Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko
asystenta badawczo-dydaktycznego
w Katedrze Biochemii i Toksykologii

Wymagania stawiane Kandydatom:

 • stopień naukowy doktora w  dyscyplinie zootechnika i rybactwo (ówcześnie zootechnika), biologia, biologia medyczna, weterynaria lub innej pokrewnej,
 • znajomość technik analitycznych z zakresu biologii molekularnej, immunologii, biochemii, toksykologii oraz umiejętność prowadzenia badań z wykorzystaniem hodowli komórkowych – mile widziane dokumenty potwierdzające powyższe kwalifikacje,
 • osiągnięcia w zakresie publikacji badań i prezentacji na konferencjach międzynarodowych udokumentowane spisem publikacji lub doniesień konferencyjnych,
 • doświadczenie w zakresie pozyskiwania zewnętrznych funduszy na badania (projekty badawcze),
 • znajomość języka angielskiego co najmniej na poziomie B2 umożliwiająca pisanie publikacji naukowych, potwierdzona certyfikatem lub suplementem do dyplomu,
 • doświadczenie dydaktyczne,
 • ogólne kompetencje – kreatywne myślenie, predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej, chęć podnoszenia kwalifikacji, bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w zespole,
 • nienaganna postawa etyczno-moralna

Wykaz dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 • wykaz dorobku naukowego -– jeśli dotyczy ,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni)
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni; zgoda na przetwarzanie danych osobowych)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 06.08.2022r do godz. 15.00. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).

Dziekan
Prof. dr hab. Brygida Ślaska