Współpraca z biznesem

Wydział Agrobioinżynierii

Oferta naukowo-badawcza

Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
tel. +48 81 445 68 84
e-mail:
Identyfikacja genów odporności genów w zbożach za pomocą markerów DNA; opracowanie markerów specyficznych sprzężonych z genami odporności; ocena zróżnicowania genetycznego roślin; synteza mieszańców oddalonych roślin zbożowych.
Instytut Gleboznawstwa, Inżynierii i Kształtowania Środowiska
tel. 81 524 81 15, fax 48 81 524 81 50
Bioindykacja środowiska glebowego; opracowywanie sposobów ochrony i rekultywacji obszarów zdegradowanych; opracowanie metod alternatywnego wykorzystania odpadowych materiałów organicznych i nieorganicznych w produkcji rolniczej; ocena aktywności enzymatycznej gleb.
Katedra Chemii Rolnej
i Środowiskowej
tel./fax 81-445-66-64
e-mail:
Ocena zaleceń nawozowych; identyfikacja skażeń metalami ciężkimi gleby i surowców roślinnych; optymalizacja nawożenia roślin uprawnych.
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
tel. 81 445 66 69
Opracowywanie optymalnych warunków roślin uprawnych w zróżnicowanych uwarunkowaniach ekologicznych.
Katedra Ekonomii i Agrobiznesu
tel./fax 81 461 05 61,
cent. 81 461 00 61 wew. 271
e-mail:
Ocena społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju przedsiębiorstw oraz konkurencyjności w agrobiznesie. 
Katedra Herbologii i Technik Uprawy Roślin
tel. 81-445-67-55
Opracowywanie optymalnych warunków plonowania roślin uprawnych w zróżnicowanych systemach produkcji; badania z zakresu herbologii
Katedra Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu
tel. 81 445 60 22
e-mail:
Ocena trwałości zbiorowisk trawiastych; badania z zakresu allelopatii; ocena uwarunkowań plonowania użytków zielonych; ochrona zbiorowisk trawiastych.
Katedra Mikrobiologii Środowiskowej
tel./fax 81 524 81 06
Ocena wpływu czynników antropogenicznych na aktywność mikrobiologiczną gleb; badania nad wykorzystaniem drobnoustrojów w rolnictwie i ochronie środowiska
Katedra Roślin Przemysłowych i Leczniczych
tel./fax 81 445 65 91
e-mail: ">
Ocena jakości surowców roślin uprawnych, leczniczych., specjalnych i energetycznych; badanie zawartości substancji czynnych w roślinach. 
Katedra Technologii Produkcji
Roślinnej i Towaroznawstwa
tel. 81 445 65 87
Ocena technologii pozyskiwania surowców roślinnych; ocena właściwości fizyko-chemicznych produktów spożywczych pochodzenia roślinnego; badania nad agrotechniką roślin uprawnych
Katedra Turystyki i Rekreacji
tel. 81 445 66 53
e-mail: ">
Ocena stanu i perspektyw rozwoju turystyki na obszarach wiejskich.
Katedra Zarządzania i Marketingu
tel./fax +48 81 461 05 61
e-mail: ekonomia.zarzą
Analiza ekonomiczno-marketingowa strony popytowej i podażowej rynku rolno-żywnościowego oraz ocena ekonomiczno-finansowa gospodarstw i przedsiębiorstw sfery agrobiznesu.