Postępowanie habilitacyjne dr inż. Teresy Wyłupek


HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO


Do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek z dnia 10 kwietnia 2018 roku dr Teresy Wyłupek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


10 kwietnia 2018 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne dr Teresy Wyłupek w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.

 


25 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania dr hab. Danuty Urban na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Terese Wyłupek stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii.

 


4 czerwca 2018 roku do Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:
1.    Prof. dr hab. Andrzej Kotecki – przewodniczący Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
2.    Dr hab. Danuta Sugier – sekretarz Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
3.    Prof. dr hab. Anna Kryszak – recenzent – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
4.    Dr hab. Maria Janicka – recenzent –  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
5.    Dr hab. Danuta Urban, prof. nadzw. – recenzent – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
6.    Prof. dr hab. Marian Wesołowski – członek Komisji – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
7.    Dr hab. Tomasz Załuski, prof. nadzw. – członek Komisji – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 


19 czerwca 2018 roku Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomił prof. dr hab. Annę Kryszak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,  dr hab. Marię Janicką ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz dr hab. Danutę Urban, prof. nadzw. z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Teresie Wyłupek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie agronomia.   
 


18 lipca 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Teresy Wyłupek opracowana przez prof. dr hab. Annę Kryszak.

 


20 lipca 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Teresy Wyłupek opracowana przez dr hab.  Marię Janicką.

 


02 sierpnia 2018 r. wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Teresy Wyłupek opracowana przez dr hab. Danutę Urban, prof. nadzw.

 


10 września 2018 roku odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej, podczas którego w jawnym głosowaniu jednomyślnie i pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Teresie Wyłupek stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę.

 


19 września 2018 roku – przedstawienie Radzie Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie uchwały Komisji Habilitacyjnej w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Teresie Wyłupek wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego.

 


19 września 2018 roku – podjęcie przez Radę Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Teresie Wyłupek w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia.