Postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Pankiewicz

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

  

 1. 

05 maja 2014 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Urszuli Pankiewicz o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 2. 28 maja 2014 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Urszuli Pankiewicz w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3. 28 maja 2014 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Urszuli Pankiewicz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 4.

15 września 2014 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. sekretarz Komisji- dr hab. Dariusz Stasiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz – SGGW w Warszawie

4. recenzent – prof. dr hab. Tadeusz Tuszyński – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

5. recenzent – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek komisji – dr hab. Alina Kunicka-Styczyńska – Politechnika Łódzka

7. członek komisji – prof. dr hab. Irena Perucka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 5. 15 września 2014 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Małgorzatę Gniewosz i prof. dr hab. Tadeusza Tuszyńskiego o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Urszuli Pankiewicz stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 6. 25 października 2014 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr Urszuli Pankiewicz opracowana przez prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego
 7. 27 października 2014 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr Urszuli Pankiewicz opracowana przez prof. dr hab. Małgorzatę Gniewosz
 8. 29 października 2014 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr Urszuli Pankiewicz opracowana przez prof. dr hab. Tadeusza Tuszyńskiego
 9. 19 listopada 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu jednoznacznie pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr. Urszuli Pankiewicz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Urszuli Pankiewicz w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 10. 19 listopada 2014 2013 roku przedstawienie Radzie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Urszuli Pankiewicz wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego
 11. 10 grudnia 2014 roku podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Urszuli Pankiewicz

 

 

DOKUMENTY