KONKURS OTWARTY na stanowisko Post-doc / Adiunkt badawczy w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko Post-doc / Adiunkt badawczy

w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

 • Wymagania stawiane Kandydatom:
  1. Uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie zootechnika i rybactwo (ówcześnie zootechnika), weterynaria lub innej, nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie.
  2. Spełnia formalne wymagania określone przez NCN dla osób zatrudnianych na stanowisku post-doc, tj:
   1. uzyskał stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia w projekcie,
   2. stopień doktora nie został nadany przez podmiot, w którym planowane jest zatrudnienie na tym stanowisku;
   3. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać innego wynagrodzenia ze środków przyznanych w ramach kosztów bezpośrednich z projektów badawczych finansowanych w konkursach NCN;
   4. w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie będzie pobierać wynagrodzenia u innego pracodawcy na podstawie umowy o pracę, w tym również u pracodawcy z siedzibą poza terytorium Polski.
  3. Dodatkowe szczegółowe wymagania:
   1. zainteresowanie tematyką ogłoszonego projektu i chęć wzięcia w nim udziału,
   2. bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, umożliwiająca pisanie publikacji naukowych oraz prezentację referatów,
   3. umiejętność prezentacji i wystąpień publicznych (np. na konferencji międzynarodowej),
   4. umiejętność korzystania ze wsparcia i współdziałanie z innymi członkami grupy,
   5. praktyczna znajomość programów bioinformatycznych do wielkoskalowej analizy genomów i umiejętność przeprowadzenia wielkoskalowej analizy bioinformatycznej,
   6. znajomość technik z zakresu biologii molekularnej i genomiki,
   7. osiągnięcia w zakresie publikacji badań i prezentacji na konferencjach międzynarodowych.

   

  Wykaz dokumentów:

  • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/)
  • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
  • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
  • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https: https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
  • List motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych oraz potwierdzeniem spełnienia poszczególnych wymagań stawianych kandydatom w niniejszym konkursie (w tym wykaz publikacji / lista dotychczasowych osiągnięć naukowych i ewentualnych wyróżnień wynikających z prowadzonych badań, oraz wskazaniem kompetencji do przeprowadzenia wielkoskalowej analizy bioinformatycznej).
  • Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i dyplomu doktorskiego, certyfikat /potwierdzenie znajomości języka angielskiego
  • List referencyjny oraz dane kontaktowe do pracownika naukowego wystawiającego referencje
  • Do dokumentów należy dołączyć oświadczenie o treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez UP w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Akademicka 13, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE (RODO).”

  Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

  Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

   

  Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

   

   

  Opis zadań:

  Postdoc zatrudniony zostanie w projekcie OPUS 18 (NZ5), pt. „IDENTYFIKACJA I FUNKCJONALNA CHARAKTERYSTYKA MUTACJI mtDNA W NOWOTWORACH ZŁOŚLIWYCH GRUCZOŁU MLEKOWEGO U PSÓW NA PODSTAWIE BADAŃ GENOMICZNYCH, EPIGENOMICZNYCH I PROTEOMICZNYCH”, kierowanym przez prof. dr hab. Brygidę Ślaską.

  Będzie on prowadził analizy bioinformatyczne, celem której będzie identyfikacja biomarkerów złośliwych nowotworów gruczołu mlekowego psów.

  1. Prowadzenie badań naukowych przewidzianych w projekcie badawczym w zakresie wielkoskalowej analizy bioinformatycznej. Kompleksowe, łączone analizy genomów mitochondrialnych, ich metylacji i wpływu na poziom profilu proteomu.Badanie biologicznych sieci kancerogenezy i złośliwości nowotworu.
  2. Przygotowywanie raportów, prezentacji oraz manuskryptów dotyczących prowadzonych badań.
  3. Prezentacja wyników badań na konferencjach międzynarodowych.

   

  Typ konkursu NCN: OPUS 18 – NZ5
  Termin składania ofert: 31.sierpnia 2022 r. do godz. 15.00
  Forma składania ofert: dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11) i dodatkowo w formie elektronicznej

   

  Warunki zatrudnienia:

  • forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, 12 miesięcy
  • wynagrodzenie: 10 000,00 zł brutto brutto miesięcznie
  • planowana data rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2022 r.

   

  Ocena aplikacji kandydatów zostanie przeprowadzona przez komisję konkursową zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jednocześnie komisja zastrzega sobie prawo do nieprzyznania stypendium i ponowienia konkursu. Wybrani kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną przed komisją rekrutacyjną: na Wydziale Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki UP w Lublinie lub z użyciem środków komunikacji na odległość.

   

   

  Dziekan

     /-/ Prof. dr hab. Brygida Ślaska