współpraca z biznesem

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Oferta naukowo-badawcza

Katedra Botaniki
Tel. 81445 66 18
Tel. 81445 66 15
dr hab. Bożena Denisow
e-mail: bozena.denisow@up.lublin.pl
 • Analizy morfologiczne i anatomiczne fragmentów roślin wykorzystywane w botanice sądowej
 • Analizy palinologiczne stosowane w palinologii kryminalistycznej
 • Ustalenia jakości miodów na podstawie mikroskopowych analiz pyłkowych
 • Ewolucja wymogów zapylania roślin uprawnych
 • Tworzenie doborów roślin w celu poprawy pożytków pszczelich
Katedra Fizjologii Roślin
Tel. 81445 69 76
e-mail: fizjologia.roslin@up.lublin.pl
Badanie odporności gatunków i odmian roślin uprawnych na stresy abiotyczne:

 • zasolenia,
 • chłodu (temp. 1-10°C),
 • mrozu (temp. 0 – (-5°C),
 • suszy,
 • nadmiaru metali ciężkich w podłożu.

Usługi z zakresu:

 • Oznaczania powierzchni liści
 • zawartości chlorofilu i karotenoidów w liściach
 • Zawartości antocyjanów w liściach
 • Oznaczania aktywności chlorofilu metodą fluorescencji
 • Zawartości wolnej proliny w organach roślin
 • Intensywności fotosyntezy
 • Pomiaru fotosyntetycznie aktywnej radiacji
 • Stanu błon cytoplazmatycznych w komórkach roślinnych
Katedra Ochrony Roślin
Tel. 81524 81 46
e-mail: koikr@up.lublin.pl
 • Diagnostyka chorób roślin ogrodniczych
 • Doradztwo dla firm i klientów indywidualnych w zakresie ochrony roślin
 • Ekspertyzy w zakresie identyfikacji szkodników roślin, produktów przechowywanych i gatunków synantropijnych i sposobów ich zwalczania
 • Prowadzenie monitoringu szkodników na plantacjach roślin ogrodniczych metodą wizualną (analiza gleby, lustracja roślin)
 • Odławianie owadów przy wykorzystaniu różnych metod (przynęty świetlne, zapachowe, barwne) i urządzeń (czerpakowanie, otrząsanie, pułapki)
 • Testowanie skuteczności biopreparatów, mikroorganizmów i substancji naturalnych w ochronie roślin przed chorobami
 • Testowanie skuteczności chemicznych środków ochrony roślin w warunkach laboratoryjnych i polowych
 • Szkolenia: „Nabywanie, stosowanie i obrót środkami ochrony roślin” zakończone uprawnieniami państwowymi – certyfikatami ważnymi przez 5 lat. Uprawnienia umożliwiają zakup, obrót i stosowanie chemicznych środków ochrony roślin
 • Szkolenia dla grup producenckich w zakresie diagnostyki szkodników i monitorowania ich obecności na roślinach
Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Architektury Krajobrazu
Tel. 81524 71 01,
e-mail: rośliny.ozdobne@up.lublin.pl

Osoba do kontaktu w zakresie roślin ozdobnych – dr Marzena Parzymies tel. (81)5247157
e-mail: marzena1122@tlen.pl

 • Opracowanie technologii mikrorozmnażania dowolnych gatunków roślin ozdobnych, a także ukorzenianie i aklimatyzacja dostarczonych roślin przez osobę zamawiającą.
 • Laboratorium Instytutu Roślin Ozdobnych i Architektury Krajobrazu wyposażone jest w nowoczesne urządzenia oraz pomieszczenia wzrostowe, dzięki którym można zapewnić optymalne warunki do wzrostu i rozwoju roślin, a także szklarnie, w których możliwe jest prowadzenie aklimatyzacji oraz dalszej uprawy roślin rozmnożonych metodą in vitro.
 • Opracowanie technologii rozmnażania i uprawy dowolnych gatunków roślin ozdobnych (w tym krzewiastych i drzewiastych), w szklarniach, tunelach i w gruncie Gospodarstwa Doświadczalnego w Felinie.

Osoba do kontaktu w zakresie architektury krajobrazu – mgr inż. arch. Marcin Iwanek
tel (81) 5247133 e-mail: miwanek@vp.pl

 • Wykonywanie inwentaryzacji krajobrazowych, wykonywanie studiów
  i analiz architektoniczno-krajobrazowych, studium ochrony krajobrazu, wykonywanie waloryzacji krajobrazu
 • Opracowywanie projektów planów ochrony dla parków kulturowych, gminnych programów opieki nad zabytkami, ekspertyzy konserwatorskie w zakresie ogrodów historycznych i krajobrazu kulturowego
 • Opinie, projekty rewaloryzacji, ochrony i zagospodarowania zabytkowych fortyfikacji ziemnych, zieleni fortecznej, zabytków architektury obronnej
 • Opinie, projekty rewaloryzacji, ochrony i zagospodarowania zabytkowych założeń parkowych, pałacowych, ogrodowych, przykościelnych, klasztornych i innych
 • Projekty zagospodarowania terenów zieleni
  Konsultacje branżowe zieleni w projektach budowlanych
 • Konsultacje branżowe zieleni w planowaniu przestrzennym
 • Opracowywanie i aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • Projekty badawcze z zakresu architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki i planowania przestrzennego
 • Wykonywanie projektów koncepcyjnych, projektów budowlanych z zakresu architektury, architektury krajobrazu, urbanistyki i planowania przestrzennego
 • Wykonywanie kosztorysów
 • Wykonywanie inwentaryzacji zieleni, inwentaryzacji dendrologicznych, gospodarki drzewostanem, wyceny drzewostanu

Osoba do kontaktu w zakresie dendrologii – dr Margot Dudkiewicz tel. (81) 5247139
e-mail: margotdudkiewicz@o2.pl

 • Wykonywanie inwentaryzacji zieleni, inwentaryzacji dendrologicznych, gospodarki drzewostanem, wyceny drzewostanu
 • Opinie, projekty rewaloryzacji, ochrony i zagospodarowania zabytkowych założeń parkowych, pałacowych, ogrodowych i innych
 • Projekty zagospodarowania terenów zieleni
 • Wykonywanie projektów koncepcyjnych z zakresu architektury krajobrazu
Katedra Sadownictwa i Szkółkarstwa
Tel. 81 524 71 40
 • Termowizyjne metody pomiaru rozkładu temperatur w sadzie jabłoniowym.
 • Identyfikacja optyczna uszkodzeń powstałych w warunkach transportu owoców.
 • Wybarwienie, barwa podstawowa, wielkość rumieńca (jabłoń).
 • Jędrność, właściwości fizyczne, a jakość owoców (gatunki dowolne).
 • Grusza i śliwa: Regulowanie owocowania drzew i poprawa jakości owoców na skutek ręcznego i chemicznego przerzedzania kwiatostanów i zawiązków.
 • Wpływ biostymulatorów na wzrost roślin, plonowanie i jakość owoców truskawki
 • Śliwy: badanie cech biologicznych, morfologicznych, wartości produkcyjnej, jakości owoców różnych odmian śliw, w tym odmian nowych i japońskich.
 • Jabłonie, grusze: stosowanie biostymulatorów w uprawie tych gatunków i ich wpływ na plonowanie i jakość owoców.
 • Mateczniki podkładek jabłoni, ukorzenianie podkładek.
 • Przechowywanie z zastosowaniem 1-MCP.
 • Ocena nowych odmian jabłoni na Lubelszczyźnie.
 • Przyspieszanie dojrzałości zbiorczej odmian o długim okresie wegetacji (jabłoń, grusza)
 • Nawadniania w sadzie jabłoniowym.
 • Ocena sensoryczna jabłek.
 • Ocena produkcyjna przerobowych odmian winorośli w warunkach Lubelszczyzny.
 • Rozmnażanie własnokorzeniowych drzew wiśni i ich ocena produkcyjna.
 • Biostymulatory w uprawach sadowniczych.
 • Przerzedzanie zawiązków drzew i krzewów owocowych.
 • Ocena odmian agrestu, porzeczki i truskawki.
 • Przerzedzanie zawiązków owocowych jabłoni.
 • Wpływ intensywności plonowania jabłoni na jakość kwiatów i owoców w zależności od ich położenia w koronie.Badania
 • przydatności jabłoni do nasadzeń towarowych.
Katedra Uprawy i Żywienia Roślin
Tel. 81524 71 25
e-mail: kunro@up.lublin.pl
 • Nawożenie azotowo-potasowe warzyw a jakość plonu roślin ogrodniczych
 • Ocena podłoży w uprawie warzyw, roślin ozdobnych i zielarskich pod osłonami
 • Dokarmianie pozakorzeniowe roślin ogrodniczych
 • Opracowywanie składu pożywek dla roślin warzywnych, ozdobnych i zielarskich
 • Doskonalenie agrotechniki warzyw gruntowych
 • Ocena nowych technik uprawy roli i roślin
 • Wykorzystanie roślin okrywowych w ochronie środowiska glebowego
 • Ocena uproszczeń i uprawy konserwującej w produkcji ogrodniczej
 • Ocena energochłonności i efektywności energetycznej nowych technik uprawy roli i roślin
 • Doskonalenie agrotechniki krzewów jagodowych i roślin rzadko uprawianych
 • Testowanie nowych technik żywienia roślin w polu i pod osłonami
 • Ocena nowych podłoży dla roślin ogrodniczych
 • Ocena stanu odżywienia roślin ogrodniczych (warzywnych, ozdobnych, sadowniczych i zielarskich)
 • Ocena wartości biologicznej produktów ogrodniczych (oznaczenie suchej masy, witaminy C, cukrów i białka)
 • Ocena zawartości składników pokarmowych i substancji organicznej w glebie
 • Określenie fizycznych właściwości gleby (wilgotności aktualnej, gęstości gleby, porowatości ogólnej, struktury agregatowej, wodoodporności agregatów glebowych, zwięzłości gleby)
Katedra Warzywnictwa i Roślin Leczniczych
Tel. 81524 71 09, fax 81524 71 60
e-mail: katedra.warzywnictwa@up.lublin.pl
 • Agrotechnika warzyw, roślin leczniczych i przyprawowych uprawianych w polu i pod osłonami
 • Intensyfikacja plonowania oraz oceną jakości warzyw i roślin zielarskich
 • Biologiczne i agrotechniczne aspekty produkcji wybranych gatunków warzyw i roślin zielarskich
 • Ocena plonowania i wartości gospodarczej warzyw, roślin zielarskich i przyprawowych
 • Ocena przydatności dla przemysłu nowych odmian warzyw, roślin zielarskich i przyprawowych
 • Ocena jakości warzyw i surowców zielarskich
 • Ocena różnych metod uprawy i zabiegów pielęgnacyjnych u roślin warzywnych i zielarskich

Laboratorium Jakości Warzyw i Surowców Zielarskich Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę analityczno-badawczą, dzięki której istnieje możliwość oceny zawartości substancji biologicznie czynnych występujących w warzywach i ziołach.

Oferowane usługi analityczno-diagnostyczne:

 • Ocena podstawowych parametrów fizykochemicznych produktów ogrodniczych (oznaczenie suchej masy, zawartości wody, popiołu ogólnego i popiołu nierozpuszczalnego w 10% HCl)
 • Ocena wartości biologicznej produktów ogrodniczych (witamin, cukrów redukujących i ogółem, białka i aminokwasów, włókna surowego, kwasowości ogólnej, ekstraktu ogólnego i bezcukrowego)
 • Ocena aktywności antyoksydacyjnej warzyw i surowców zielarskich
 • Ocena zawartości metabolitów wtórnych w produktach ogrodniczych (olejki eteryczne, kwasy fenolowe, flawonoidy, antocyjany, karotenoidy, garbniki, kumaryny i furanokumaryny, alkaloidy)
Katedra Projektowania i Konserwacji Krajobrazu
Tel. 81445 68 72
 • Inwentaryzacje terenu i szaty roślinnej (ogólne i szczegółowe),
 • Inwentaryzacje przyrodnicze,
 • Inwentaryzacje urbanistyczne;
 • Analizy przyrodnicze z uwzględnieniem wzajemnych relacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej w kontekście krajobrazowym,
 • Analizy historyczne z uwzględnieniem etapów przekształceń krajobrazu;
 • Analizy formalno-prawne,
 • Analizy funkcjonalno-przestrzenne z uwzględnieniem dostępności komunikacyjnej, także pod kątem osób niepełnosprawnych,
 • Analizy kompozycyjne ze szczególnym uwzględnieniem powiązań widokowych;
 • Ewidencje zabytkowych założeń ogrodowych,
 • Gminne ewidencje zabytków;
 • Projekty zagospodarowania przestrzeni prywatnych i półprywatnych (ogrody przydomowe, ogrody przy budynkach usługowych),
 • Projekty zagospodarowania przestrzeni publicznych (ogrody i zieleńce przy budynkach instytucji publicznych, place, skwery, rynki, parki miejskie i wiejskie, obiekty rekreacyjno-sportowe, ogrody edukacyjno-dydaktyczne, place zabaw, tereny osiedli mieszkaniowych),
 • Projekty rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych,
 • Projekty gospodarki drzewostanem wraz z analizą wartości szaty roślinnej,
 • Projekty elementów małej architektury (altany, trejaże, pergole, mostki, urządzenia rekreacyjne, elementy informacji i reklamy, ławki, kosze na śmieci i inne),
 • Projekty elementów wodnych (fontanny, zbiorniki i parkowe układy wodne),
 • Projekty zagospodarowania terenów położonych w obrębie obszarów chronionych,
 • Projekty rekultywacji terenów zdegradowanych;
 • Opracowania ekofizjograficzne na potrzeby dokumentów planistycznych (studiów uwarunkowań ikierunków zagospodarowania przestrzennego oraz wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego),
 • Prognozy oddziaływania na środowisko do ustaleń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
 • Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miast i gmin;
 • Studia ochrony i kształtowania wartości kulturowych miast i gmin;
 • Strategie rozwoju miast i gmin;
 • Programy rewitalizacji;
 • Plany ochrony zabytków.
 • Oceny i ekspertyzy dendrologiczne,
 • Oceny i ekspertyzy krajobrazowe,
 • Nadzory inwestorskie i autorskie,
 • Nadzory konserwatorskie w obiektach zabytkowych.