Postępowanie habilitacyjne dr inż. Doroty Gawędy


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 15 lutego 2019 roku dr inż. Doroty Gawędy o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


18.02.2019    Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne dr inż. Doroty Gawędy w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.

 


20.03.2019    Podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr inż.  Doroty Gawędy  oraz powołania dr hab. Sylwii Andruszczak prof. uczelni na recenzenta, prof. dr hab. Barbary Sawickiej na członka komisji i dr hab. Krzysztofa Różyło na sekretarze komisji  w postępowaniu o nadanie dr inż. Dorocie Gawędzie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

 


06.05.2019    Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789), w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669),  powołała komisję habilitacyjną w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Doroty Gawędy o w następującym składzie:

1. Przewodniczący:  prof. dr hab. Andrzej Kotecki – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Sekretarz:  dr hab. Krzysztof Różyło  – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3. Recenzent:  prof. dr hab. Marek Marks – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

4. Recenzent:  prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

5. Recenzent:  dr hab. Sylwia Andruszczak prof. uczelni –Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

6. Członek komisji:  prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7. Członek komisji:  prof. dr hab. Barbara Sawicka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie