Postępowanie habilitacyjne dr Anety Brodziak

 

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGO

 

1.

24 listopada 2017 roku – do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów wpłynął wniosek dr Anety Brodziak o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

2.

24 listopada 2017 roku – wszczęto postępowanie habilitacyjne  dr Anecie Brodziak w dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie technologia żywności i żywienia

3. 

13 grudnia 2017 roku Rada Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie podjęła uchwałę w sprawie powołania: dr. hab. Pawła Glibowskiego na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Anecie Brodziak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia

4. 

17 stycznia 2018 roku do Dziekana Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wpłynęła  z dnia 08 stycznia 2018 r. decyzja Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, która na podstawie art.18 a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017r., poz. 1789), powołała Komisję habilitacyjną, w skład której weszli:

1.    przewodniczący Komisji – prof. dr hab. Teresa Fortuna – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

2.    sekretarz Komisji – dr hab. Joanna Stadnik prof. nadzw. – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

3.    recenzent – prof. dr hab. Małgorzata Darewicz – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

4.    recenzent – prof. dr hab. Józefa Chrzanowska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

5.    recenzent – dr hab. Paweł Glibowski prof. nadzw.- Uniwersytet Przyrodniczy          w Lublinie

6.    członek komisji – dr hab. Dorota Cais- Sokolińska – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

7.    członek komisji – prof. dr hab. Jerzy Jamroz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

5.

19 stycznia 2018 roku Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie powiadomiła:  prof. dr hab. Małgorzatę Darewicz i prof. dr hab. Józefę Chrzanowską o decyzji Centralnej Komisji o powołaniu na recenzenta w postępowaniu o nadanie dr Anecie Brodziak stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii  żywności i żywienia

6.

18 lutego 2018 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Anety Brodziak opracowana przez dr. hab. Pawła Glibowskiego prof. nadzw. UP

7.

02 marca 2018 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Anety Brodziak opracowana przez hab. dr hab. Małgorzatę Darewicz

8.

02 marca 2018 roku wpłynęła ocena w zakresie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Anety Brodziak opracowana przez hab. dr hab. Józefę Chrzanowską

9.

22 marca 2018 roku odbyło się posiedzenie komisji habilitacyjnej, gdzie w jednomyślnym jawnym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano wniosek o nadanie dr Anecie Brodziak stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie technologia żywności i żywienia oraz podjęto w tej sprawie stosowną uchwałę

10.

11 kwietnia 2018 roku podjęcie przez Radę Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie  Uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Anecie Brodziak

 

DOKUMENTY: