KONKURS OTWARTY na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Higieny Zwierząt i Zagrożeń Środowiska

 

 

wymagania stawiane Kandydatom:

 • dyplom lekarza weterynarii lub magistra zootechniki/behawiorystyki zwierząt, magistra biologii, magistra biotechnologii  lub nauk pokrewnych, z wynikiem co najmniej dobrym,
 • doświadczenie w działalności naukowej na poziomie studenckich kół naukowych lub posiada referencje obejmujące znajomość metod laboratoryjnych,
 • dobra znajomość języka angielskiego.
 • predyspozycje do pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna,
 • umiejętność pracy w zespole

wykaz dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 • wykaz dorobku naukowego -– jeśli dotyczy ,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 28.07.2022r do godz. 15.00. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).

 

 

Dziekan

/-/ Prof. dr hab. Brygida Ślaska