Wydział Agrobioinżynierii

Strategia rozwoju

Logo
Nazwa Agrobioinżynierii
Władze Dziekan: prof. dr hab. Barbara Kołodziej

 

Strategia rozwoju na lata 2021-2030

Spis treści

 1. Prezentacja jednostki organizacyjnej
 2. Misja Wydziału Agrobioinżynierii
 3. Wizja Wydziału Agrobioinżynierii
 4. Strategia rozwoju Wydziału Agrobioinżynierii

4.1. Analiza SWOT

4.2. Strategia w zakresie polityki kadrowej

4.3. Strategia w zakresie dydaktyki

4.4. Strategia w zakresie badań naukowych

4.5. Strategia w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej

 1. Zadania strategiczne

5.1. Cele i działania strategiczne Wydziału Agrobioinżynierii

5.2. Karta strategiczna Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2021-2030

Skład zespołu przygotowującego strategię rozwoju

Prof. dr hab. Barbara Kołodziej – Dziekan Wydziału Agrobioinżynierii

dr hab. Sylwia Andruszczak prof. uczelni – Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii

dr hab. Halina Lipińska prof. uczelni – Prodziekan Wydziału Agrobioinżynierii

Organy opiniujące projekt strategii:

Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Nauki

Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych

Informacje ogólne:

Uczelnia:

                    Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

                    Akademicka 13,20-950 Lublin

                    www.up.lublin.pl

Jednostka organizacyjna:

                   Wydział Agrobioinżynierii

                   Władze Wydziału:

                   Dziekan: prof. dr hab. Barbara Kołodziej

                   Prodziekani: dr hab. Sylwia Andruszczak prof. uczelni

                                        dr hab. Halina Lipińska prof. uczelni

                   Dziekanat:

                   Akademicka 13, 20-950 Lublin

                   tel. 81 445 68 06

                   www.up.lublin.pl

                   e-mail:

 

Strategia rozwoju na lata 2021-2030
Zobacz

Wydział Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest jednym z najstarszych w powojennej Polsce. Wywodzi się z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej utworzonego 23 października 1944 r. W ciągu ponad 75 lat istnienia Jednostka ulegała wielu przekształceniom, dostosowując zarówno ofertę dydaktyczną, jak i pola zainteresowań naukowych do potrzeb rynku i nowych uwarunkowań. W 1944 roku powstał jako Wydział Rolny w ramach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1955 roku zmieniono jego nazwę na Wydział Rolniczy. Od utworzenia Wyższej Szkoły Rolniczej w 1955 roku Wydział Rolniczy funkcjonował w ramach UMCS, a od 1972 stał się częścią Akademii Rolniczej. W 2007 roku Wydział Rolniczy zmienił nazwę na Wydział Agrobioinżynierii, aby w 2008 roku wejść w struktury Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

W czasie swojego istnienia Wydział przekazał część kadry oraz wyposażenia laboratoryjnego na rzecz nowo utworzonych wydziałów: Biologii i Hodowli Zwierząt (1955), Inżynierii Produkcji (1970), Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (1970), Nauk Żywności i Biotechnologii (2005), Nauk Rolniczych (2007, Zamość).

Obecnie w skład Wydziału wchodzi 11 jednostek (w tym 2 instytuty i 9 katedr) w ramach których wydzielono 11 zakładów, 4 pracownie oraz stację dydaktyczno-badawczą w Sosnowicy.

Podczas oceny parametrycznej jednostek za lata 2013-2016 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał Wydziałowi Agrobioinżynierii kategorię A. Natomiast podczas ewaluacji jednostek za lata 2017-2021 reprezentowana przez pracowników Wydziału dyscyplina naukowa inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka uzyskała Kategorię A, zaś rolnictwo i ogrodnictwo – Kategorię B+.  

Wydział Agrobioinżynierii ma pełne uprawnienia akademickie w nadawaniu stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych oraz stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Do końca 2020 roku na Wydziale przeprowadzono 570 przewodów doktorskich, 161 habilitacyjnych i 25 postępowań ws. nadania tytułu profesora.

 • Działalność dydaktyczna

  Dotychczas studia na Wydziale ukończyło 25 228 absolwentów, w tym 13 353 z dyplomem magisterskim, 11 049 z dyplomem inżynierskim i 822 z dyplomem licencjata. Na Wydziale łącznie na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych ośmiu kierunków: Rolnictwo, Agrobiznes, Agroleśnictwo, Bioinżynieria, Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Leśnictwo, oraz Turystyka i rekreacja studiuje 1097 studentów. Na studiach III stopnia – doktoranckich kończy studia zaś 5 doktorantów.

  Wydział realizuje obecnie 13 kierunków studiów. Najstarszym kierunkiem studiów, powołanym na początku istnienia Wydziału jest Rolnictwo. Kolejne kierunki studiów powstały w ostatnim czasie, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku pracy. Są to: Agrobiznes powołany w 2013 r., Bioinżynieria – w 2013 r., Ekonomia – w 2007, kierunek praktyczny (2017), Gospodarka przestrzenna (2008), Turystyka i rekreacja (2008), Leśnictwo – w 2010, kierunek praktyczny (2017), Agroleśnictwo II° (2020). W 2021 r. powstały dwa kolejne kierunki studiów: Technologia biosurowców i biomateriałów oraz Analityka środowiskowa i przemysłowa a w 2022r. – Inżynieria ekologiczna, zaś w 2023r. powołano kierunek Zielone technologie i Zarządzanie w biobiznesie II°. W ofercie znajduje się też kierunek anglojęzyczny – Agriculture (second cycle).

  Na Wydziale uruchomione są również 2 kierunki studiów podyplomowych (Studia rolnicze dla absolwentów studiów nierolniczych i Diagnostyka molekularna) oraz kursy (m.in. Przewodnik turystyki rowerowej), które uzupełniają ofertę kształcenia, dając równocześnie alternatywę podnoszenia kompetencji zawodowych.

  Kadra Wydziału dostosowując swoje kompetencje do nowo powoływanych kierunków studiów poszerza i rozwija swoje zainteresowania naukowe, głównie w dziedzinie nauk rolniczych, tzn. w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo oraz technologia żywności i żywienia. Aby zapewnić wysoką jakość kształcenia, w realizacji zajęć na niektórych kierunkach studiów biorą udział również specjaliści posiadający doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

  Wydział podlega ocenie jakości kształcenia prowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668, z późn. zm). W latach 2015-2019 Polska Komisja Akredytacyjna przeprowadzała ocenę programową na kierunkach studiów: Rolnictwo, Bioinżynieria, Agrobiznes, Leśnictwo, Ekonomia, Gospodarka przestrzenna oraz Turystyka i rekreacja. Wszystkie te kierunki studiów uzyskały ocenę „pozytywną”.

 • Struktura wydziału

  Dziekanat Agrobioinżynierii

  Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

  Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Ogrodniczych

  Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

  Zakład Nauk o Środowisku Glebowym

  Zakład Przyrodniczych Podstaw Leśnictwa

  Zakład Rekultywacji Gleb i Gospodarki Odpadami

  Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

  Zakład Kształtowania Jakości i Standaryzacji Surowców Roślinnych

  Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

   

  Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin

  Zakład Ekologii Rolniczej

  Zakład Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich

  Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

  Zakład Studiów Krajobrazowych i Gospodarki Przestrzennej

  Stacja Dydaktyczno-Badawcza w Sosnowicy

  Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

   

  Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

  Pracownia Oceny Jakościowej Surowców Zielarskich

  Zakład Gospodarki Leśnej

  Zakład Socjologii Wsi

  Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

  Zakład Agrometeorologii

  Pracownia Towaroznawstwa Produktów Roślinnych

  Katedra Turystyki i Rekreacji

   

  Katedra Zarządzania i Marketingu

  Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa

  Pracownia Zarządzania i Analiz Rynkowych

 • Kadra

  Na Wydziale Agrobioinżynierii pracuje 108 nauczycieli akademickich, w tym 9 z tytułem profesora oraz 38 ze stopniem doktora habilitowanego na stanowiskach profesorów uczelni lub adiunktów ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 52 adiunktów ze stopniem doktora, 3 wykładowców ze stopniem doktora lub magistra oraz 6 asystentów ze stopniem doktora lub magistra. Stan kadrowy Wydziału uzupełnia 42 pracowników naukowo-technicznych i robotników.

 • Baza materialna

  Baza dydaktyczno-naukowa Wydziału Agrobioinżynierii związana jest bezpośrednio z działalnością prowadzoną przez poszczególne instytuty, katedry i zakłady. Składają się na nią sale wykładowe (w użytkowaniu ogólnouczelnianym), ćwiczeniowe, laboratoria i pracownie. Poszczególne jednostki systematycznie modernizują i dostosowują bazę oraz wyposażenie pracowni do potrzeb prowadzonych przedmiotów i profilu badawczego. Baza dydaktyczna obejmuje pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia. Wyposażone są one w sprzęt audiowizualny, między innymi w stałe lub przenośne projektory komputerowe, tablice i ekrany projekcyjne.

  Wyposażenie laboratoriów jest różnorodne, obejmuje zarówno specjalistyczną aparaturę badawczą i pomiarową, jak i urządzenia technologiczne. W ramach realizacji prac badawczych i działalności dydaktycznej pracownicy Wydziału wykorzystują kontakty z placówkami naukowymi w kraju i zagranicą. Badania prowadzone są często w ścisłym kontakcie z jednostkami gospodarczymi różnych branż i jednostkami produkcyjnymi, usługowymi, samorządowymi oraz innymi działającymi w zakresie dotyczącym problematyki wydziałowej.

Działalność naukowo-badawcza

Badania realizowane przez pracowników Wydziału Agrobioinżynierii koncentrują się wokół zagadnień zgodnych z kierunkami kształcenia.

PROBLEMATYKA BADAWCZA REALIZOWANA PRZEZ JEDNOSTKI WYDZIAŁU AGROBIOINŻYNIERII

Jednostka Tematyka badawcza
Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

Badania z zakresu genomiki i transkryptomiki roślin

Identyfikacja i charakterystyka efektywnych źródeł odporności na choroby wybranych gatunków zbóż

Badania nad mikorozmnażaniem i somatyczną embriogenezą roślin

Analizy strukturalne genomu roślinnego, ze szczególnym uwzględnieniem genów warunkujących cechy istotne dla hodowli nowych odmian gatunków uprawnych

Opracowywanie markerów molekularnych przydatnych do selekcji wspieranej markerami (MAS) w programach hodowli roślin

Identyfikacja molekularnych mechanizmów warunkujących tolerancję roślin uprawnych na stresy środowiskowe

Genetyka, hodowla i biotechnologia roślin jagodowych

Badania kolekcyjne pszenicy twardej i pszenżyta  

Potencjał aplikacyjny nanocząstek w nawożeniu i ochronie roślin

Badania właściwości reologicznych wybranych produktów spożywczych i projektowanie żywności funkcjonalnej

Ocena zmienności genetycznej drzew leśnych

Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska

Stan fizyczny i chemiczny gleb naturalnych i antropogenicznych

Degradacja i rekultywacja gleb oraz gospodarka odpadami

Kształtowanie właściwości gleb pod wpływem zmiany sposobu ich użytkowania, w tym w wyniku optymalizacji przebiegu granicy rolno-leśnej

Właściwości torfowisk i ich ocena paleobotaniczna

Ocena stanu i dynamiki zbiorowisk leśnych, wykorzystanie testów biochemicznych do oceny zagrożeń ekosystemów leśnych;

Analiza funkcji społecznych lasów względem użytkowania obszarów leśnych przez społeczeństwo 

Katedra Chemii Rolnej i Środowiskowej

Aspekty nawozowe, jakościowe i środowiskowe kształtujące plony roślin uprawianych na cele żywnościowe, paszowe i energetyczne

Nowe trendy w produkcji nawozów

Gospodarka mineralnymi składnikami pokarmowymi w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem nowych trendów w chemii rolnej i środowiskowej

Agrochemiczne metody rekultywacji gleb zdegradowanych

Standaryzacja surowców i produktów roślinnych na cele żywnościowe i nieżywnościowe

Katedra Ekonomii i Agrobiznesu

Zrównoważony rozwój sektora agrobiznesu i obszarów wiejskich

Zmiany konkurencyjności przedsiębiorstw, gospodarstw rolnych i regionów

Współczesne uwarunkowania rozwoju dziedzin i struktur gospodarczych, identyfikacja ekonomicznych, społecznych i środowiskowych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw, regionów i państw

Wyzwania dotyczące źródeł wzrostu w rolnictwie, zmian roli sektora rolno-spożywczego, mechanizmów przezwyciężania barier strukturalnych w rozwoju agrobiznesu i obszarów wiejskich a także określania roli sektora agrobiznesu wobec wyzwań klimatycznych

Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin

Optymalizacja technologii uprawy roślin rolniczych

Czynniki determinujące plonowanie i jakość roślin

Ocena efektywności produkcyjnej roślin uprawianych w uproszczonych płodozmianach i systemach uprawy roli

Ocena stanu fitosanitarnego łanu i właściwości gleby w różnych systemach następstwa roślin i uprawy roli

Ekologiczne metody uprawy roślin

Biologia, ekologia i fenologia chwastów segetalnych

Metody regulacji zachwaszczenia łanu roślin uprawnych

Gatunki obce i inwazyjne w rolniczej przestrzeni produkcyjnej

Metody przeciwdziałania uodparniania się chwastów na chemiczne środki ochrony roślin

Niekonwencjonalne metody nawożenia i ich wpływ na plonowanie i jakość roślin oraz właściwości gleby

Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu

Ochrona i kształtowanie krajobrazu rolniczego oraz gospodarowanie zasobami przyrodniczymi i kulturowymi zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju

Biologiczne właściwości roślin zbiorowisk trawiastych w aspekcie ich różnorodności florystycznej i kształtowania terenów zieleni, ochrony atmosfery, gleb i wód

Dobór gatunków i odmian traw oraz innowacyjne rozwiązania techniczne w siewniku do podsiewu użytków zielonych służące poprawie ilości i jakości paszy dla przeżuwaczy oraz ochronie gleb, wód i klimatu,

Poprawa wykorzystania potencjału produkcyjnego pastwisk dla bydła mlecznego i mięsnego przez zastosowanie systemu wspomagania decyzji i zarządzania,

Ocena wpływu dodatków: popiołów ze spalania odpadów komunalnych, zwiercin po wydobyciu gazu łupkowego oraz metali ciężkich i ich akumulacji na wzrost wybranych gatunków traw i bobowatych

Monitoring zmian szaty roślinnej siedlisk przyrodniczych Natura 2000 z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu wiatrakowca

Kształtowanie przestrzeni publicznej przedmieść

Katedra Mikrobiologii Środowiskowej

Zagospodarowywanie odpadów z udziałem mikroorganizmów i badania bioróżnorodności mikroorganizmów różnych środowisk

Badania związane z oddziaływaniem różnych czynników antropogenicznych na aktywność mikrobiologiczną gleby

Badania dotyczące ekologii i uzdolnień biochemicznych mikrogrzybów

Badania nad stanem mikrobiologicznym surowców pochodzenia roślinnego

Wykorzystanie parametrów bioróżnorodności, aktywności mikrobiologicznej, biochemicznej, enzymatycznej oraz fitotoksyczności gleb w monitorowaniu stanu gleb uprawnych i gleb zdegradowanych rekultywowanych odpadami

Optymalizacja efektywności grzybów zdolnych do detoksykacji ścieków przemysłowych zawierających substancje barwne

Wykorzystanie drożdży Saccharomyces cerevisiae o zmienionej aktywności systemu antyoksydacyjnego do oceny toksyczności wybranych ksenobiotyków występujących w środowisku rolniczym oraz właściwości antyoksydacyjnych materiału roślinnego

Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych

Optymalizacja metod produkcji surowców zielarskich

Fitochemia oraz właściwości bioaktywne wybranych roślin przyprawowych i leczniczych

Aklimatyzacja gatunków obcych i wprowadzenie do uprawy polowej gatunków roślin zielarskich ze stanu naturalnego (w tym prawnie chronionych)

Kształtowanie plonów i jakości regionalnych roślin przemysłowych (chmielu, tytoniu, wikliny plecionkarskiej)

Projektowanie preparatów farmaceutycznych i żywności funkcjonalnej o zwiększonej biodostępności składników aktywnych (m.in. kwasu rozmarynowego)

Analiza problematyki związanej z konfliktem w społeczeństwie wiejskim

Odnowienia gatunków drzew liściastych i iglastych pod kątem ich udatności i jakości hodowlanej

Katedra Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa

Wpływ czynników agrotechnicznych i fizycznych na plon i jakość roślin uprawnych

Opracowanie i wdrożenie kompleksowej technologii uzyskania wysokiej jakości wyrobów makaronowych z dodatkiem regionalnej pszenicy makaronowej

Optymalizacja technologii uprawy wybranych roślin okopowych bulwiastych (ziemniaka, batata, topinamburu)

Badania nad roślinami zielarskimi (m.in. introdukcja Cymbopogon citratus w warunkach Lubelszczyzny, określenie wydajności i wartości użytkowej odmian mięty)

Możliwości upraw roślin energetycznych i ich optymalizacji

Towaroznawcza ocena produktów pochodzenia roślinnego

Określenie zmienności temperatury w profilu glebowym pod zbożami i na czarnym ugorze w zależności od faz rozwojowych roślin 

Katedra Turystyki i Rekreacji

Modele zachowań konsumentów na rynku usług turystycznych

Innowacyjność i jakość produktów oraz usług turystycznych

Makro i mikroczynniki rozwoju usług turystycznych i rekreacyjnych

Zagadnienia organizacji, zarządzania i marketingu w turystyce i rekreacji ze szczególnym uwzględnieniem jakości

Problematyka turystyki kulturowej i rekreacyjnej, turystyki na obszarach wiejskich, turystyki zrównoważonej oraz turystyki społecznej

Katedra Zarządzania i Marketingu

Ekonomia, zarządzanie i marketing w kształtowaniu relacji rynkowych w biogospodarce

Marketing produktów i surowców żywnościowych, badania postaw, preferencji i zachowań konsumenckich

Rozwój biogospodarki oraz gospodarki obiegu zamkniętego

Przezwyciężanie problemów rozwojowych terenów peryferyjnych i obszarów słabiej ekonomicznie rozwiniętych

Badanie funkcjonowania i organizacji rynków ogrodniczych w Polsce i na świecie

Zarządzanie jakością w produkcji podstawowej z uwzględnieniem wdrażania nowoczesnych rozwiązań systemowych, technicznych i technologicznych

          Pracownicy Wydziału Agrobioinżynierii realizując zadania badawcze współpracują z licznymi ośrodkami naukowymi w kraju: m.in. z Instytutem Agrofizyki PAN w Lublinie, Instytutem Genetyki Roślin PAN w Poznaniu, Instytutem Biofizyki i Biochemii PAN w Warszawie, Instytutem Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytutem Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, UMCS w Lublinie, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, SGGW w Warszawie, IHAR w Radzikowie i jego Oddziałami, Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie, COBORU w Słupi Wielkiej, Przemysłowym Instytutem Maszyn Rolniczych w Poznaniu, Instytutem Ochrony Roślin PIB w Poznaniu, Uniwersytetem Łódzkim w Łodzi, Instytutem Badawczym Leśnictwa w Raszynie, Uniwersytetem Szczecińskim w Szczecinie, Instytutem Turystyki w Warszawie. Współpraca polega na wymianie naukowców na stażach naukowych, realizacji badań w oparciu o istniejącą, unikalną aparaturę, współpracy w zdobywaniu pozycji literaturowych i wymianie myśli naukowej. Pracownicy naukowi współpracują również z licznymi ośrodkami naukowymi z zagranicy. Obejmuje ona następujące ośrodki: Narodowy Instytut Rolniczy w Renes, Uniwersytet British Columbia w Vancouver, Uniwersytet Rolniczy w Wageningen, Lwowski Państwowy Uniwersytet Agrarny (Dublany, Ukraina), Uniwersytet Leśny we Lwowie (Ukraina), Akademia Ochrony Przyrody i Budowy Obiektów Sanatoryjnych w Symferopolu (Ukraina), Uniwersytet Rolniczy w Kownie (Litwa), Akademia Rolnicza w Niżnym Nowgorodzie (Rosja), Państwowa Akademia Rolnicza w Gorki (Białoruś). W ramach współpracy pracownicy uczestniczą w konferencjach naukowych, odbywają staże naukowe i prowadzą wspólne badania. Stałe kontakty i współpracę z partnerami zagranicznymi z John Innes Centre (Norwich, Anglia), Instytutem Leibniza, Genetyki i Badań Roślin Uprawnych (Gatersleben, Niemcy), Technicznym Uniwersytetem w Monachium, Instytutem Agrofizyki w Sankt-Petersburgu, Uniwersytetem Ain Shamps w Kairze (Egipt).

Misją Wydziału jest skuteczne tworzenie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju w oparciu o unikalne kompetencje i doświadczenie naukowo-dydaktyczne jego pracowników w obszarach badawczych powiązanych z realizowanymi kierunkami studiów: Rolnictwo, Agrobiznes, Bioinżynieria, Biobiznes, Ekonomia, Turystyka i rekreacja, Gospodarka Przestrzenna, Agroleśnictwo, Leśnictwo, Zarządzanie zasobami ziemi, Analityka środowiskowa i przemysłowa oraz Technologia biosurowców i biomateriałów.

 Priorytetowe cele działalności Wydziału Agrobioinżynierii to:

 • kształcenie wysokokwalifikowanych kadr dla sektora agro-żywnościowego, gospodarki i administracji publicznej,
 • stałe doskonalenie programów nauczania poprzez ich dostosowywanie dla potrzeb obecnych i przyszłych działów gospodarki oraz potrzeb społecznych
 • uruchamianie nowych kierunków studiów zgodnych z misją Uczelni oraz aktualnymi potrzebami na rynku pracy, które wpisują się w tematykę badawczą Wydziału
 • prowadzenie wieloaspektowych i multidyscyplinarnych badań naukowych na jak najwyższym poziomie w obszarach zgodnych z kierunkami kształcenia
 • upowszechnianie wiedzy, postępu biologicznego i technologicznego dla dobra społeczeństwa i środowiska przyrodniczego,
 • aktywny udział pracowników Wydziału w badaniach naukowych finansowanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, programy międzynarodowe i podmioty gospodarcze
 • współpraca z otoczeniem zewnętrznym regionalnym i krajowym oraz z globalnym środowiskiem naukowym poprzez publikacje prac naukowych w prestiżowych czasopismach i udział w krajowych i międzynarodowych konsorcjach naukowych
 • kształtowanie wrażliwości i odpowiedzialności za środowisko naturalne oraz umiejętności ochrony i wykorzystania jego zasobów dla potrzeb człowieka zgodnie z ideą rozwoju zrównoważonego
 • kształtowanie wśród studentów i pracowników postawy poszanowania uniwersalnych zasad wolności i niezależności myśli, tolerancji światopoglądowej, etyki i rzetelności naukowej oraz dydaktycznej.

Wydział Agrobioinżynierii zamierza do roku 2030 być jednostką, która:

 • jest jednym z czołowych wydziałów wśród Uniwersytetów Przyrodniczych,
 • kształci wysoko wykwalifikowanych specjalistów na pierwszym i drugim stopniu studiów oraz kursach i studiach podyplomowych, zgodnie z potrzebami rynku pracy,
 • sprawnie realizuje prace badawcze i efektywnie pozyskuje fundusze na ich realizację z różnych źródeł,
 • skutecznie upowszechnia wyniki badań poprzez uzyskiwanie patentów, wdrożeń i wzorów użytkowych,
 • dynamicznie rozwija kadrę naukową,
 • posiada rozbudowaną i nowoczesną bazę materialną do realizacji badań i dydaktyki,
 • kompleksowo wspomaga rozwój gospodarki w regionie, współpracując ze sferą biznesu i organami administracji publicznej.

Cele strategiczne Wydziału Agrobioinżynierii wynikają z czterech podstawowych zadań określonych w Uchwale nr 66/2018-2019 z dnia 24 maja 2019 r. Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Są to:

 1. Wzmocnienie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu,
 2. Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia,
 3. Rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym i otoczeniem społeczno-gospodarczym,
 4. Efektywne zarządzanie Uniwersytetem.

Cele strategiczne Wydziału realizowane będą poprzez wdrażanie celów operacyjnych, sformułowanych w Strategii Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030. Strategia Wydziału jest ściśle powiązana z aktualną i prognozowaną sytuacją gospodarczą, ekonomiczną i demograficzną kraju ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej. Główne kierunki rozwoju Wydziału determinowane są polityką państwa względem szkolnictwa wyższego i możliwościami współpracy międzynarodowej, krajowej i regionalnej.

Podstawą budowy strategii rozwojowej Wydziału Agrobioinżynierii jest analiza jego potencjału z uwzględnieniem stanu uwarunkowań otoczenia. Zestawienie potencjału strategicznego z oceną otoczenia jest podstawą do określenia zdolności Wydziału do działania i rozwoju.

 • Analiza SWOT

  SILNE STRONY

  SŁABE STRONY

  1. Liczna kadra samodzielnych pracowników nauki

  2. Kadra posiadająca stopnie naukowe w różnorodnych dziedzinach/dyscyplinach naukowych

  3. Finansowanie badań ze źródeł zewnętrznych w niektórych Jednostkach

  4. Aktywna naukowo kadra pracowników wspomagających

  5. Tworzenie nowych kierunków studiów (zwiększenie oferty i atrakcyjności kierunków studiów)

  6. Dobre wyposażenie niektórych laboratoriów badawczych (biologii molekularnej, cytogenetyczne, mikrobiologiczne, gleboznawczo-środowiskowe, fitochemiczne)

  7. Kształcenie w zakresie kierunków inżynierskich (pożądanych na rynku pracy)

  1. Przechodzenie na emeryturę większej liczby samodzielnych pracowników nauki niż uzyskuje stopnie i tytuły naukowe

  2. Problem dostosowania kadry (badania i dydaktyka) do nowych kierunków kształcenia

  3. Trudności w zapewnieniu minimum kadrowego na niektórych kierunkach kształcenia

  4. Słaba aktywność naukowa części pracowników

  5. Zbyt późne uzyskiwanie stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora

  6. Zbyt mała inicjatywa pracowników w zakresie współpracy międzynarodowej

  7. Mała efektywność współpracy z ośrodkami zagranicznym

  8. Brak zewnętrznego finansowania badań (grantów) w niektórych Jednostkach

  9. Niewystarczająca współpraca ze sferą biznesu

  SZANSE

  ZAGROŻENIA

  1. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych w procesach dydaktycznych i naukowych

  2. Wzrost zapotrzebowania na wysoko wykwalifikowanych pracowników w dziedzinach nauk społeczno-przyrodniczych

  3. Wzrost zapotrzebowania na usługi naukowo-badawcze zgłaszany przez podmioty gospodarcze

  4. Wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną Wydziału przez studentów z zagranicy

  5. Nowe źródła finansowania badań naukowych i dydaktyki

  1. Pogłębiający się niż demograficzny

  2. Ograniczanie finansowania dydaktyki z MEiN

  3. Wzrost konkurencji oraz zwiększenie wymagań w zakresie pozyskiwania środków na finansowanie badań naukowych ze źródeł krajowych i zagranicznych

  4. Wzrost konkurencji w zakresie oferty dydaktycznej (uczelnie publiczne i prywatne spoza regionu)

  5. Wzrost wymagań formalno-prawnych w zakresie tworzenia nowych kierunków

 • Strategia w zakresie polityki kadrowej

  Politykę kadrową reguluje Statut Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w związku z art. 227 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669). Liczba nauczycieli akademickich zależy od liczby studentów na Wydziale, a zmiany w strukturze zatrudnienia wynikają z naturalnego rozwoju naukowego pracowników naukowo-dydaktycznych.

              Dążeniem Wydziału jest:

  • zachęcanie pracowników do zdobywania stopni naukowych ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji wymaganych dla nowo utworzonych kierunków studiów,
  • dążenie do rozwoju własnej kadry lub zatrudnianie pracowników naukowych z uwzględnieniem potrzeb kadrowych realizowanych kierunków studiów (szczególnie o profilu praktycznym),
  • rozwijanie badań w powiązaniu z praktyką oraz dążenie do aplikacji osiągnięć badawczych do gospodarki,
  • wspieranie rozwoju naukowego pracowników.

              Celem polityki kadrowej dotyczącej wszystkich kierunków studiów prowadzonych przez Wydział jest stałe doskonalenie jakości prowadzonych badań w dyscyplinach pokrywających obszary kształcenia. Wydział będzie kształcił przyszłą kadrę naukowo-dydaktyczną głównie w ramach Szkoły Doktorskiej oraz dążył do zwiększenia liczby uzyskiwanych stopni naukowych doktora habilitowanego w dziedzinach nauk rolniczych i innych dziedzinach i dyscyplinach nauki powiązanych z realizowanymi kierunkami studiów. Zamierzamy również umożliwiać szkolenia pracowników w zakresie nowych technik  analitycznych w wiodących ośrodkach naukowych w kraju i za granicą,  jak  również podnosić  kwalifikacje pracowników poprzez krótko- i długoterminowe  staże  krajowe  i zagraniczne.

 • Strategia w zakresie dydaktyki

  Na Wydziale Agrobioinżynierii prowadzone jest aktualnie kształcenie studentów w ramach dwunastu kierunków studiów: Rolnictwo, Agrobiznes, Agroleśnictwo, Bioinżynieria, Ekonomia, Gospodarka przestrzenna, Leśnictwo, Turystyka i rekreacja. Od października 2021 roku kształcenie obejmie kolejne kierunki: Analityka środowiskowa i przemysłowa i Technologia biosurowców i biomateriałów. W 2022 roku uruchomiono kierunek Inżynieria ekologiczna, zaś w 2023 roku – Zielone technologie oraz Zarzadzanie w biobiznesie. Jednym ze strategicznych celów Wydziału jest szeroko pojęte doskonalenie procesu kształcenia zgodnie z Zintegrowanym Systemem Kwalifikacji z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia oraz rozwój bazy dydaktycznej. W ramach wszystkich prowadzonych przedmiotów i kierunków nauczania będzie kontynuowane podnoszenie jakości nauczania poprzez modernizowanie i doskonalenie programów studiów, tak aby dostosować je do zmieniających się potrzeb gospodarki i rynku pracy. Planuje się stałe doskonalenie Systemu Zapewnienia Jakości Uczenia na Wydziale, zawierającego elementy monitorowania procesu uczenia, analizy wyników monitorowania oraz planowania i wdrażania odpowiednich działań naprawczych i doskonalących w celu zagwarantowania spełnienia jak najwyższych wymagań jakościowych. Celem doskonalenia jest zwiększenie zdolności do spełniania wymagań jakościowych (tj. utrzymanie i podwyższenie obecnego poziomu jakości uczenia, satysfakcji studentów i pracowników, możliwości reagowania na zmiany uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, stwarzanie nowych szans oraz większa zdolność reagowania na pojawiające się szanse czy zagrożenia) a działania w tym zakresie obejmują m.in.: szkolenia pracowników w celu zapewnienia kompetencji do doskonalenia, opracowanie, wdrożenie oraz śledzenie procesów doskonalenia, integrowanie pomysłów dotyczących doskonalenia w obszarze jakości uczenia oraz doskonalenie standardów prac dyplomowych na poszczególnych kierunkach studiów. Absolwent Wydziału Agrobioinżynierii dysponujący najnowszą wiedzą i umiejętnościami będzie umiał się dostosować do potrzeb rynku pracy i zdobyć pracę zgodną z jego oczekiwaniami. Poza zajęciami przewidzianymi w planach i programach studiów planuje się wykorzystanie nowoczesnych metod samokształcenia na odległość dzięki szerokiemu dostępowi do Internetu. Ważne miejsce w strategii rozwoju Wydziału zajmuje poszerzanie oferty związanej z działalnością Studenckich Kół Naukowych, w ramach których studenci mogą uzyskiwać dodatkową wiedzę i realizować swoje zainteresowania.

              W strategii działań dydaktycznych Wydziału, istotne znaczenie ma rozwój kontaktów zagranicznych. Planowane jest zwiększenie możliwości wyjazdów studentów na studia zagraniczne (m.in. w ramach programu Erasmus Plus) oraz poszerzenie oferty edukacyjnej o studia w języku angielskim. Obecnie Wydział oferuje możliwość kształcenia na studiach drugiego stopnia w języku angielskim – Agriculture (second cycle). Wprowadzono także na każdym stopniu kształcenia po dwa przedmioty fakultatywne oferowane w języku obcym. Od 2021 roku wybrane zajęcia ze studentami prowadzić będzie profesor wizytujący zatrudniony na stale na uczelni poza granicami naszego kraju. Ważne jest także rozszerzanie działalności edukacyjnej poprzez ofertę kierunków studiów w językach obcych oraz przedmiotów w ramach już istniejących kierunków studiów dla obcokrajowców w ramach programu Erasmus Plus i NAWA. Konieczna jest także bardziej aktywna promocja Wydziału Agrobioinżynierii wśród uczniów szkół średnich w celu lepszego ich zapoznania z ofertą edukacyjną, co powinno istotnie zwiększyć zainteresowanie prowadzonymi przez Wydział kierunkami studiów oraz pozwolić kandydatom na bardziej trafny wybór dalszego kształcenia. Oferta edukacyjna Wydziału przedstawiana jest podczas ogólnouczelnianej, corocznej akcji o nazwie Dzień Otwarty UP w Lublinie, a także podczas każdorazowych spotkań z młodzieżą, uczestniczącą np. w kolejnych edycjach i etapach olimpiad wiedzy. Pracownicy Wydziału Agrobioinżynierii od wielu lat biorą udział zarówno w organizowaniu, jak i prowadzeniu tych olimpiad, podczas których prezentują możliwości edukacyjne macierzystego Wydziału. Promocja, to także organizacja i prowadzenie zajęć i pokazów w kolejnych edycjach Lubelskiego Festiwalu Nauki. Uczniowie szkół średnich, zapraszani są na specjalnie przygotowywane wykłady i pokazy, podczas których przedstawiana jest im oferta edukacyjna Wydziału. Planowane jest także dalsze rozwijanie współpracy z przedsiębiorstwami i zakładami poprzez przedstawianie efektów badań naukowych oraz organizowanie wspólnych projektów mających na celu doskonalenie umiejętności kadry naukowej, studentów oraz absolwentów, a także w celu komercjalizacji wyników badań naukowych.

  W ramach wszystkich prowadzonych przedmiotów, realizowanych na kierunkach studiów planowane jest ciągłe podnoszenie jakości kształcenia poprzez udoskonalanie programów w treści zawierające aktualne osiągnięcia współczesnej nauki. Prowadzone są konsultacje z otoczeniem społeczno-gospodarczym (m.in. podczas corocznych Dni Kierunku) mające na celu dostosowywanie planów i programów studiów do aktualnych potrzeb rynku pracy. Kontynuowane są działania w kierunku organizowania staży i praktyk w wiodących podmiotach gospodarczych. Monitorowane są również kariery absolwentów, a także promowane ich osiągnięcia.

              Kolejnym ważnym zadaniem jest dbałość o zapewnienie ustawicznego rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej kształcenie na wszystkich kierunkach studiów, co gwarantuje wysoki poziom realizowanych zajęć. Poza oceną nauczycieli dokonywaną przez studentów, na Wydziale Agrobioinżynierii prowadzona jest i będzie doskonalona hospitacja zajęć dydaktycznych. Należy zwiększać współdziałania zespołów ds. zapewniania jakości kształcenia i rad programowych oraz intensywniej włączać interesariuszy zewnętrznych w kształtowanie efektów kształcenia i programów studiów. Niezmiernie ważną sprawą jest również sukcesywne modernizowanie i doposażenie bazy dydaktycznej dla zapewnienia wysokich standardów kształcenia.

 • Strategia w zakresie badań naukowych

  Wydział Agrobioinżynierii dążąc do rozwoju potencjału naukowego i mając na uwadze podniesienie jakości badań podejmie działania mające na celu:

  • tworzenie nowoczesnych laboratoriów oraz powoływanie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, których priorytetowym kierunkiem działania będzie pozyskiwanie środków na badania naukowe w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych
  • rozwijanie współpracy z sektorem gospodarki i biznesu w zakresie realizowanych na Wydziale kierunków badań
  • prowadzenie badań możliwych do zastosowania w sektorze rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz pozyskiwanie problematyki badawczej z firm działających w obszarze rolno-spożywczym, co przyczyni się do wzrostu aplikacyjności uzyskiwanych rezultatów
  • zastosowanie interdyscyplinarnych, nowoczesnych narzędzi badawczych oraz wielowymiarowa analiza statystyczna uzyskanych wyników badań w celu zwiększenia wysoko punktowanych publikacji
  • dostosowanie tematyki badawczej do aktualnych trendów panujących na rynku krajowym, europejskim i światowym, z uwzględnieniem założeń polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa do 2030 roku.
 • Strategia w zakresie współpracy krajowej i zagranicznej

  Wyzwania przed jakimi stoi współczesna nauka, polityka kształtowania i finansowania badań naukowych w Polsce, ciągłe ograniczanie finansów i dotacji MNiSW wymaga podjęcia stanowczych działań gwarantujących zapewnienie właściwego rozwoju naukowego pracowników Wydziału Agrobioinżynierii. Zarówno umowy formalne, jak i kontakty pracowników Wydziału umożliwiają podejmowanie wielu inicjatyw, które skutkują nawiązaniem współpracy naukowej z jednostkami krajowymi i zagranicznymi. Takie działania są szczególnie istotne dla tworzenia konsorcjów oraz zespołów badawczych niezbędnych do aplikowania o środki finansowe na badania i kształcenie. Ważnym celem strategicznym Wydziału jest dalsze poszerzanie i rozwijanie współpracy naukowej i dydaktycznej z wiodącymi jednostkami w kraju i za granicą. Rozwijanie i wspieranie takich inicjatyw będzie popierane przez władze dziekańskie z jednakową wagą w odniesieniu zarówno do kadry naukowo-dydaktycznej, jak i studentów. Takie działania będą miały stymulujący wpływ zarówno na kadrę akademicką, jak i na studentów, poprzez rozwijanie w nich poczucia współistnienia w europejskiej przestrzeni naukowej, badawczej i edukacyjnej W rozwój młodych naukowców zostaną włączone staże w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz wyjazdy o charakterze naukowo-dydaktycznym w ramach programu Erasmus Plus. Wspierana będzie również mobilność studentów I i II stopnia: kształcenie w innych ośrodkach w kraju (MostAr) i za granicą (Erasmus+) oraz odbywania praktyk zagranicznych lub krajowych.

    Strategia umiędzynarodowiania na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2020-2030

      Podstawę Strategii umiędzynarodowiania stanowi Strategia Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2019-2030, przyjęta przez Senat UP dnia 24.05.2019 r. Dokument ten wyznacza ogólnouczelniane cele operacyjne, na których oparto niniejszą strategię, opracowaną dla kierunków studiów realizowanych na Wydziale Agrobioinżynierii:

     C.1.4. Osiąganie wyższej efektywności badań naukowych – pkt. 5. Dążenie do umiędzynarodowienia badań naukowych poprzez lepsze wykorzystanie programów wymiany międzynarodowej oraz umów podpisanych z partnerami zagranicznymi;

   C.2.1. Rozwój i różnicowanie oferty dydaktycznej – pkt. 8. Umiędzynarodowienie działalności edukacyjnej poprzez ofertę kierunków studiów w językach obcych oraz w ramach programów wymiany międzynarodowej (głównie Erasmus Plus);

   C.3.1. Wzmacnianie pozycji Uniwersytetu Przyrodniczego w krajowej i międzynarodowej przestrzeni naukowej, badawczej i dydaktycznej – pkt. 1. Nawiązywanie współpracy z ośrodkami akademickimi w celu pozyskiwania grantów, realizowania wspólnych badań i udziału w projektach międzynarodowych; pkt. 5. Zwiększanie reprezentacji Uczelni w ogólnopolskich i międzynarodowych gremiach naukowych (organizacjach naukowych, komitetach redakcyjnych itp.); pkt. 6. Podejmowanie aktywnych działań na rzecz wzrostu mobilności kadry naukowo-dydaktycznej w ramach programów wymiany krajowej i międzynarodowej;

   C.3.3. Efektywna współpraca ze studentami i absolwentami – pkt. 4. Zwiększanie mobilności studentów w ramach krajowych i międzynarodowych programów wymiany.

  Cele strategiczne umiędzynarodowiania kierunków studiów realizowanych na Wydziale Agrobioinżynierii

       Stworzenie oferty wykładów i ćwiczeń w języku angielskim, skierowanej do studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie;
      Stworzenie oferty studiów pierwszego stopnia w języku angielskim dla obcokrajowców;
     Stworzenie oferty wykładów w języku angielskim dla studentów zagranicznych, przyjeżdzających w ramach programu Erasmus Plus;
        Pozyskanie parterów zagranicznych do realizacji programu Erasmus Plus, zarówno w charakterze instytucji przyjmujących, jak też wysyłających pracowników i studentów;
     Organizowanie wykładów w języku angielskim prowadzonych przez dydaktyków i naukowców z zagranicy (visiting professor);
      Udział w projektach dydaktycznych z partnerami z zagranicy, w tym projektach finansowanych ze środków międzynarodowych;
      Nawiązanie kontaktów z przedsiębiorstwami i uczelniami zagranicznymi w celu umożliwienia studentom odbywania praktyk i szkoleń;
      Organizacja międzynarodowych konferencji naukowych, w tym kierowanych do studentów i doktorantów;
       Poszukiwanie możliwości realizacji rozpraw doktorskich w zagranicznych ośrodkach naukowych w ramach dyscyplin naukowych rolnictwo i ogrodnictwo, ekonomia i finanse, leśnictwo, inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, technologia żywności do których przypisane są kierunki studiów na Wydziale Agrobioinżynierii;
     Wdrażanie międzynarodowej działalności naukowej i publikacyjnej z udziałem studentów.

Cele i działania strategiczne Wydziału Agrobioinżynierii

Cele strategiczne

Cele operacyjne wynikające ze strategii Uczelni

Przypisana jednostka wydziałowa lub inne

Zapewnianie najwyższej jakości kształcenia

C.1.1. Wzbogacanie i różnicowanie oferty dydaktycznej

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

C.1.2. Wykorzystywanie nowoczesnych metod i technologii w dydaktyce

Jednostki Wydziału

C.1.3. Wzmacnianie jakości dydaktyki w działalności Uniwersytetu

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Komisja ds. Jakości Kształcenia

C.1.4. Wszechstronny rozwój studentów i absolwentów

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Wzmacnianie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu

C.2.1. Osiąganie wysokich kategorii naukowych jednostek Uniwersytetu

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

C.2.2 Rozwijanie interdyscyplinarnych badań naukowych

Jednostki Wydziału

C.2.3 Osiąganie wyższej efektywności badań naukowych

Jednostki Wydziału

Rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym i otoczeniem społeczno-gospodarczym

C.3.1 Wzmacnianie pozycji Uniwersytetu Przyrodniczego w krajowej i międzynarodowej przestrzeni naukowej, badawczej i dydaktycznej 

Jednostki Wydziału

C.3.2 Efektywna współpraca ze studentami i absolwentami

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Samorząd studencki

C.3.3. Wzmacnianie prestiżu Uniwersytetu w środowisku naukowym i otoczeniu społeczno-gospodarczym

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

Studenci i absolwenci

Uniwersytet

C.4.1 Zapewnianie optymalnej infrastruktury

Władze Uczelni

Władze dziekańskie

C4.2. Usprawnianie procesów administrowania Uniwersytetem

Władze Uczelni

Władze dziekańskie

C.4.3 Zapewnianie wysokokwalifikowanej i zmotywowanej kadry Uniwersytetu

Władze dziekańskie

Jednostki Wydziału

 

5.2 Karta strategiczna Wydziału Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na lata 2021-2030

Oznaczenia: KJ- Kierownicy Jednostek; KW- Komisje Wydziałowe; KD- Kolegium dziekańskie; P- Pracownicy; KW- Kolegium Wydziału, RP- Rady Programowe; S- Studenci
Cel strategiczny Wydziału

Działania i decyzje

Odpowiedzialność

Miernik efektów wykonania

Zapewnienie najwyższej jakości kształcenia

Poszerzenie oferty studiów I i II stopnia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku

monitorowanie zmian na rynku edukacyjnym i tworzenie nowych kierunków studiów I i II stopnia

RP, KJ, P, KD, KW

liczba nowych kierunków studiów I i II stopnia

Poszerzenie oferty studiów podyplomowych i kursów doszkalających

tworzenie nowych kierunków studiów podyplomowych i kursów doszkalających dla absolwentów szkół wyższych

P, KD, KW

liczba nowych kierunków studiów podyplomowych i kursów doszkalających

Doskonalenie i podnoszenie jakości kształcenia na studiach I i II stopnia

monitorowanie zgodności programów studiów z Systemem Kwalifikacji z uwzględnieniem uniwersalnych charakterystyk pierwszego i drugiego stopnia

KD, RP, KW

wyniki akredytacji

Rozwój wewnętrznego systemu oceny i zapewniania wysokiej jakości kształcenia

monitorowanie systemu oceny i wprowadzenie koniecznych zmian

RP, KD, KW

dane z corocznych raportów Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Intensyfikacja działalności Studenckich Kół Naukowych

działania promocyjne pracowników i władz Wydziału, pomoc badawcza i organizacyjna dla najlepszych studentów

S, KJ, P, KD

liczba aktywnie działających Studenckich Kół Naukowych, liczba publikacji studentów, udział studentów w szkoleniach i konferencjach, udział studentów w projektach  zadaniach badawczych 

Doskonalenie programów i planów studiów

dostosowywanie programów studiów do potrzeb gospodarki, zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w określaniu efektów kształcenia, dopasowywanie programów poszczególnych modułów do aktualnego stanu wiedzy

RP, S,P, KW, KD, KW

liczba działań

Pozyskiwanie do pracy na Wydziale cenionych specjalistów z innych ośrodków naukowych w kraju i z zagranicy

pozyskiwanie do pracy na Wydziale cenionych specjalistów z innych ośrodków naukowych w kraju i z zagranicy; wsparcie organizacji wykładów i krótkich pobytów badawczych pracowników z innych ośrodków w kraju i za granicą 

KD, KJ, RP

liczba pracowników zatrudnionych na Wydziale lub przebywających czasowo z innych ośrodków naukowych

Zwiększenie mobilności studentów i ich kształcenia poza granicami

promowanie i zwiększenie możliwości wyjazdu studentów na studia zagraniczne

S, KD

liczba studentów studiujących za granicą

Rozwijanie współpracy ze środowiskiem naukowym i otoczeniem społeczno-gospodarczym

Zwiększenie udziału interesariuszy zewnętrznych w procesie ewaluacji programów studiów i efektów uczenia się

systematyczne konsultacje z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie oceny programów studiów i efektów uczenia się

RP, KD

liczba interesariuszy zaangażowanych w proces ewaluacji

Wspieranie nauczycieli akademickich w rozwoju umiejętności dydaktycznych poza macierzystą jednostką

udział pracowników naukowych w szkoleniach/warsztatach oraz krótko- i długoterminowych stażach naukowych krajowych i zagranicznych

KD, KJ, P

liczba uczestników szkoleń, liczba staży naukowych, liczba publikacji powstałych we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami

Współpraca z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego

nawiązanie współpracy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwami w celu organizacji praktyk studenckich

KD, KW, Centrum Dydaktyki i Spraw Studenckich

liczba instytucji oferujących praktyki

realizacja badań zleconych, wspólnych projektów badawczych i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań do gospodarki w ramach współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym

KD, KJ, P, Centrum Transferu Technologii

liczba zdarzeń

Wzmocnienie pozycji naukowej i badawczej Uniwersytetu
Pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę i podnoszenie jakości oferty dydaktycznej, w tym również na zakup sprzętu i aparatury na cele naukowo-dydaktyczne zwiększenie zakresu finansowania badań z funduszy NCN i NCBiR, z Programów Ramowych UE oraz innych zewnętrznych źródeł KD, KJ, P
liczba wniosków, ilość pozyskanych środków
Zwiększanie liczby samodzielnych pracowników naukowych zwiększanie liczby uzyskiwanych stopni naukowych doktora habilitowanego w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo lub innych dyscyplinach powiązanych z realizowanymi kierunkami studiów  P, KJ, KD liczba osób, które uzyskały stopnień doktora habilitowanego, 

Zwiększenie innowacyjności i jakości badań realizowanych przez pracowników Wydziału

rozwój nowatorskich i innowacyjnych badań zgodnych z profilami badawczymi realizowanymi przez jednostki Wydziału

P, KJ

liczba publikacji wysoko punktowanych, z wysokim IF

podjęcie działań na rzecz patentowania, wdrażania wyników badań uzyskanych przez pracowników Wydziału

P, KJ, KW, KD

liczba patentów, wdrożeń i wzorów użytkowych  uzyskanych przez pracowników Wydziału

wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań do praktyki gospodarczej w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich w różnych formach

P, KJ

liczba wdrożeń

Rozwój współpracy naukowo-badawczej z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz podmiotami gospodarki

tworzenie krajowych konsorcjów oraz zespołów badawczych

Liczba krajowych konsorcjów, w których uczestniczą pracownicy Wydziału

liczba nowych kierunków studiów podyplomowych i kursów doszkalających

Wzrost umiędzynarodowienia studiów i mobilności studentów Wydziału

zwiększenie oferty przedmiotów prowadzonych w języku angielskim

KD, RP, Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus Plus

liczba modułów w języku angielskim

 

zwiększenie internacjonalizacji studiów i mobilności studentów Wydziału

KD, Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej, Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus Plus

liczba studentów zagranicznych

 

promowanie i zwiększenie możliwości wyjazdu studentów na studia innych ośrodkach w kraju (Most) i za granicą (Erasmus Plus) oraz odbywania praktyk zagranicznych

S, KD, Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej Koordynator Wydziałowy ds. programu Erasmus Plus

liczba studentów Wydziału wyjeżdżających za granicę

Działania promocyjne

rozwijanie systemu klas patronackich, uczestnictwo w wydarzeniach promujących nauki rolnicze oraz wykorzystanie mediów internetowych

KD, KW, P, Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej

liczba wydarzeń promujących Wydział, aktywność w mediach społecznościowych

 

zwiększenie liczby zajęć dydaktycznych dla uczniów szkół średnich w siedzibie Wydziału oraz w ramach wizyt studyjnych

KD, KW, P, Dział Komunikacji i Wymiany Akademickiej

liczba przeprowadzonych zajęć