Postepowanie habilitacyjne dr inż. Sylwii Andruszczak


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 23 maja 2018 roku dr Sylwii Andruszczak o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


23 maja 2018 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Sylwii Andruszczak w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


27 czerwca 2018 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Aleksandry Głowackiej na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Sylwii Andruszczak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


3 września 2018 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – przewodniczący Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.    Dr hab. Sylwia Okoń – sekretarz Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Dr hab. Ewa Adamiak, prof. UWM – recenzent – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
4.    Prof. dr hab. Hanna Sulewska – recenzent –  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
5.    Dr hab. Aleksandra Głowacka – recenzent – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Prof. dr hab. Grażyna Podolska – członek Komisji – Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
7.    Prof. dr hab. Barbara Kołodziej – członek Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 


27 września 2018 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił dr hab. Ewę Adamiak, prof. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  prof. dr hab. Hannę Sulewską z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz dr hab. Aleksandrę Głowacką z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Sylwii Andruszczak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


17 października 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Sylwii Andruszczak opracowana przez prof. dr hab. Hannę Sulewską.

 


21 października 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Sylwii Andruszczak opracowana przez dr hab. Ewę Adamiak, prof. UWM

 


22 października 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Sylwii Andruszczak opracowana przez dr hab. Aleksandrę Głowacką

 


29 października 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr inż. Sylwii Andruszczak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


21 listopada 2018 roku – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr inż. Sylwii Andruszczak wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


21 listopada 2019 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr inż. Sylwii Andruszczak w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.