Postępowanie habilitacyjne dr Elżbiety Harasim

 

 


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 28 marca 2019 roku dr Elżbiety Harasim o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


28.03.2019      Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


26.04.2019    Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Leszka Rachonia na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Elżbiecie Harasim stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

 


3.06.2019    Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), zwana dalej ustawą, w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Elżbiety Harasim  w następującym składzie:

1.    Przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
2.    Sekretarz Komisji – dr hab. Beata Król – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Recenzent Komisji – prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
4.    Recenzent Komisji – prof. dr hab. Marek Marks – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
5.    Recenzent Komisji – dr hab. Leszek Rachoń – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Członek Komisji – prof. dr hab. Leszek Kordas  – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
7.    Członek Komisji – prof. dr hab. Wanda Kociuba – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 


18.06.2019    Powiadomienie członków o powołaniu do Komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie dr Elżbiecie Harasim stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia oraz przesłanie pełnej dokumentacji.
 


26.07.2019 wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr inż. Elżbiety Harasim, opracowana przez prof. dr. hab. Andrzeja Lepiarczyka. 

 


1.08.2019 wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr inż. Elżbiety Harasim, opracowana przez prof. dr. hab. Marka Marksa.

  


15.08.2019 wpłynęła recenzja osiągnięcia naukowego, oceny dorobku naukowego i aktywności naukowej dr inż. Elżbiety Harasim, opracowana przez dr. hab. Leszka Rachonia.

  


18.09.2019 odbyło się posiedzenie Komisji habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Elżbiecie Harasim stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

  


25.09.2019 przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały Komisji habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego dr inż. Elżbiecie Harasim wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego. 

  


25.09.2019   podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały o nadaniu dr inż. Elżbiecie Harasim stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.