Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Gawlik-Dziki

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

  

 1. 

18 lutego 2013 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Urszuli Gawlik-Dziki o o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 2. 18 lutego 2013 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Gawlik-Dziki w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3. 20 marca 2013 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr hab. Jerzego Jamroza na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Urszuli Gawlik-Dziki stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 4.

17 kwietnia 2013 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

   1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

   2. sekretarz Komisji- dr hab. Paweł Glibowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

   3. recenzent – prof. dr hab. Jan Oszmiański – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

   4. recenzent– prof. dr hab. Ryszard Amarowicz– Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w  Olsztynie

   5. recenzent – prof. dr hab. Jerzy Jamroz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

   6. członek komisji – dr hab. Marta Mitek – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

   7. członek komisji – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 5. 19 kwietnia 2013 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Jana Oszmiańskiego i prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Urszuli Gawlik-Dziki stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
6. 15 maja 2013 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr Urszuli Gawlik-Dziki opracowana przez prof. dr hab. Jana Oszmiańskiego
7. 20 maja 2013 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr Urszuli Gawlik-Dziki opracowana przez prof. dr hab. Ryszarda Amarowicza
8. 20 maja 2013 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr. Dominika Szwajgiera opracowana przez prof. dr hab. Jerzego Jamroza
9. 14 czerwca 2013 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu jednoznacznie pozytywnie zaopiniowano wniosek o dr Urszuli Gawlik-Dziki stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia
10. 19 czerwca 2013 roku przedstawienie Radzie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Urszuli Gawlik-Dziki wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego
11. 19 czerwca 2013 roku podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Urszuli Gawlik-Dziki

 

 

DOKUMENTY: