Współpraca z biznesem

Wydział Inżynierii Produkcji

Oferta naukowo-badawcza

Katedra Biologicznych Podstaw Technologii Żywności i Pasz
Tel. 81 531 96 45
e-mail:

Oferujemy badania w zakresie:

 • oceny właściwości fizycznych surowców i produktów spożywczych; kształtowania jakości żywności poprzez modyfikację właściwości fizycznych surowców; określenia wpływu właściwości fizycznych i składu chemicznego surowców na jakość żywności;
 • analiz jakości mikrobiologicznej żywności i opakowań; oceny skuteczności różnych metod utrwalania surowców i produktów spożywczych;
 • określenia zmian właściwości surowców i żywności pod wpływem obróbki cieplnej;
 • analizy wpływu zanieczyszczeń chemicznych i fizycznych na właściwości żywności;
 • oceny jakości olejów: określanie liczby kwasowej, nadtlenkowej i stabilności oksydatywnej poprzez wyznaczanie czasu indukcji;
 • przetwarzania i utrwalania surowców ubocznych; gospodarki odpadami w przemyśle rolno-spożywczym;
 • inżynierii gastronomicznej: badania procesów technologicznych stosowanych w gastronomii oraz zmian właściwości fizycznych i chemicznych surowców i produktów po obróbce technologicznej
 • chemicznej i biochemicznej konwersji materiałów biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania i wykorzystania odnawialnych źródeł energii; w tym oznaczenia substancji biologicznie aktywnych: skład wyższych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej, aktywność antytrypsynowa (TIA) metodą BAPA, aktywność neurotoksyn metodą BOAA
 • oceny wpływu metod obróbki mechanicznej na cechy fizyko-chemiczne przetwarzanych materiałów paszowych;
 • analizy wpływu parametrów procesów technologicznych stosowanych podczas produkcji piwa na jakość brzeczki i produktu finalnego;
 • oznaczania lepkości płynnych artykułów spożywczych w kontrolowanych temperaturach;
 • analizy kinetyki przebiegu procesów chłodzenia, zamrażania i rozmrażania surowców roślinnych, zwierzęcych i produktów spożywczych;
 • doświadczalnej optymalizacji chłodniczego i zamrażalniczego przechowywania produktów rolniczych i spożywczych;
 • określenia wpływu dodatków, substancji prozdrowotnych, krioprotektantów na właściwości mrożonej żywności wygodnej i funkcjonalnej;
 • projektowania technologicznego lodów – opracowywanie receptur, analiza właściwości fizykochemicznych, dobór parametrów procesowych;
 • projektowania innowacyjnych potraw i napojów zgodnie z obowiązującymi trendami żywieniowymi;
 • energetycznego uwarunkowania pracy systemów technicznych przemysłu spożywczego, w tym instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
Katedra Inżynierii Mechanicznej i Automatyki
Tel./fax 81 531 97 56
e-mail:
 • Wykorzystując oprogramowanie Autodesk Inventor oferujemy prace projektowe maszyn i urządzeń technicznych. W ramach projektów wykonywane są analizy wytrzymałościowe, optymalizacyjne, funkcjonalne, a także kompletna dokumentacja techniczna obejmująca modele 3D, rysunki złożeniowe i wykonawcze.
 • Wykonujemy zintegrowane pomiary przy użyciu zestawu mikroskop sił atomowych (AFM) i spektroskop Ramanowski pozwalające na analizy cech materiałowych w skali nano.
 • Wykonujemy pomiary cech mechanicznych materiałów pochodzenia biologicznego w celu ograniczenia strat podczas operacji technologicznych oraz poprawy ich jakości.
Katedra Inżynierii Środowiska i Geodezji
Tel. /fax 81 532 06 44
e-mail:
 • Opracowanie koncepcji, projektowanie i optymalizacja pracy różnych rozwiązań technologicznych stosowanych do oczyszczania ścieków, a szczególnie systemów hydrofitowych,
 • Ocena skuteczności działania oraz ocena oddziaływania na środowisko przydomowych i zbiorowych oczyszczalni ścieków,
 • Opracowanie koncepcji i projektowanie systemów zagospodarowania osadów ściekowych z przydomowych i zbiorowych oczyszczalni ścieków,
 • Opracowanie koncepcji i projektowanie ujęć wód podziemnych oraz stacji uzdatniania wody,
 • Opracowanie koncepcji i projektowanie oraz systemów wodociągowych
 • i kanalizacyjnych,
 • Opracowanie koncepcji rewaloryzacji zdegradowanych i zmeliorowanych dolin rzecznych,
 • Projektowanie obiektów małej retencji i zagospodarowania wód opadowych,
 • Usługi w zakresie wykonania analiz laboratoryjnych jakości wód i ścieków: temperatura, pH, tlen rozpuszczony, przewodność elektrolityczna, twardość ogólna, twardość wapniowa, azot (ogółem, amonowy, azotynowy, azotanowy), ChZT, BZT5, fosfor ogółem, fosforany, żelazo, chlorki, potas, siarczany, zawiesiny ogólne i in.
 • Projekty rewaloryzacji terenów rolniczych,
 • Ocena zagrożeń erozją i kompleksowe melioracje przeciwerozyjne,
 • Sporządzanie operatów wodno-prawnych,
 • Ocena wydajności biogazowej substratów.
 • Opracowanie receptur kosubstratów dla biogazowni rolniczych.
 • Opracowanie koncepcji zagospodarowania pofermentu z biogazowni w kontekście technicznym i prawnym.
 • Ocena potencjału odnawialnych źródeł energii w ujęciu przestrzennym.
 • Wybór lokalizacji biogazowni rolniczych.
 • Ocena wydajności i parametrów energetycznych biomasy.
 • Wykonywanie opracowań i analiz kartograficznych i geoinformatycznych (GIS),
 • Analiza rozdrobnienia działek ewidencyjnych i określenie pilności podejmowania prac scalenia gruntów,
 • Tworzenie numerycznych modeli przestrzennych na podstawie naziemnego skaningu laserowego.
Katedra Techniki Cieplnej i Inżynierii Procesowej
Tel. 81 445 61 25
e-mail:
e-mail:
 • Wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na zmianę właściwości fizycznych i chemicznych suszu z owoców i warzyw
 • Analizy energetyczna i egzergetyczna procesów i urządzeń cieplnych wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym
 • Możliwość określenia: wartości energetycznej paliw i biopaliw stałych, aktywności wody produktów spożywczych oraz doboru odpowiednich warunków przechowywania
 • Ekstruzja środków spożywczych
 • Kompleksowe badania nad procesem ekstruzji różnego pochodzenia surowców roślinnych z przeznaczeniem na cele spożywcze, paszowe i przemysłowe
 • Możliwości kształtowania pożądanych cech żywności i pasz
 • Żywność wygodna – możliwości opracowania nowych receptur i technologii wytwarzania szerokiego asortymentu produktów wykazującym znamiona żywności wygodnej, funkcjonalnej i prozdrowotnej
 • Wykorzystanie niestandardowych surowców i dodatków w celu poprawy charakterystyki żywieniowej i funkcjonalnej produktów spożywczych, zwłaszcza z wykorzystaniem techniki ekstruzji do modelowania cech użytkowych żywności
 • Podnoszenie wartości odżywczej wyrobów przez zastosowanie dodatków pochodzenia naturalnego m.in. zwiększających zawartość błonnika pokarmowego, wykazujących cechy stabilizatorów, emulgatorów, hydrokoloidów itp.
 • Opracowywanie receptur i technik wytwarzania prozdrowotnych przekąsek zbożowych, badanie wpływu parametrów ekstruzji na cechy produktów (wyroby instant, RTE podgotowane, błyskawiczne)
 • Modyfikacja skrobi metodą ekstruzji – nadawanie surowcom skrobiowym ściśle zdefiniowanych cech użytkowych z przenaczeniem na zagęstniki, stabilizatory, lepiszcza, środki klejące; możliwości zastosowania skrobi modyfikowanych w przetwórstwie spożywczym, paszowym oraz w zastosowaniach przemysłowych np. przemysł chemiczny, papierniczy i tekstylny
 • Badanie wpływu parametrów ekstruzji na właściwości fizykochemiczne, reologiczne i użytkowe modyfikatów skrobiowych
 • Badania cech fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych i paszowych oraz opakowań
 • Badanie gęstości, wodochłonności, wskaźników WAI, WSI żywności i pasz oraz stabilności wodnej karm dla zwierząt
 • Badanie cech mechanicznych i wytrzymałościowych (twardość, elastyczność, odkształcenie, odporność na uszkodzenia)
 • Ocena barwy produktów z wykorzystaniem kolorymetru odwzorowującego Lovibond CamSystem500
 • Badanie właściwości pastowych i procesu kleikowania skrobi z wykorzystaniem urządzenia Micro-Visco-Amylograph firmy Brabender
 • Badanie cech tekstury artykułów spożywczych na aparacie Zwick z wykorzystaniem komory Kramera, komory Ottawa, komory do ekstruzji wstecznej, noży tnących i penetratorów różnego kształtu
 • Badanie cech użytkowych i wytrzymałościowych materiałów opakowaniowych np. odporności na rozciąganie, rozerwanie, przebicie, zginanie itp.
 • Biopolimery biodegradowalne
 • Możliwości opracowania technologii wytwarzania i przeprowadzanie badań eksploatacyjnych z zastosowaniem techniki ekstruzji do wytwarzania biopolimerów opakowaniowych oraz z zastosowaniem linii wytłaczania z rozdmuchem w skali półtechnicznej do wytworzenia folii biodegradowalnych z surowców skrobiowych
 • Zastosowanie dodatków funkcjonalnych i ich wpływ na cechy folii opakowaniowych biodegradowalnych
Katedra Energetyki i Środków Transportu
Tel. 81 531 97 17
e-mail:
 • Laboratorium i hamownia silników spalinowych, laboratorium paliw i smarów, pracownia pojazdów, pracownia elektrotechniki pojazdowej, pracownia komputerowa systemów wspomagania projektowania pojazdów
 • Kolorymetr, estryfikator, stanowisko do badania i nastaw regulacyjnych pomp wtryskowych, stanowisko do badania przebiegu wtrysku
 • Analizator spalin pracujący na zasadzie pomiaru widma podczerwieni, absorbcyjny dymomierz spalin
 • Stanowiska dynamometrzyczne, analizator dźwięku i drgań, mobilne stanowisko do pomiaru parametrów trakcyjnych pojazdów
 • Wielofunkcyjny system diagnostyczny AVL do pomiaru parametrów pracy silników spalinowych
 • Zestaw serwisowy ADVISOR CF-29 do diagnostyki ciągników rolniczych
 • Zestaw diagnostyczny ADP do diagnostyki samochodów osobowych
 • Stanowisko pomiarowo-demonstracyjne zasobników układu zasilania silników o ZS
Katedra Zastosowań Matematyki i Informatyki
Tel. 81 531 96 21
e-mail:
 • Planowanie eksperymentów: układy z replikacją cząstkową, układy dla mieszanin, układy rotacyjne
 • Przeprowadzenie statystycznej analizy danych wielowymiarowych (MANOVA, PCA, analiz skupień, analiza dyskryminacyjna i inne)
 • Analiza danych przestrzennych (metody geostatystyczne)
 • Modelowanie i prognozowanie procesów za pomocą szeregów czasowych
 • Analiza danych ankietowych
 • Modelowanie i analiza doświadczeń czynnikowych z powtarzanymi pomiarami
 • Zastosowanie metod statystycznych w zarządzaniu jakością: narzędzia tradycyjne, karty kontrolne, analiza zdolności procesu i maszyny, statystyczna kontrola odbiorcza: liczebność próby, plany badań
 • Modelowanie z wykorzystaniem regresji wielozmiennej, porównywanie modeli
 • Określanie liczebności próby
 • Uzupełnianie brakujących obserwacji
 • Analiza dużych zbiorów danych (zastosowanie data mining)
 • Klasyfikacja i detekcja obiektów z wykorzystaniem sieci neuronowych głębokiego uczenia
Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi
Tel. 81 531 97 34, fax 531 83 29
e-mail:
e-mail:
 • Eksploatacja i doskonalenie konstrukcji maszyn rolniczych
 • Opracowanie i wdrażanie systemów zapewnienia jakości
 • Zarządzanie techniką w rolnictwie
 • Badanie właściwości agrofizycznych roślin przemysłowych, energetycznych
 • Prowadzenie badań nad odnawialnymi źródłami energii
 • Ocena stanu technicznego opryskiwaczy w tym rozpylaczy rolniczych, oferowanych do obrotu handlowego
 • Ocena nierównomierności poprzecznej i wzdłużnej wysiewu rozsiewaczami nawozów mineralnych
 • Opracowanie norm wysiewu dla rozsiewaczy nawozów mineralnych
Katedra Inżynierii i Maszyn Spożywczych
Tel. 81 531 96 09 
e-mail: katedra
 • Badania surowców, maszyn, linii oraz procesów przetwórczych w przemyśle rolno-spożywczym i gastronomii
 • Badania teoretyczne i empiryczne procesu rozdrabniania, ciśnieniowego i bezciśnieniowego aglomerowania surowców roślinnych
 • Badania odporności na pękanie surowców roślinnych – ziarna zbóż
 • Badania procesu granulowania materiałów biologicznych
 • Badania zjawisk występujących podczas składowania materiałów sypkich i ziarnistych
 • Badania właściwości fizycznych, w tym reologicznych surowców i produktów spożywczych oraz mikrostruktury materiałów biologicznych, opracowywanie metodyk badań wybranych właściwości fizycznych pod kątem standaryzacji i unifikacji
 • Badania nowych technik przetwarzania surowców przy zastosowaniu ultradźwięków, mikrofal i obróbki mechanicznej
 • Badania nad obłuskiwaniem nasion
 • Badania separacji materiałów sypkich (ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych oraz innych nasion i ziół)
 • Badania nad obróbką termiczną i hydrotermiczną materiałów pochodzenia roślinnego
 • Badania właściwości surowców kaszarskich i technik ich przetwarzania
 • Badania nowych technologii w produkcji cukierniczo-ciastkarskiej
 • Badania nad zagospodarowaniem odpadów przemysłu rolno-spożywczego
 • Opracowanie innowacyjnych receptur produktów spożywczych, funkcjonalnych w tym pieczywa pszennego i bezglutenowego
 • Analiza granulometryczności metodą na sucho – dyfrakcja laserowa, pomiary rozkładu i wielkości cząstek na urządzeniu Mastersizer 3000 (Malvern Instruments Ltd., UK)
 • Pomiary parametrów barwy produktów stałych, płynnych i proszku w systemie CIE L*a*b* i CIE LCH za pomocą kolorymetru (4Wave CR30-16, Planeta, Tychy, Poland)
 • Ocena jakości karm typu pet-food
Katedra Podstaw Techniki
Tel. 81 531 96 88
e-mail:
 • Programowanie sterowników PLC do celów sterowania liniami technologicznymi w czasie rzeczywistym
 • Zakład posiada certyfikat autoryzacji OMRON w zakresie programowania, integracji iprogramowania systemów PLC, Mechatroniki oraz komponentów, automatyki przemysłowej firmy OMRON
 • Pomiary wilgotności falami mikrofalowymi zwłaszcza małych obiektów
 • Wykorzystanie pól elektromagnetycznych w procesach technologicznych
 • Wytwarzanie energii słonecznej przez ogniwa fotowoltaiczne
 • Ergonomiczna ocena stanowisk pracy w przemyśle i rolnictwie z uwzględnieniem oceny obciążania fizycznego, psychicznego oraz zasad projektowania wyposażania stanowisk
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ocena warunków pracy
 • Analiza wypadków i postępowanie powypadkowe
 • Badania makroskopowe i mikroskopowe elementów maszyn i urządzeń
 • Określanie prawdopodobnych przyczyn zniszczenia części maszyn
 • Probabilistyczne modelowanie procesów produkcyjnych po kątem niezawodności procesowej oraz zarządzania ryzykiem
 • Projektowanie komputerowych systemów wiedzy
 • Integracja danych dla potrzeb zarządzania rolniczymi procesami produkcyjnymi
 • Badania w zakresie semantycznej integracji wiedzy na przykładzie procesów w rolnictwie
Katedra Maszyn Rolniczych, Leśnych i Transportowych
Tel. 81 531 96 11
e-mail:
 • Badania i ekspertyzy z zakresu prawidłowości działania i jakości warunków środowiskowych w budynkach inwentarskich
 • Doradztwo oraz wykonywanie ekspertyz prawidłowości doboru maszyn i urządzeń do mechanizacji prac w produkcji zwierzęcej
 • Doskonalenie technik i technologii produkcji roślinnej stosowanych w rolnictwie konwencjonalnym oraz niekonwencjonalnym (ekologicznym, precyzyjnym)
 • Doskonalenie technik i technologii pozyskiwania ziarna kukurydzy cukrowej na cele spożywcze, paszowe, przetwórcze i energetyczne
 • Badania dotyczące jakości i przydatności technologicznej kukurydzy cukrowej
 • Rozwijanie teorii i doskonalenie technologii oraz procesów zbioru roślin uprawnych
 • Techniczne, ekologiczne i ekonomiczne aspekty gospodarowania energią odnawialną, zwłaszcza biomasą pochodzenia roślinnego oraz wykorzystania (utylizacji) odpadów rolniczych i poprodukcyjnych
 • Badania energetyczne i jakości pracy agregatów ciągnikowo- maszynowych
 • Badania właściwości agrofizycznych roślin uprawnych oraz płodów i surowców rolnych
 • Badania maszyn ogrodniczych i leśnych
 • Badania laboratoryjne siewników do siewu precyzyjnego nasion roślin ogrodniczych i leśnych
 • Przeprowadzanie testów wytrzymałościowych materiałów roślinnych, zwierzęcych i nawozów mineralnych
 • Wykorzystanie termowizji do badań materiałów roślinnych, obiektów i maszyn ogrodniczych i leśnych
 • Wykorzystanie technologii druku 3D do szybkiego prototypowania części maszyn