Współpraca z biznesem

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

oferta naukowo-badawcza

Katedra Analizy i Oceny Jakości Żywności
tel. +48 81 462 33 33
e-mail:
 • Analizy chromatograficzne i voltamperometryczne żywności
 • Oznaczenie chemicznych zanieczyszczeń żywnosci i składników biologicznych
 • Opracowywanie i ocena jakościowa dodatków do żywności typu “suplementów diety”
 • Ocena sensoryczna żywności
 • Doskonalenie technik pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych z surowców roślinnych
 • Analiza jakościowa i ilościowa olejków eterycznych
 • Badania wpływu pulsacyjnego pola elektrycznego na zmiany przepuszczalności błony komórkowej drobnoustrojów (akumulowanie wybranych jonów nieorganicznych w komórkach)
 • Chromatograficzna ocena jakościowa ogrzewanych i przechowywanych tłuszczów z dodoatkami stabilizującymi skład kwasów tłuszczowych
 • Charakterystyka właściwości sorpcyjnych surowców i produktów spożywczych z wykorzystaniem izoterm adsorpcji i desorpcji pary wodnej. Wyznaczanie wilgotności krytycznej produktu na drodze sorpcji i/lub suszenia
 • Analiza właściwości funkcjonalnych surowców i produktów spożywczych (tj. wodochłonności, absorcji tłuszczu, zdolności emulgowania i trwałości utworzonej emulsji, synerezy, lepkości roztworów w gradiencie temperatury)
 • Oznaczanie stopnia skleikowania skrobi
 • Monitoring stężeń rtęci w żywności, produktach zielarskich, papierosach oraz badanie zawartości tego pierwiastka w organizmie człowieka i zwierząt w uwarunkowaniach środowiskowych
 • Przeprowadzenie walidacji procedur analitycznych
 • Przygotowanie szkoleń w zakresie problematyki z obszaru analizy i oceny jakości żywności
Katedra Biochemii i Chemii Żywności
tel. +48 81 462 33 23
e-mail:
 • Opracowywanie receptur otrzymywania środków spożywczych (pieczywo, makarony, wyroby cukiernicze, napoje itp.) fortyfikowanych składnikami bioaktywnymi o ukierunkowanej aktywności biologicznej
 • Ocena potencjalnej bioaktywności żywności (potencjał przeciwutleniający, przeciwzapalny, przeciwnadciśnieniowy, przeciwcukrzycowy, przeciwotyłościowy)
 • Ocena potencjalnej biodostępności składników odżywczych i prozdrowotnych poprzez oznaczenie ich strawności i przewidywalnego indeksu glikemicznego
 • Analiza intereakcji składników funkcjonalnych w produktach spożywczych i suplementach diety
 • Opracowanie technologii produkcji żywności niskoprzetworzonej pochodzenia roślinnego o ukierunkowanej aktywnosci prozdrowotnej
 • Opracowanie receptur otrzymywania izolatów i hydrolizatów białkowych z konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł białka
 • Ocena jakości izolatów i hydrolizatorów białkowych poprzez oznaczenie zawartości białka, peptydów, niezwiazanych grup aminowych, mas cząsteczkowych, stopnia hydrolizy i właściwości funkcjonalnych
 • Oznaczenie w surowcach i środkach spożywczych zawartości związków fenolowych (antocyjanów, flawonoidów, kwasów fenolowych), witaminy C, cukrów redukujących, karotenoidów, chlorofilu, kofeiny
 • Oznaczenia wpływu składników żywności na aktywność enzymów regulujących szlaki metaboliczne w organiźmie człowieka (amylazy, proteazy, wybrane oksydoreduktazy)
 • Określenie wpływu dodatków do żywności pochodzenia roślinnego na potencjał prozdrowotny otrzymanych produktów
 • Opracowanie receptur otrzymywania naturalnych preparatów wykorzystywanych w ochronie roślin
 • Opracowanie receptur otrzymywania biopolimerowych materiałów opakowaniowych
 • Analiz właściwości mechanicznych, barierowych i optycznych materiałow biopolimerowych
 • Ocena możliwości wykorzystania biopolimerowych materiałów opakowaniowych w przemyśle spożywczym
 • Wykorzystanie mechanizmów obronnych roślin warzywnych indukowanych czynikami abiotycznymi w badaniach jakości technologicznej i spożywczej roślin użytkowych
Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka
tel. +48 81 462 34 00
e-mail:
 • Analiza mikrobiologiczna (ilościowa oraz identyfikacja do gatunku) produktów spożywczych, składników żywności itp.
 • Wykorzystanie bakterii kwasu mlekowego do celów przemysłowych (zakwasy, kultury starterowe itp.)
 • Optymalizacja procesów wytwarzania enzymów oraz metabolitów komórkowych w oparciu o mikroorganizmy (bakterie i grzyby)
 • Analiza bioinformatyczna sekwencji kwasów nukleinowych i białek
 • Ocena jakości i autentyczności win
 • Technologia kwasu bursztynowego
 • Technologia kwasu mlekowego
 • Technologia kwasu fumarowego
 • Prowadzenie szkoleń i akcji edukacyjnych z zakresu żywienia i dietetyki
 • Usługi projektowania bioaktywnych produktów spożywczych
 • Trawienie in vitro próbek
 • Ocena biodostępności w modelu linii komórkowych
 • Charakterystyka produktu pod kątem oświadczeń żywieniowych
 • Oznaczanie aktywności biologicznej i prozdrowotnej produktu (analizy: cytotoksyczności, fizykochemiczne, mikrobiologiczne)
Katedra Chemii
tel. +48 81 445 65 30
e-mail:
 • Oznaczanie chemicznych zanieczyszczeń żywności i składników biologicznych
 • Opracowanie i ocena wartości użytkowej roślin oleistych
 • Modelowanie procesów fizyko-chemicznych w glebach na podstawie metod eksperymentalnych
 • Projektowanie związków organicznych o potencjalnej aktywności biologicznej
 • Opracowanie i ocena skutków antropogenicznych w środowisku i praktyczne rozwiązania
 • Oznaczanie aktywności antyoksydacyjnej pochodnych flawonoidów
 • Sorpcja surfakantów w glebach w układzie jedno- i wieloskładnikowym
 • Izolacja i wyodrębnienie związków bioaktywnych oraz wpływ czynników technologicznych na jakość surowców i produktów pochodzenia roślinnego
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Zwierzęcego
tel. +48 81 462 33 42
e-mail:
 • Ocena jakości mięsa i produktów mięsnych
 • Ocena wartości odżywczej mięsa i produktów mięsnych
 • Ocena sensoryczna produktów mięsnych
 • Badania fizykochemiczne mięsa, tłuszczów i produktów mięsnych : skład podstawowy (zawartość: tłuszczu, białka, wody, popiołu, soli itp.), analiza aminokwasów i amin biogennych, parametry barwy (ciała stałe, proszki, ciecze), parametrymorfometryczne na podstawie analizy obrazów (także mikroskopowych) z wykorzystaniem komputerowego systemu wizyjnego, właściwości reologiczne (lepkość, tekstura, wytrzymałość mechaniczna)
 • Badania przechowalnicze mięsa i produktów mięsnych (zachowanie jakości)
 • Badania temperatury (np. w zamkniętym opakowaniu) za pomocą rejestratorów bezprzewodowych (np. wartość sterylizacyjna F, profil temperatury w suszarce taśmowej)
 • Kształtowanie barwy i tekstury wyrobów mięsnych
 • Opracowanie technologii nowych produktów mięsnych
 • Konsultacje w zakresie technologii mięsa, systemów zarzadzania jakością
 • Szkolenie kadr, doradztwo w zakresie wdrażania i stosowania zasad dobrej praktyki produkcyjnej i higienicznej (GMP i GHP), systemu HACCP (ISO 22000)
 • Doradztwo w zakresie organizacji i prowadzenia przetwórstwa mięsa w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP), opracowywanie procedur, instrukcji, poradników, przewodników itp.
 • Opinie technologiczne w zakresie technologii mięsa
 • Produkcja doświadczalna wyrobów miesnych (kiełbasy, wędzonki, konserwy) na skalę półtechniczną
 • Technologie spożywcze wykorzystujące technikę ultradzwiękową
 • Produkcja wyrobów mięsnych z ograniczonym dodatkiem związków azotowych (np. produkty ekologiczne)
 • Produkcja wędlin dojrzewających z dodatkiem probiotyku
Katedra Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii
tel. +48 81 462 33 06
e-mail:
 • Ocena podstawowych parametrów jakościowych owoców, warzyw, grzybów i ich przetworów
 • Ocena aktywności przeciwutleniającej surowców i produktów pochodzenia roślinnego
 • Analiza zawartości barwników roślinnych metodami spektrofotometrycznymi
 • Zastosowanie fermentacji mlekowej w przetwórstwie owoców, warzyw i grzybów
 • Izolacja i wstępne oczyszczenie polisacharydów biologicznie aktywnych z owocników grzybów wyższych
 • Technologia produkcji wyrobów owocowych, warzywnych i grzybowych
 • Ocena wartości przemiałowej ziarna zbóż
 • Ocena wartości technologicznej produktów przemiału
 • Wpływ parametrów przemiału na skład chemiczny mąki
 • Reologiczna charakterystyka kleików i zawiesin surowców zbożowych
 • Ocena zawartości błonnika pokarmowego według najnowszych metod AACC i AOA
 • Ocena składu frakcyjnego błonnika pokarmowego, w szczególności: nierozpuszczalnego w roztworach wodnych (IDF), rozpuszczalnego w roztworach wodnych (SDF), nierozpuszczalnego w roztworach kwaśnych (AIDF) oraz rozpuszczalnego w roztworach kwaśnych (ASDF)
 • Ocena zawartości (1-3), (1-4) B-D glukanów według najnowszych metodyk AACC i AOA
 • Modyfikacja technologii piekarniczych – produkcja pieczywa o cechach funkcjonalnych
 • Wpływ parametrów technologicznych na jakość makaronów
 • Produkcja makaronów z dodatkiem naturalnych praparatów barwiących
 • Produkcja makaronów o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego
 • Ocena wartości odżywczej produktów zbożowego pochodzenia
 • Ocena zawartości mykotoksyn w surowcach i produktach zbożowych