KONKURS OTWARTY na stanowisko adiunkt badawczo-dydaktycznego w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

ZDZ.111.2.2024

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko adiunkt badawczo-dydaktycznego

w Instytucie Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej

 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 • Stopień doktora w dyscyplinie zootechnika i rybactwo
 • Udokumentowany dorobek naukowy w zakresie dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo w tym publikacje w czasopismach indeksowanych wg wymagań stawianym osobom zatrudnianym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na stanowisku adiunkta zgodnie z Zarządzeniem nr 141 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie zasad punktowej oceny naukowych osiągnięć i minimalnych wymagań osób ubiegających się o zatrudnienie na stanowiskach: profesora, profesora uczelni oraz adiunkta w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie
 • Udokumentowanie, że kandydat potrafi planować swoją przyszłą pracę naukową poprzez kierowanie jednym projektem badawczym, tematem badawczym lub zadaniem badawczym albo złożeniem jako kierownik do NCN lub NCBiR, NFOŚiGW lub w ramach konkursów ministerialnych co najmniej 2 wniosków o projekty badawcze
 • Legitymowanie się znajomością języka angielskiego co najmniej na poziomie B2, potwierdzoną certyfikatem zewnętrznym
 • Wykształcenie dodatkowe związane z animaloterapią

 

 1. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • Udokumentowanie, że kandydat poszerzał swój warsztat badawczy poprzez uczestnictwo w stażach, w tym zagranicznych
 • Wykazanie, że kandydat jest zainteresowany poszerzaniem swojej dotychczasowej wiedzy np. poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach, warsztatach itp.

 

 • wykaz dokumentów: podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, w szczególności dyplom ukończenia studiów wyższych
 • list motywacyjny
 • opinia z poprzedniego miejsca pracy – jeśli dotyczy
 • wykaz dorobku naukowego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu. Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 06.08.2024r do godz. 15.00. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).

 

 

Dziekan

/-/ Prof. dr hab. Brygida Ślaska