Sprzedaż działek budowlanych w Elizówce

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE  

20-950 LUBLIN UL.AKADEMICKA 13

 

Ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż prawa własności nw działek niezabudowanych położonych w kol.Elizówka gmina Niemce, objętych ksiegą wieczystą nr 111982 i 283610 urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lublinie

 

Nabywcy działek 103/181 i 103/49 zobowiązani są do nabycia po 1/12 własności i wartości działki 103/52 i 103/36 – drogi dojazdowe.

Nabywcy działki 103/58 i 103/61 zobowiązani są do nabycia łącznie do  2/12 własności i wartości działki 103/52 i 103/36 – drogi dojazdowe.

Oferent zobowiązany jest wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej działki niezabudowanej i 10% udziału w ułamkowej wartości działek – dróg dojazdowych na konto Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
PEKAO SA 69 1240 5497 1111 0000 5007 1353
lub w kasie Uczelni ul.Akademicka 13.

Oferent zobowiązany jest zapoznać się z warunkami przetargu, które uzyska w Dziale Administracyjno-Gospodarczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul.Akademicka 13, pok.175, tel.445-60-60.

Oferty z ceną , dowodem wpłaty wadium oraz oświadczeniem pisemnym o zapoznaniu się z warunkami przetargu należy składać z dopiskiem na kopercie „Przetarg Elizówka” do dnia

19.03.2010 r. godz. 9.00 w Sekretariacie Uniwersytetu ul. Akademicka 13 p. 261. 

Otwarcie kopert nastąpi dnia 23.03.2010 r. godz. 12.00 w Sali Kolegialnej UP ul.Akademicka 13.

Zastrzega się prawo do prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami przez komisję przetargową oraz prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn,

załącznik:

“Szczegółowe Warunki Przetargu oraz informacje o działkach”