Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza

KONKURS OTWARTY
na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 

 • dyplom magistra inżyniera zootechniki, lekarza weterynarii, magistra biologii, magistra biotechnologii, analityki medycznej lub nauk pokrewnych,
 • doświadczenie w działalności naukowej lub referencje obejmujące znajomość metod laboratoryjnych, znajomość najważniejszych technik biologii molekularnej
 • dobra znajomość języka angielskiego.
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole

wykaz dokumentów: podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),

 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podawania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego ofert.

Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 13.08.2023r. do godziny 15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).

Dziekan
/-/  Prof. dr hab. Brygida Ślaska

OGŁOSZENIE O KONKURSIE (PDF / 280KB)

ZOBACZ