English language icon

The aim of the international conference “Biodiversity in Agriculture” is a presentation of the latest results of scientific research from Poland and abroad, as well as the exchange of experiences among participants (scientists) of the above mentioned. events. During the aforementioned During the event, lectures will be delivered in 2 thematic blocks (see: Conference programme).

The theme of the conference concerns the environmental and social benefits of using sustainable and pro-ecological solutions in European agriculture. The issues raised in the above-mentioned The topics of the conference will concern the preservation of biodiversity and its positive impact on providing consumers with healthy and valuable food. The results of research on biodiversity in agriculture are in line with the European Green Deal strategy, the Biodiversity Strategy, the EU Initiative for Pollinators and the new Common Agricultural Policy for 2023-2027, programs/strategies supporting the development of organic farming, implemented by the European Union (EU).

Therefore, the theme of the conference concerns activities aimed at solving problems related to the decline of biodiversity and the number of pollinating insects in the EU, while contributing to global efforts to protect the environment.


ikona języka polskiego

Celem konferencji międzynarodowej pt. “Bioróżnorodność w rolnictwie” jest prezentacja najnowszych wyników badań naukowych z kraju i z zagranicy, a także wymiana doświadczeń wśród uczestników (naukowców) ww. wydarzenia. W trakcie ww. wydarzenia zostaną wygłoszone wykłady, w 2 blokach tematycznych (patrz: Program konferencji).

Tematyka konferencji dotyczy korzyści środowiskowych i społecznych płynących ze stosowania zrównoważonych i proekologicznych rozwiązań w rolnictwie europejskim. Zagadnienia poruszane w ww. konferencji będą dotyczyć zachowania bioróżnorodności i jej pozytywnego wpływu na dostarczanie konsumentom zdrowej i wartościowej żywności. Wyniki badań nad bioróżnorodnością w rolnictwie wpisują się we wprowadzaną przez Unię Europejską (UE) strategię Europejskiego Zielonego Ładu, Strategię na rzecz bioróżnorodności, Inicjatywę UE na rzecz owadów zapylających oraz nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, programy/strategie wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego.

Dlatego tematyka konferencji dotyczy działań mających na celu rozwiązywanie problemów związanych z spadkami różnorodności biologicznej i liczebności owadów zapylających w UE przy jednoczesnym wkładzie w globalne starania na rzecz ochrony środowiska.

 logo z zielono-czarnym napisem

Konferencja dofinansowana ze środków budżetu państwa w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Bioróżnorodność w rolnictwie” nr projektu DNK/SP/550671/2022 kwota dofinansowania 69 000,00 zł ; całkowita wartość projektu 106 500,00 zł.