Postępowanie habilitacyjne dr Joanny Stadnik

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

  

 1. 

26 lipca 2013 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Joanny Stadnik o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 2. 26 lipca 2013 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Joannie Stadnik w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 3. 25 września 2013 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Joannie Stadnik stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
 4.

13 listopada 2013 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

   1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Erwin Wąsowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

   2. sekretarz Komisji- dr hab. Paweł Glibowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

   3. recenzent – prof. dr hab. Mirosław Słowiński – SGGW w Warszawie

   4. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Jarmoluk – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

   5. recenzent – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

   6. członek komisji – prof. dr hab. Krystyna Palka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

   7. członek komisji – prof. dr hab. Stanisław Mleko – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 5. 14 listopada Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Mirosława Słowińskiego i prof. dr hab. Andrzeja Jarmoluka o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Joannie Stadnik stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia
6. 10 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Joanny Stadnik opracowana przez prof. dr hab. Mirosława Słowińskiego
7. 16 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr. inż. Joanny Stadnik opracowana przez prof. dr hab. Andrzeja Jarmoluka
8. 16 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pani dr inż. Joanny Stadnik opracowana przez prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego
9. 08 stycznia 2014 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu jednoznacznie pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Joannie Stadnik stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia
10. 08 stycznia 2014 roku przedstawienie Radzie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Joannie Stadnik wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego
11. 29 stycznia 2014 roku podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Joannie Stadnik

 

 

DOKUMENTY