Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych

 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów spoza sektora finansów publicznych, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu/ów dofinansowanego/nych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki , Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21, Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II)

Konkurs naboru partnera prowadzony jest na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 818).

Szczegółowe informacje na temat wymagań i kryteriów jakie powinni spełniać oferenci, a także dokumentów jakie należy dołączyć do oferty znajdują się w ogłoszeniu konkursu:


[ogłoszenie konkursu pdf]

 

Załącznik nr 1:

– formularz zgłoszenia

Kontakt w sprawie naboru:

Centrum Nauki

Izabela Czaja-Banasiak

Tel. 81 445 69 68,  kom. 508 195 909

e-mail: