Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii

Dziekan Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza

KONKURS OTWARTY

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii

 

 

wymagania stawiane Kandydatom:

 • wykształcenie wyższe – ukończone studia magisterskie na kierunku biotechnologia, biologia lub w zakresie nauk pokrewnych
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca pisanie i organizację procesu edytorskiego publikacji naukowych oraz prowadzenie zajęć dydaktycznych, poświadczone stosownym zaświadczeniem
 • udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie w pracy naukowo-badawczej oraz laboratoryjnej z wykorzystaniem zaawansowanych metod i technik analitycznych
 • potwierdzony czynny udział w działalności naukowej (udział w konferencjach krajowych lub zagranicznych, publikacje naukowe)
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych
 • kwalifikacje do pracy ze zwierzętami
 • wysoka motywacja do prowadzenia badań naukowych i pracy dydaktycznej, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole

 

wykaz dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 • oświadczenie, ze Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https://up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • zaświadczenie o posiadanym doświadczeniu w pracy dydaktycznej,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 07.07.2022r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, pok. 352, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin (tel. 81 445 66 11).

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć również w formie elektronicznej.

 

Dziekan

/-/ Prof. dr hab. Brygida Ślaska