KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko adiunkta w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 

 • stopień doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,
 • dorobek naukowy z zakresu genetyki, genomiki, epigenetyki, biologii molekularnej, onkogenomiki – udokumentowany spisem publikacji, punktacją wg listy MEiN oraz wskaźnikiem wpływu (IF),
 • przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowana wiedza i doświadczenie w pracy badawczej z wykorzystaniem technik z zakresu biologii molekularnej, genomiki, epigenetyki, onkogenomiki, bioinformatyki,
 • odbyty staż zagraniczny lub potwierdzona aktywność o zasięgu międzynarodowym,
 • umiejętność obsługi programów bioinformatycznych,
 • doświadczenie w przygotowaniu projektów badawczych, znajomość zasad finansowania projektów badawczych ze środków krajowych i zagranicznych,
 • duża samodzielność naukowa oraz bardzo dobra organizacja pracy, w tym umiejętność pracy w interdyscyplinarnym zespole naukowym,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

 

 

wykaz dokumentów: podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),

 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podawania przyczyn.

 

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego ofert.

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 16.08.2023r. do godziny 15.00 w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).

 

 

Dziekan

/-/ Prof. dr hab. Brygida Ślaska