cudzoziemców-naukowców w Polsce. Czas trwania szkolenia 8 godzin (2 grupy po 10 osób, łącznie 20 osób).
  2. Studenci zagraniczni w polskich uczelniach. Kompendium wiedzy obsługi studenta zagranicznego od rekrutacji po ukończenie studiów. Czas trwania szkolenia 8 godzin ( 2 grupy po 10 osób, łącznie 20 osób).
  3. Protokół dyplomatyczny i etykieta. Czas trwania szkolenia 16 godzin – szkolenie dwudniowe, 1 grupa po 10 osób, łącznie 20 osób).

W szkoleniach podnoszących kompetencje specjalistyczne może wziąć udział 60 pracowników UP w Lublinie. Jeden Uczestnik Projektu weźmie udział w jednym wybranym szkoleniu.

II. Szkolenia podnoszące kompetencje komunikacyjne i społeczne – OSTATNIE WOLNE MIEJSCA:

  1. Komunikacja międzykulturowa i efektywne sposoby komunikacji w środowisku międzynarodowym. Czas trwania szkolenia 16 godzin – szkolenie dwudniowe, 2 grupy po 10 osób, łącznie 20 osób).
  2. Zarządzanie stresem i kontrola emocji w sytuacjach trudnych. Czas trwania szkolenia 8 godzin (2 grupy po 10 osób – szkolenie dwudniowe, łącznie 20 osób).
  3. Warsztaty zarządzania czasem. Czas trwania szkolenia 8 godzin (2 grupy po 10 osób, łącznie 20 osób).

W szkoleniach podnoszących kompetencje komunikacyjne i społeczne weźmie udział 20 pracowników UP w Lublinie. Każda z 20 osób musi wziąć udział w pakiecie 3 szkoleń.

Termin realizacji szkoleń: luty-marzec 2022 r. – szczegółowe terminy oraz miejsce spotkań otrzymają Państwo po uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą.

Miejsce szkoleń: Szkolenia będą odbywały się w siedzibie UP w Lublinie w formie stacjonarnej w pełnym reżimie sanitarnym.

Termin rekrutacji: do 16 lutego 2022 r. (środa).

Aby zgłosić chęć udziału w szkoleniu należy złożyć Formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1, wydrukowany w kolorze) osobiście w Biurze Projektu – Centrum Nauki ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, pokój 473 lub przesłać drogą e-mail na adres podpisany skan dokumentu.

Kandydat, który prześle swoje zgłoszenie drogą e-mail, zobowiązany jest również dostarczyć Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej do Biura Projektu.

Dokumenty do pobrania:
Formularz zgłoszeniowy.
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i administracyjnej oraz potencjału instytucjonalnego w przyjmowaniu osób z zagranicy przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie”.

Liczy się data wpływu dokumentów. O przyjęciu Uczestnika na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz prawidłowo wypełniona dokumentacja zgłoszeniowa.

Dodatkowych informacji udziela pracownik Centrum Nauki:
Aleksandra Jezierska, e-mail: ; tel. 81 445 66 78.

Zachęcamy do udziału w projekcie!

„Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18”.