Postępowanie habilitacyjne dr Moniki Karaś

 HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

 

 

1.

16 kwietnia 2019 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Moniki Karaś o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.

16 kwietnia 2019 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Moniki Karaś  w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3. 

29 maja 2019 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: dr. hab. Pawła Glibowskiego na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Monikce Karaś  stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4. 

Dnia 2 września 2019 r. Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017r., poz. 1789), o powołaniu Komisji habilitacyjnej, w skład której weszli:

1. przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

2. sekretarz Komisji – dr hab. Magdalena Polak-Berecka prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. recenzent – prof. dr hab. Piotr Minkiewicz – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

4. recenzent – dr hab. Krystian Marszałek –Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. Prof. Wacława Dąbrowskiego w Warszawie

5. recenzent – dr hab. Paweł Glibowski prof. uczelni – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. członek komisji – dr hab. Joanna Wyka – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

7. członek komisji – dr hab. Karolina Wójciak – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5.

16 września 2019 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła:  prof. dr hab. Piotra Minkiewicza i dr hab. Krystiana Marszałka o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Monice Karaś stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.

23 października 2019 roku wpłynęła recenzja w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Moniki Karaś opracowana przez dr. hab. Pawła Glibowskiego prof. uczelni

7.

28 października 2019 roku wpłynęły recenzje w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Moniki Karaś opracowane przez prof. dr. hab. Piotra Minkiewicza i dr hab. Krystiana Marszałka, prof. IBPRS

9.

15 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Monice Karaś stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę. Przekazano Senatowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dokumentację postępowania habilitacyjnego.

 

DOKUMENTY: