Postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Achrem

 

 


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 18 kwietnia 2019 roku dr Magdaleny Achrem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


19 kwietnia 2019 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Magdaleny Achrem w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


 

22 maja 2019 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania prof. dr hab. Danieli Gruszeckiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Magdalenie Achrem stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


2 września 2019 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Prof. dr hab. Piotr Masojć – przewodniczący Komisji – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
2.    Dr hab. Sylwia Okoń – sekretarz Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
3.    Prof. dr hab. Paweł Nowaczyk – recenzent – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy,
4.    Prof. dr hab. Józef Tworkowski – recenzent – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
5.    Prof. dr hab. Daniela Gruszecka – recenzent – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
6.    Dr hab. Jerzy Nawracała – członek Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
7.    Prof. dr hab. Wanda Kociuba – członek Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


17 września 2019 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Magdalenie Achrem stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia oraz przesłał pełną dokumentację.