Postępowanie habilitacyjne dr. Dariusza Stasiaka

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

  

 1. 

23 lipca 2012 roku – do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Dariusza Mirosława Stasiaka o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 

 2.

27 lipca 2012 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Dariusza Stasiaka w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 

 

 3. 

25 września 2012 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Dariuszowi Stasiakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia 

 

 4. 

5 listopada 2012 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595. Dz.U. z 2011 r., nr 84, poz. 455), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Jan Gawęcki – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

2. sekretarz Komisji- dr hab. Paweł Glibowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – prof. dr hab. Andrzej Lenart – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

4. recenzent – prof. dr hab. Lidia Zander – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5. recenzent – prof. dr hab. Zdzisław Targoński – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek komisji – prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

7. członek komisji – prof. dr hab. Barbara Baraniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 5. 

13 listopada Dziekan Wydziału Nauk o żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła: prof. dr hab. Andrzeja Lenarta i prof. dr hab. Lidię Zander o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr inż. Dariuszowi Mirosławowi Stasiakowi stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

 

 6. 

16 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr inż. Dariusza Stasiaka opracowana przez prof. dr hab. Zdzisława Targońskiego

 

 7. 

31 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr inż. Dariusza Stasiaka opracowana przez prof. dr hab. Andrzeja Lenarta

 

 8. 

31 grudnia wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego pana dr inż. Dariusza Stasiaka opracowana przez prof. dr hab. Lidię Zander

 

 9. 

15 stycznia 2013 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu jednoznacznie pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Dariuszowi Mirosławowi Stasiakowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto uchwałę w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Dariusza Mirosława Stasiaka w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia

 

 10. 

23 stycznia 2013 roku przedstawienie Radzie Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Dariuszowi Mirosławowi Stasiakowi wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacja postępowania habilitacyjnego.

 

 11.  23 stycznia 2013 roku podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Dariuszowi Mirosławowi Stasiakowi.

 

 

DOKUMENTY