współpraca z biznesem

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Oferta naukowo-badawcza

Instytut Produkcji Ogrodniczej

Zakład Roślin Ozdobnych i Dendrologii
Tel. 81 531 96 83
e-mail: roś

Osoba do kontaktu w zakresie roślin ozdobnych –
dr Marzena Parzymies tel. 815319686

e-mail:

 • Opracowanie technologii mikrorozmnażania dowolnych gatunków roślin ozdobnych, a także ukorzenianie i aklimatyzacja dostarczonych roślin przez osobę zamawiającą.
 • Laboratorium Zakładu Roślin Ozdobnych i Dendrologii wyposażone jest w nowoczesne urządzenia oraz pomieszczenia wzrostowe, dzięki którym można zapewnić optymalne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, a także szklarnie, w których możliwe jest prowadzenie aklimatyzacji oraz dalszej uprawy roślin rozmnożonych metodą in vitro.
 • Opracowanie technologii rozmnażania i uprawy dowolnych gatunków roślin ozdobnych (w tym krzewiastych i drzewiastych), w szklarniach, tunelach i w gruncie Gospodarstwa Doświadczalnego w Felinie.

 

Osoby do kontaktu w zakresie dendrologii:

dr hab. Wojciech Durlak tel. 815319676
e-mail:

dr hab. Mariusz Szmagara tel. 815319677
e-mail: mariusz.szmagara @up.lublin.pl

 • Nadzór dendrologiczny.
 • Ekspertyzy, opinie i inwentaryzacje dendrologiczne.

Analizy stanu zdrowotnego drzew za pomocą specjalistycznego sprzętu diagnostycznego (tomografia komputerowa).

Zakład Sadownictwa, Szkółkarstwa i Enologii
Tel. 81 531 97 07
 • Termowizyjne metody pomiaru rozkładu temperatur w sadzie jabłoniowym.
 • Identyfikacja optyczna uszkodzeń powstałych w warunkach transportu owoców.
 • Wybarwienie, barwa podstawowa, wielkość rumieńca (jabłoń).
 • Jędrność, właściwości fizyczne, a jakość owoców (gatunki dowolne).
 • Grusza i śliwa: Regulowanie owocowania drzew i poprawa jakości owoców na skutek ręcznego i chemicznego przerzedzania kwiatostanów i zawiązków.
 • Wpływ biostymulatorów na wzrost roślin, plonowanie i jakość owoców truskawki
 • Śliwy: badanie cech biologicznych, morfologicznych, wartości produkcyjnej, jakości owoców różnych odmian śliw, w tym odmian nowych i japońskich.
 • Jabłonie, grusze: stosowanie biostymulatorów w uprawie tych gatunków i ich wpływ na plonowanie i jakość owoców.
 • Mateczniki podkładek jabłoni, ukorzenianie podkładek.
 • Przechowywanie z zastosowaniem 1-MCP.
 • Ocena nowych odmian jabłoni na Lubelszczyźnie.
 • Przyspieszanie dojrzałości zbiorczej odmian o długim okresie wegetacji (jabłoń, grusza)
 • Nawadniania w sadzie jabłoniowym.
 • Ocena sensoryczna jabłek.
 • Ocena produkcyjna przerobowych odmian winorośli w warunkach Lubelszczyzny.
 • Rozmnażanie własnokorzeniowych drzew wiśni i ich ocena produkcyjna.
 • Biostymulatory w uprawach sadowniczych.
 • Przerzedzanie zawiązków drzew i krzewów owocowych.
 • Ocena odmian agrestu, porzeczki i truskawki.
 • Przerzedzanie zawiązków owocowych jabłoni.
 • Wpływ intensywności plonowania jabłoni na jakość kwiatów i owoców w zależności od ich położenia w koronie. Badania
 • Przydatności jabłoni do nasadzeń towarowych.
Zakład Żywienia Roślin
Tel. 81 531 96 85
e-mail:
 • Nawożenie azotowo-potasowe warzyw a jakość plonu roślin ogrodniczych.
 • Ocena podłoży w uprawie warzyw, roślin ozdobnych i zielarskich pod osłonami.
 • Dokarmianie pozakorzeniowe roślin ogrodniczych.
 • Opracowywanie składu pożywek dla roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich.
 • Doskonalenie agrotechniki warzyw gruntowych.
 • Ocena nowych technik uprawy roli i roślin.
 • Wykorzystanie roślin okrywowych w ochronie środowiska glebowego.
 • Ocena uproszczeń i uprawy konserwującej w produkcji ogrodniczej.
 • Ocena energochłonności i efektywności energetycznej nowych technik uprawy roli i roślin.
 • Doskonalenie agrotechniki krzewów jagodowych i roślin rzadko uprawianych.
 • Testowanie nowych technik żywienia roślin w polu i pod osłonami.
 • Ocena nowych podłoży dla roślin ogrodniczych.
 • Ocena stanu odżywienia roślin ogrodniczych (warzywnych, ozdobnych, sadowniczych i zielarskich).
 • Ocena wartości biologicznej produktów ogrodniczych (oznaczenie suchej masy, witaminy C, cukrów i białka).
 • Ocena zawartości składników pokarmowych i substancji organicznej w glebie.
 • Określenie fizycznych właściwości gleby (wilgotności aktualnej, gęstości gleby, porowatości ogólnej, struktury agregatowej, wodoodporności agregatów glebowych, zwięzłości gleby).

 

Katedra Ochrony Roślin
Tel. 81 524 81 34
e-mail:
 • Diagnostyka chorób roślin ogrodniczych.
 • Doradztwo dla firm i klientów indywidualnych w zakresie ochrony roślin.
 • Ekspertyzy w zakresie identyfikacji szkodników roślin, produktów. przechowywanych i gatunków synantropijnych i sposobów ich zwalczania.
 • Prowadzenie monitoringu szkodników na plantacjach roślin ogrodniczych metodą wizualną (analiza gleby, lustracja roślin).
 • Odławianie owadów przy wykorzystaniu różnych metod (przynęty świetlne, zapachowe, barwne) i urządzeń (czerpakowanie, otrząsanie, pułapki).
 • Testowanie skuteczności biopreparatów, mikroorganizmów i substancji naturalnych w ochronie roślin przed chorobami.
 • Testowanie skuteczności chemicznych środków ochrony roślin w warunkach laboratoryjnych i polowych.
 • Szkolenia: „Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin” zakończone uprawnieniami państwowymi – certyfikatami ważnymi przez 5 lat. Uprawnienia umożliwiają zakup, obrót i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin.
 • Szkolenia dla grup producenckich w zakresie diagnostyki szkodników i monitorowania ich obecności na roślinach.
Katedra Warzywnictwa i Zielarstwa
Tel. 81 445 69 64
e-mail:
 • Agrotechnika warzyw, roślin leczniczych i przyprawowych uprawianych w polu i pod osłonami.
 • Intensyfikacja plonowania oraz oceną jakości warzyw i roślin zielarskich.
 • Biologiczne i agrotechniczne aspekty produkcji wybranych gatunków warzyw i roślin zielarskich.
 • Ocena plonowania i wartości gospodarczej warzyw, roślin zielarskich i przyprawowych.
 • Ocena przydatności dla przemysłu nowych odmian warzyw, roślin zielarskich i przyprawowych.
 • Ocena jakości warzyw i surowców zielarskich.
 • Ocena różnych metod uprawy i zabiegów pielęgnacyjnych u roślin warzywnych i zielarskich.

Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę analityczno-badawczą, dzięki której istnieje możliwość oceny zawartości substancji biologicznie czynnych występujących w warzywach i ziołach.

Oferowane usługi analityczno-diagnostyczne:

 • Ocena podstawowych parametrów fizykochemicznych produktów ogrodniczych (oznaczenie suchej masy, zawartości wody, popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl).
 • Ocena wartości biologicznej produktów ogrodniczych (witamin, cukrów redukujących i ogółem, białka i aminokwasów, włókna surowego, kwasowości ogólnej, ekstraktu ogólnego i bezcukrowego).
 • Ocena aktywności antyoksydacyjnej warzyw i surowców zielarskich.
 • Ocena zawartości metabolitów wtórnych w produktach ogrodniczych (olejki eteryczne, kwasy fenolowe, flawonoidy, antocyjany, karotenoidy, garbniki, kumaryny i furanokumaryny, alkaloidy).

Katedra Architektury Krajobrazu
Tel. 81 531 96 73
e-mail:

 • Inwentaryzacje terenu i szaty roślinnej (ogólne i szczegółowe).
 • Inwentaryzacje przyrodnicze.
 • Inwentaryzacje urbanistyczne.
 • Analizy przyrodnicze z uwzględnieniem wzajemnych relacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w kontekście krajobrazowym.
 • Analizy historyczne z uwzględnieniem etapów przekształceń krajobrazu.
 • Analizy formalno-prawne.
 • Analizy funkcjonalno-przestrzenne z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej, także pod kątem osób niepełnosprawnych.
 • Analizy kompozycyjne ze szczególnym uwzględnieniem powiązań widokowych.
 • Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych.
 • Gminne ewidencje zabytków.
 • Projekty zagospodarowania przestrzeni prywatnych i półprywatnych (ogrody przydomowe, ogrody przy budynkach usługowych).
 • Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (ogrody i zieleńce przy budynkach instytucji publicznych, place, skwery, rynki, parki miejskie i wiejskie, obiekty rekreacyjno-sportowe, ogrody edukacyjno-dydaktyczne, place zabaw, tereny osiedli mieszkaniowych).
 • Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych.
 • Projekty gospodarki drzewostanem wraz z analizą wartości szaty roślinnej.
 • Projekty elementów małej architektury (altany, trejaże, pergole, mostki, urządzenia rekreacyjne, elementy informacji i reklamy, ławki, kosze na śmieci i inne).
 • Projekty elementów wodnych (fontanny, zbiorniki i parkowe układy wodne).
 • Projekty zagospodarowania terenów położonych w obrębie obszarów chronionych.
 • Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych.
 • Opracowania ekofizjograficzne na potrzeby dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin.
 • Studia ochrony i kształtowania wartości kulturowych miast i gmin.
 • Strategie rozwoju miast i gmin.
 • Programy rewitalizacji.
 • Plany ochrony zabytków.
 • Oceny i ekspertyzy dendrologiczne,
 • Oceny i ekspertyzy krajobrazowe,
 • Nadzory inwestorskie i autorskie,
 • Nadzory konserwatorskie w obiektach zabytkowych.