Instytut Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Wykaz przedmiotów prowadzonych przez pracowników: genetyka, genetyka zwierząt, genetyka i metody hodowlane, genetyka ogólna i weterynaryjna, podstawy hodowli zwierząt, genetyka a środowisko, genetyka populacji i biometria, genetyka populacji i cech ilościowych, genetyka molekularna, metody hodowlane, organizacja pracy hodowlanej, doświadczalnictwo zootechniczne, genomika i proteomika, bioinżynieria zwierząt, biotechnologia zwierząt, bioinformatyka, biologia molekularna, biologia pszczołowatych z elementami ekologii , pszczelarstwo, chów i hodowla pszczół, hodowla owadów użytkowych i gospodarka pasieczna, ewolucjonizm, chów i hodowla zwierząt futerkowych, hodowla owadów użytkowych, hodowla drobiu, hodowla i technologia produkcji drobiu, hodowla ptaków ozdobnych i egzotycznych, chów przepiórek i gołębi, podstawy informatyki w zootechnice, informatyka w naukach przyrodniczych, technologie informatyczne, technologie przetwarzania produktów drobiarskich, technologie pozyskiwania surowców zwierzęcych, systemy produkcji drobiu, technologie uzdatniania skór , kultury tkankowe i komórkowe roślin i zwierząt, zwierzęta laboratoryjne.

oraz fakultety: biologia pszczołowatych, biologia użytkowych Apidea, ekologia zapylania, apidologia, inżynieria genetyczna, diagnostyka molekularna chorób genetycznych, biologia molekularna, biologia wybranych zwierząt futerkowych, uzytkowanie zwierząt drobnych, immunogenetyka zwierząt, zwierzęta laboratoryjne, apiterapia i produkty pszczele, hodowla zwierząt futerkowych, użytkowanie zwierząt drobnych, hodowle amatorskie, pożytki pszczele, pszczelarstwo w nowoczesnym rolnictwie.

PROJEKT BADAWCZY: 

Tytuł projektu:

„Analiza zmienności cech użytkowych i reprodukcyjnych w hodowlanych populacjach wybranych rodów kur, na przykładzie maksymalnie: 660 sztuk kur leghorn (H-33), 800 sztuk kur polbar (Pb), 800 sztuk kur zielononóżka kuropatwiana (Zk).”

[ WIĘCEJ ]


DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA (BADAWCZA)

Główne kierunki działalności naukowo-badawczej obejmują następujące zagadnienia: efektywność selekcji kierunkowej i pośredniej w hodowli zwierząt, genetyczne i fizjologiczne zwiększanie produkcyjności zwierząt, opracowanie wczesnych kryteriów selekcji zwierząt, dziedziczenie cech użytkowych u zwierząt futerkowych i drobiu, poszukiwanie markerów genetycznych jako wskaźników użytkowości zwierząt gospodarskich. Większość prowadzonych badań dotyczy drobiu, zwierząt futerkowych, owadów użytkowych (pszczoły) . Bazę doświadczalną stanowi Stacja Dydaktyczno-Badawcza Zwierząt Drobnych im. Laury Kaufman w Felinie, na terenie której znajduje się ferma drobiu z nowoczesnymi kurnikami, przepiórczarnia i pasieka. W budynku Zootechniki znajduje się inkubatornia, w której prowadzone są lęgi reprodukcyjne i doświadczalne.

W Katedrze utworzona została pracownia biologii molekularnej, wyposażona w nowoczesną aparaturę badawczą i sprzęt laboratoryjny. W roku 2004 do tej pracowni zakupiony został sekwenator DNA, natomiast w roku 2005 aparat 7500 Fat Real-Time PCR z oprzyrządowaniem. Prowadzone badania dotyczą m. in. polimorfizmu wybranych sekwencji mikrosatelitarnych oraz analizy PCR-RFLP genów u niektórych zwierząt futerkowych i drobiu. Katedra posiada także maszynę wytrzymałościową wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem do oceny jakości jaj.

REALIZOWANE TEMATY BADAWCZE:

 • ZKB/DS-1 – Genetyczne doskonalenie zwierząt, kierownik – prof. dr hab. Grażyna Jeżewska
 • ZKB/DS-3 – Optymalizacja metod hodowli i utrzymania zwierząt, kierownik – prof.dr hab. Antoni Brodacki

PROJEKTY BADAWCZE:

 • Genetyczna identyfikacja oporności na tau-fluwalinat roztoczy Varroa destruktor pochodzących z pasiek wschodniej Polski – kierownik: dr Grzegorz Borsuk
 • Genetyczne podstawy zróżnicowania przepiórki japońskiej jako gatunku modelowego – kierownik: dr Andrzej Witkowski
 • Określenie stopnia odrębności fenotypowej i genetycznej hodowlanych i dzikożyjących populacji norki amerykanskiej, lisa pospolitego i jenota – kierownik: prof dr hab. Grazyna Jeżewska-Witkowska
 • Wyjaśnienie mechanizmów naturalnej oporności na warrozę oraz określenie wartości biologicznej i użytkowej rodzin pszczelich bytujących na plastrach o małej średnicy komórek – kierownik – dr Krzysztof Olszewski

Do najważniejszych osiągnięć Katedry należy zaliczyć:

 • utworzenie autoseksingowej rasy kur polbar,
 • zachowanie i doskonalenie dwu rodzimych ras kur zielononóżka kuropatwiana i polba,
 • zapoczątkowanie i rozwój badań nad polimorfizmem białek u drobiu metodą elektroforezy na żelu poliakrylamidowym oraz praktyczne wykorzystanie wyników jako markerów użytkowości ptaków,
 • utrwalenie i udoskonalenie odmiany barwnej lisa pastelowego,
 • rozpoznanie mechanizmów dziedziczenia barwy okrywy włosowej u lisów pospolitych, polarnych oraz jenotów i utworzenie dwóch odmian barwnych lisów pospolitych,
 • oszacowanie parametrów genetycznych niektórych cech użytkowych u bydła w regionie lubelskim, drobiu i zwierząt futerkowych.

 

Data aktualizacji: 25.09.2012

Katedra prowadzi prace badawcze w następujących kierunkach:
 

 • wykorzystywanie technik molekularnych w poszukiwaniu markerów genetycznych jako wskaźników użytkowych zwierząt gospodarskich,
 • badania genomu kur, przepiórek, gęsi, emu, lisów, jenotów, szynszyli, pszczół oraz wybranych gatunków zwierząt dziko żyjących,
 • efektywność selekcji kierunkowej i pośredniej w hodowli zwierząt,
 • genetyczne i fizjologiczne metody poprawy produkcyjności zwierząt,
 • opracowanie wczesnych kryteriów selekcji zwierząt,
 • genetyczne doskonalenie pszczoły miodnej,
 • dziedziczenie cech użytkowych u zwierząt futerkowych i drobiu,
 • prace hodowlane nad odtworzeniem polskiej kury – czubatki staropolskiej,
  wykorzystanie stad zachowawczych kur (Zk i Pb) do produkcji mieszańców towarowych.  

Katedra prowadzi współpracę z Instytutem Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu – fermami drobiu w Mieni i Kosowi, oraz Zakładem Doświadczalnym IZ PIB w Chorzelowie, a także hodowcami drobiu ozdobnego i fermami zwierząt futerkowych. Chętnie podejmie współpracą z innymi jednostkami.

Kontakt:
Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Grzegorz Zięba
tel. 81-445-68-45
e-mail: grzegorz.zieba@up.lublin.pl

 • 2008

  Wykaz ważniejszych publikacji Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej SPIS PUBLIKACJI ROK 2008

  Publikacje w czasopismach wyróżnionych przez Journal Citation Reports

  1. Babicz M., Pierzchała M., Urbański P., Rozempolska-Rucińska I. – An insertion/deletion polymorphism in the 3’UTR enconding region of the porcie prolaction (PRL) gene. Animal Science Papers and Reports (JCR) 2008, 3, 26, 183-189
  2. Gryzińska M., Niespodziewański M., Widomski P – Wpływ wieku na cechy morfometryczne narządów męskiego układu rozrodczego kur rasy polbar Medycyna Weterynaryjna 2008, 64 (3)
  3. Gryzińska M., Niespodziewański M., Widomski P – Wpływ wieku na cechy morfometryczne narządów żeńskiego układu rozrodczego kur rasy polbar Medycyna Weterynaryjna 2008, 64 (4)
  4. Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G. – Walidacja zestawu StockMarks® do identyfikacji osobniczej zwierząt z rodziny psowatych. Medycyna Weterynaryjna 2008. 64 (6), 832-835.
  5. Rozempolska-Rucińska I., Zięba G., Twardowska M., Łukaszewicz M., Witkowski A – Our knowledge of hens’ reproductive breeding value is limited upon selecting birds for flock reproduction Animal Science Papers and Reports (JCR) 2008, 1, 26, 79-84
  6. Rzeżutka A., Jakubczak A., Mizak B. – Ocena występowania latentnych zakażeń herpeswirusowych u lisów hodowlanych. Medycyna Weterynaryjna 2008. 64 (5), 717-719
  7. Ślaska B., Jeżewska G. – Bi-paternal litter in Finn Raccoon (Nyctereutes procyonoides Gray 1834) detected by polymorphic DNA markers. Folia Biologica (Kraków) (JCR) 2008. 56 (3-4), 193-195.
  8. Ślaska B., Jeżewska G., Zięba G., Pierzchała M. – Genetic variability and linkage of selected microsatellite markers in the Chinese raccoon dog (Nyctereutes procyonoides procyonoides). Archives of Animal Breeding (Archiv fur Tierzucht) (JCR) 2008. 51 (2), 187-198.
  9. Stachurska A., Brodacki A. – Variation of gene frequencies in ASIP, MC1R and GREY loci in Thoroughbred horses. Livestock Science (JCR) 2008, 113, 163-168
  10. Strachecka A., Grzywnowicz K. – Activity of protease inhibitors on the body surface of the honeybee Medycyna Weterynaryjna 2008(64), 1256-1259
  11. Strachecka A., Paleolog J., Grzywnowicz K. – The surface proteolytic activity in Apis mellifera Journal of Apicultural Science (JCR) 2008, 52(1), 49-56

  Publikacje w czasopismach recenzowanych o zasięgu międzynarodowym, innych niż wyróżnione przez Journal Citation Reports, w dziedzinach, dla których narzędziem opisu jest język angielski lub podstawowy dla danej dyscypliny

  1. Ślaska B., Jeżewska G. Optimization of PCR-RFLP technique for analysis of some genes in the raccoon dog (Nyctereutes procyonoides Gray 1834). Annals of Animal Science. 2008. 8 (1), 29-36.

  Publikacje w recenzowanych czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

  1. Gryzińska M. – The DNA polymorphism analysed according to the RAPD-PCR method and useful characteristics of hens. COBPEMEHHbI? HAY?HbI? BECTHNK. 2008. 27(53)
  2. Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G., Rozempolska-Rucińska I., Ślaska B. – A preliminary study of the interrelation between the body weight of raccoon dogs (Nyctereutes procyonoides) and their genotype on the basis of selected microsatellite sequences. COBPEMEHHbI? HAY?HbI? BECTHNK. 2008. 27 (53) 18-24.
  3. Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska G. – Zmienność umaszczenia lisiąt białych w okresie postnatalnym. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. 2008, 4,3, 37 – 43
  4. Ślaska B., Jeżewska-Witkowska G. – Ocena związku pomiędzy cechami użytkowymi szynszyli (Chinchilla lanigera Molina, 1782) a obrazem DNA. Folia Univ. Agric. Stetin., Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 2008. 266 (8), 177-184
  5. Ślaska B., Jeżewska-Witkowska G. – Wykorzystanie testów behawioralnych do oceny dobrostanu reprodukcyjnego szynszyli (Chinchilla lanigera Molina, 1782). Roczniki Naukowe PTZ . 2008. 4:3, 323-335.

  WYKAZ PUBLIKACJI NIEPUNKTOWANYCH

  1. Batkowska J., Brodacki A. – Wpływ systemu utrzymania na wytrzymałość kości udowych indyczek rzeźnych. XX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”. Bydgoszcz, 15-17 września 2008, 87-88
  2. Borsuk G., Buś-Kicman M., Jeżewska G., Demetraki – Paleolog J. – The use of RAPD-PCR analysis in genetic diversity estimation in Apis mellifer honeybee. XXIII. GENETIC DAYS, Č. Budějovice, September 10 – 12 2008.
  3. Brodacki A., Brodacki G., Batkowska J., Flis J. – Drzewa filogenetyczne zachowawczych stad kur utrzymywanych w Polsce. Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu. Mat. Konf. Lublin Serpelice n. Bugiem, 11-12 września 2008, 10-11
  4. Buś-Kicman M. – Zróżnicowanie genetyczne zajęcy (Lepus europaeus Pallas) z różnych regionów Polski. Problemy technologii produkcji roślinnej, zwierzęcej i żywności. VI Konferencja Naukowa Doktorantów 6-7 marca. 2008, 49-50
  5. Choroszyńska D., Misiura E., Twaróg D., Paleolog J., Strachecka A. – Wartość stężenia białek powierzchniowych u poszczególnych faz rozwojowych Apis mellifera. Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy 2008.
  6. Choroszyńska D., Misiura E., Twaróg D., Strachecka A. – Wpływ kwasu szczawiowego i amitrazu na barierę ochronną u robotni Apis mellifera”. Materiały z XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Wrocław 2008.
  7. Droba B., Droba M.,Józefczyk R.,Witkowski A. – Wpływ odchowu indywidualnego oraz grupowego na formy wielopostaciowe ?-N-Acetyloglukozamidazy z jąder samców przepiórki japońskiej. V Jubileuszowy Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Wrocław 10-13 września 2008, 98
  8. Gryzińska M. – The DNA polymorphism analysed according to the RAPD-PCR method and useful characteristics of hens. Perspektywiczne opracowania nauki i techniki, Vol. 11. 2008
  9. Gryzińska M., Lorkiewicz M., Niespodziewański M. – Historia rasy Polbar (pb). Konferencja naukowa – Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu. 2008
  10. Kasperek K., Paleolog J. – Wybrane przyczyny wypryskiwania pszczół podczas zimowli. Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Puławy, 96 – 97
  11. Kasperek K., Paleolog J., Szczęch R. – Wybrane mechanizmy zachowań obronnych u robotnic i matek pszczelich. Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej. Puławy, 40 – 42
  12. KnagaS., Witkowski A., Bednarczyk M. – Egg quality traits of selected genetic groups of Japanese quails (Coturnix coturnix japonica). Proc. XX International Poultry Symposium PB WPSA, Bydgoszcz/Wenecja15-17.09.2008. 45
  13. Misiura E., Choroszyńska D., Twaróg D., Paleolog J., Strachecka A. – Oddziaływanie kwasu mrówkowego na stężenia białka powierzchniowego pszczoły miodnej Apis mellifera L. Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy 2008.
  14. Misiura E., Twaróg D., Choroszyńska D., Strachecka A. – Ocena przydatności Tritonu X-100 do wypłukiwania białek z powierzchni ciała pszczoły miodnej. Materiały z XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych, Wrocław 2008.
  15. Siwek M., Sławińska A., Knol E.F., Witkowski A., Bednarczyk M. – Genetic parameters for specific and innate immune responses in polish rural chicken line and their cross with commercial layer hens. Proc. XX International Poultry Symposium PB WPSA, Bydgoszcz/Wenecja15-17.09.2008. 67
  16. Strachecka A. – Anatomiczno – fizjologiczne bariery przeciwzakaźne pszczoły miodnej. Pasieka. 2008. (5): 38-41
  17. Strachecka A., Burzyński R.S., Paleolog J., Twaróg D., Choroszyńska D., Misiura E. – Wpływ PG na zawartość białek powierzchniowych u Apis mellifera. Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy 2008.
  18. Strachecka A., Grzywnowicz K. – Aktywność proteolityczna powierzchni ciała Apis mellifera. Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy 2008.
  19. Ślaska B., Jeżewska G. – Multi-Fatherhood in Finn Raccoon (Nyctereutes procyonoides, Gray 1834). LXXIII Zjazd PTZ, Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia. UP Lublin, 26-28 czerwca. 2008. Streszczenia.
  20. Ślaska B., Jeżewska G., Zięba G. – The utility of RAPD-PCR markers for evaluation genetic differentiation of chinchilla (Chinchilla lanigera Molina, 1782). XIII Genetic Days, September, 2008. 2008. 39-43.
  21. Twaróg D., Strachecka A., Paleolog J., Kasperek K., Misiura E., Choroszyńska D. – Wpływ temperatury podczas zimy na wartości stężeń białek powierzchniowych u pszczół. Materiały z Naukowej Konferencji Pszczelarskiej, Puławy 2008.
  22. Witkowski A., Knaga S., Rupeć Z., Jeżewska-Witkowska G. – G. Usefulness of different sources of biological material for RAPD-PCR analysis of DNA of zebra finch (Taeniopygia guttata). Proc.,XXIII GENETIC DAYS, České Budějovice, September 10th -12 th 2008. 49-52
  23. Wójcik E., Witkowski A., Pałyszka M., Andraszek K., Smalec E. – Sister chromatid exchange test to assess chromosome instability in the green-legged partridge hen. Proc. XX International Poultry Symposium PB WPSA, Bydgoszcz/Wenecja15-17.09.2008. 79

  SPIS PUBLIKACJI ROK 2009 Publikacje w czasopismach recenzowanych z listy filadelfijskiej

  1. Boruszewska K., Łukaszewicz M., Zięba G., Witkowski A., Horbańczuk J., Jaszczak K.: Microsatellite markers may be ineffective in selection of laying hens for polygenic production traits. Poultry Science, 2009, 88, 932-937.
  2. Brodacki A., Batkowska J., Makarski B.: The Effect of feeding withfeedstuff contining microbial and plant phytase aditive on performance of young slaughter turkeys. Acta Agriculturae Scand Section A, 2009, 59, 137-141.
  3. Cybulski W., Chałabis-Mazurek A., Jakubczak A., Jarosz Ł., Kostro K., Kursa K.: Content of lead, cadmium, and mercury in the liver and kidneys of silver foxes (Vulpes vulpes) in relation to age and reproduction disorders. Bull Vet Inst Pulawy, 2009, 53, 65-69.
  4. Cybulski W., Jakubczak A., Chałabis-Mazurek A., Jarosz Ł., Kostro K., Kursa K.: Content of zinc, copper, chromium and manganese in the liver and kidneys and skin appendixes of silver foxes (Vulpes vulpes L.) in relation to their age and reproduction impairments. Pol J Vet Sci., 2009, Vol. 12, No. 3, 339-345.
  5. Grela E.R., Brodacki A., Batkowska J., Matras J.: Influence of a probiotic of Bacillus toyoi strain on performance of growing turkey poults. Archiv Für Geflügelkunde, 2009, 73 (3), 160-166.
  6. Grzywnowicz K., Ciołek A., Tabor A., Jaszek M., 2009, Profiles of body-surface proteolytic system of honey bee: proteases and their natural inhibitors during ontogenesis and seasonal changes of Apis mellifera casts. Apidologie, 40(1):4-19
  7. Majer-Dziedzic B., Jarosz Ł., Jakubczak A., Kostro K.: Specific humoral response in silver foxes after immunisation with vaccines against carnivorous-animal parvoviruses. Bull Vet Inst Pulawy, 2009, 53, 597-602.
  8. Paleolog J.: Behavioural characteristics of honey bee (Apis mellifera) colonies containing mix of workers of divergent behavioural traits. Animal Science Papers and Reports, 27(3), 2009, 237-248.
  9. Rozempolska-Rucińska I., Zięba G., Łukaszewicz M.: Hatchability traits as selection criteria in breeding of laying hens. Archiv Für Geflügelkunde, 2009, 73, 4, 263-267.

  Publikacje w innych czasopismach recenzowanych o zasięgu co najmniej krajowym

  1. Borsuk G., Buś-Kicman M., Jeżewska-Witkowska G., Paleolog J.: The use of RAPD-PCR analysis in genetic diversity estimation in Apis mellifera honey bee. Univ. – SGGW, Anim. Sci. No 63, 2009.
  2. Borsuk G., Gruszecki T.M.: Chów zwierząt gospodarskich w Laosie – relacja z pobytu. Przegląd Hodowlany, 2009, 5, 31-33.
  3. Borsuk G.: Influence of increased division of labour among worker bees on dead brood removal. Journal of Apicultural Science, 2009, 53, 2, 1-9.
  4. Gryzińska M., Niespodziewański M.: Jak powstawała autoseksingowa rasa kur polbar (pb), Wiadomości Zootechniczne, 2009, 1 (260), 31-35.
  5. Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G., Rozempolska-Rucińska I.: Identyfikacja gatunkowa zwierząt w oparciu o próbki pochodzące ze skóry i włosów wykorzystaniem technik molekularnych. Hodowca zwierząt futerkowych, 2009, 37,36-38.
  6. Jakubczak A., Knaga S., Jeżewska Witkowska G.: Genetic variation of microsatellite sequences and its relationship with some productive traits of arctic foxes. Ann. Anim. Sci., 2009, Vol. 9, No. 2, 133 – 142.
  7. Jakubczak A.: Założenia certyfikacji ferm mięsożernych zwierząt futerkowych w odniesieniu do problemów ochrony zdrowia i dobrostanu. Hodowca zwierząt futerkowych, 2009, 38, 51-52.
  8. Olszewski K.: Assessment of production traits in the Buckfast bee. Journal of Apicultural Science, 2009, 2(53), 79-90.
  9. Olszewski K.: Laboratory Assessment of the Production Value of the Honeybees (Apis mellifera) with Various Genotypes. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci. No 63, 2009.
  10. Paleolog J.: Genetic-environment interactions resulting from different levels of competitiveness of workers in variuos Apis mellifera breeds. Ann. Warsaw Agricult. Univ. – SGGW, Anim. Sci. No 63, 2009.
  11. Paleolog J.: Queen docility was noticed during the queen reproductive contests within a honeybee colonies. Journal of Apicultural Science, 53(2), 2009, 97-104.
  12. Ślaska B., Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska-Witkowska G.: Variation in some reproductive traits of mink (neovison vison) according to their coat colour. Annals of Animal Science, 2009, 9, 3, 287-297.

  SPIS PUBLIKACJI ROK 2010

  1. Borsuk G., Olszewski K.: Morphometric traits of Buckfast and Caucasian bees. Journal of Apicultural Science. 2010, 54, 1, 43-48
  2. Borsuk G.: Czy pszczoły Buckfast można uznać za rasę? Przegląd Hodowlany. 2010, 4, 27-28
  3. Rozempolska-Rucińska I., Zięba G., Łukaszewicz M., Ciechońska M.: Hatchability as modelled with or without bird’s permanent environment effect due to hatch in laying hens. Archiv für Geflügelkunde. 2010, 1, 74, 58-61
  4. Rozempolska-Rucińska I., Zięba G., Łukaszewicz M.: Service cock only indirectly affects hatchabiliyy in laying hens. Animal Science Papers and Reports. 2010, 28, 2, 153-159
  5. Rozempolska-Rucińska I.: Reliability of breeding value estimation of laying hens for hatching characteristics. Annals of Animal Science. 2010, 10, 1, 49-55
  6. Strachecka A., Gryzińska M., Krauze M.: The influence of environmental pollution on the protective proteolytic barrier on the body surface of the honey bee Apis mellifera. Polish Journal of Environmental Studies, 19 (4), 855-859, 2010
  7. Ślaska B., Rozempolska-Rucińska I. 2010. The level of chinchilla reproductive traits in relation to the behaviour of females. Annales UMCS, sec. EE. 1: 9-16.
  8. Ślaska B., Rozempolska-Rucińska I.: Poziom cech reprodukcyjnych szynszyli w zależności od behawioru samic. Annals UMCS. 2010. 4
  9. Ślaska B., Zieba G., Rozempolska-Rucinska I., Jeżewska-Witkowska G., Jakubczak A.: Evaluation of genetic biodiversity in farm-bred and wild raccoon dogs in Poland. Folia Biologia, 2010, 58, 3-4, 195-199.
  10. Ślaska B.: Genomika strukturalna jenota (Nyctereutes procyonoides procyonoides). Rozprawy Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zeszyt 348. Rozprawa habilitacyjna. 2010
  11. Ślaska B., Rozempolska-Rucińska I.: The value of reproductive traits of chinchillas in relation to animal conformation. Journal of Applied Animal Research. 38: 17-21, 2010.

  Patenty

  1. Jeżewska-Witkowska G.: Patent – No 91425, zarejestrowany na Ukrainie w dniu 26.07.2010 r.

  Doniesienia na konferencje

  1. Andraszek K., Gryzińska M., Knaga S., Wójcik E., Smalec E.: Number and size of nucleoli in the spermatocytes of chicken (Gallus domesticus) and Japanese quail (Coturnix coturnix japonica). XXII Międzynarodowym Sympozjum Drobiarskim Polskiego Oddziału WPSA, Olsztyn, 50-51, 2010
  2. Biernacka J., Ciechońska M.: Zmienność wybranych markerów mikrosatelitarnych DNA kur ras Zielononóżka kuropatwiana i White Leghorn. III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15.09.2010
  3. Borsuk G., Andrearczyk S., Bilewicz A., Paleolog J., Olszewski K.: Wpływ żywienia probiotykiem i nanosrebrem na wyniki testów laboratoryjnych. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 10. 11.03.2010
  4. Borsuk G., Olszewski K., Paleolog J.: Cechy morfometryczne pszczół Buckfast oraz kaukaskich. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 10. 11.03.2010
  5. Brodacki A., Batkowska J., Zięba G., Horbańczuk J.: The influence of age, system of rearing and feeding on production effects of slow growing slaughter chicken. XXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”. Olsztyn 6-8 września 2010, s.99.
  6. Brodacki A., Batkowska J., Zięba G., Łukaszewicz M.: The influence of genetic line and sex on production effects of slow growing slaughter chicken. XXII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie WPSA „Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”. Olsztyn 6-8 września 2010, s.101.
  7. Ciechońska M., Rozempolska-Rucińska I., Boruszewska K., Zięba G.: Polimorfizm wybranych genów związanych z nieśnością kur. III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15.09.2010
  8. Ciechońska M.: Identyfikacja polimorfizmu SNP w 8 genach związanych z nieśnością kur oraz jego implementacja do pracy hodowlanej. VIII Konferencji Naukowa Doktorantów III roku, UP w Lublinie, 12-13.04.2010
  9. Gryzińska M., Andraszek K., Strachecka A.: Koncentracja DNA w materiale pozyskiwanym przyżyciowo od kur rasy Polbar. III Polski Kongres Genetyki, Lublin, P198, 142, 2010
  10. Gryzińska M., Strachecka A., Andraszek K.: Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitaqrnych u kur rasy Polbar. III Polski Kongres Genetyki, Lublin, P197, 142, 2010
  11. Grzybowska-Szatkowska L., Ślaska B.: Analiza sekwencji mitochondrialnych genów tRNA w raku piersi. III Polski Kongres Genetyki, 12-15 września 2010. Lublin. Streszczenia, 28.
  12. Jakubczak A., Buś-Kicman M., Jeżewska-Witkowska G., Ślaska B.: Określenie zmienności genetycznej jenotów (Nyctereutes procyonoides Gray) przy wykorzystaniu analizy sekwencji mikrosatelitarnych. LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych. Olsztyn 2010. Materiały konferencyjne, 211.
  13. Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G., Buś-Kicman M., Horecka B.: Zróżnicowanie genetyczne mieszańców międzygatunkowych lisów blue frost oraz ich form wyjściowych na podstawie sekwencji mikrosatelitarnych. III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15 września 2010, streszczenia, 175
  14. Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G., Buś-Kicman M., Żelazowska M.: Polimorfizm mikrosatelitarny różnie umaszczonych jenotów (Nyctereutes procyonoides). III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15 września 2010, streszczenia, 175
  15. Kasperek K., Paleolog J.: Ocena własnych sił przez matki pszczele w czasie rywalizacji rozrodczej. XLVI Naukowa Konferencja Pszczelarska – Puławy 2010, 41 – 42.
  16. Knaga S., Litwin P., Witkowski A.: Ocena polimorfizmu wybranych sekwencji mikrosatelitarnych w 2 liniach genetycznych przepiórek japońskich. Mat. XXII Międz. Symp. Drobiarskiego, Olsztyn 6-9.09. 2010, 62
  17. Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J.: Porażanie przez warrozę rodzin o mniejszej średnicy komórek plastra (4,95 mm). XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 10. 11.03.2010
  18. Olszewski K., Borsuk G., Paleolog J.: Wstępne badania nad wpływem średnicy komórek plastra na cechy morfometryczne pszczół. XLVII Naukowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 10. 11.03.2010
  19. Sawicka-Zugaj W., Buś-Kicman M., Litwińczuk Z. (2010). Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych w ocenie struktury genetycznej bydła białogrzbietego. LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Olsztyn 2010
  20. Ślaska B., Jeżewska-Witkowska G., Jakubczak A.: Wykorzystanie garbowanych skór zwierząt futerkowych w analizie sekwencji mikrosatelitarnych. LXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych. Olsztyn 2010. Materiały konferencyjne, 224.
  21. Ślaska B., Zięba G., Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska-Witkowska G.: Analiza różnorodności haplotypów wybranych genów mitochondrialnych jenota. III Polski Kongres Genetyki, Lublin 12-15 września 2010, streszczenia, 182

  Publikacje popularnonaukowe

  1. Olszewski K.: Pszczoła Buckfast w warunkach polskich (część I) Historia i teraźniejszość, Pszczelarstwo, 4, 21-23, 2010
  2. Olszewski K.: Pszczoła Buckfast w warunkach polskich (część II) O łagodności, rozwoju jesiennym i zimowli Pszczelarstwo 5, 20-22, 2010
  3. Olszewski K.: Pszczoła Buckfast w warunkach polskich (część III) O rozwoju wiosennym, rojliwości i wydajności miodowej Pszczelarstwo 6, 12-14, 2010