Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) zajmuje się wspieraniem wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego.

Agencja prowadzi wsparcie mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej z Polski oraz z zagranicy.

NAWA prowadzi również wsparcie indywidualnej mobilności akademickiej, ukierunkowanej na wzrost potencjału dydaktycznego i naukowego. Wspiera również proces umiędzynaradawiania oferty programowej polskich uczelni oraz promuje polskie szkolnictwo wyższe.

Agencja przyznaje środki finansowe:

 • studentom i doktorantom,
 • uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim,
 • pracownikom uczelni lub jednostek naukowych,
 • osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora,
 • osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego,
 • uczelniom oraz jednostkom naukowym,
 • organizacjom pozarządowym oraz jednostkom sektora finansów publicznych podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

„Science in Poland in 34 Snapshots” – jest to publikacja wydana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. W książce zaprezentowano polską naukę w 34 „fotograficznych migawkach”. Zostały opisane osiągnięcia indywidualnych naukowców, zespołów naukowych z różnych dziedzin nauki oraz infrastruktura badawcza.

Celem publikacji jest promocja polskiej nauki, badaczy, uniwersytetów, instytutów naukowych i badawczych za granicą.

Zapraszamy do lektury!

Źródło: nawa.gov.pl

Science in Poland in 34 Snapshots.pdf
Zobacz

PROGRAM CEEPUS – ŚRODKOWOEUROPEJSKI PROGRAM WYMIANY AKADEMICKIEJ STUDENTÓW, DOKTORANTÓW I PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH

Program CEEPUS („Central European Exchange Program for University Studies”) jest dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego drugim co do ważności wielostronnym programem współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego.

Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia poprzez finansowanie mobilności akademickiej.

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci,
 • doktoranci,
 • pracownicy naukowi.

Obecnie sygnatariuszami Porozumienia są:

Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie.

Stypendium wypłacane jest uczestnikom wyłącznie przy zachowaniu minimów pobytowych:

 1. Studenci (I, II-stopień) oraz doktoranci (III-stopień):
  – Stypendium jeden miesiąc – minimum 21 dni;
  – Stypendium dwa miesiące i więcej – minimum 15 dni z ostatniego miesiąca pobytu;
 2. Nauczyciele akademiccy – minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych do zatwierdzenia jednego, pełnego miesiąca stypendialnego;
 3. Stażyści w ramach zatwierdzonych szkół letnich i intensywnych kursów – minimum 6 dni roboczych.

W kwocie stypendium Programu CEEPUS zawierają się: koszty utrzymania, zakwaterowania i ubezpieczenia w trakcie pobytu stypendysty; kwoty stypendialne dla danego kraju można sprawdzić pod linkiem https://www.ceepus.info/#nbb (klikając w odpowiednią flagę) – koszty te zapewnia zagraniczne biuro CEEPUS w wybranym kraju.

Ponadto, koszty przejazdu stypendysty na stypendium poza granicami Polski udokumentowanymi biletami lub fakturami (najtańszym środkiem transportu – II kl. kolej, autobus) zapewnia Polskie Biuro CEEPUS. Transport innymi środkami wymaga pisemnej zgody od koordynatora Polskiego Biura CEEPUS.

OFERTA STYPENDIALNA CEEPUS FREEMOVER

Stypendia zagraniczne w ramach puli Freemover w krajach członkowskich Programu CEEPUS przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, z wyłączeniem mobilności w ramach sieci akademickich Programu CEEPUS.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS: www.ceepus.info

Do aplikacji należy dołączyć:

 • zgodę z instytucji przyjmującej na formularzu „Letter of Acceptance”;
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych z uczelni delegującej na formularzu „Letter of Recommendation”;
 • zaświadczenie z uczelni delegującej potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane (studenci – na formularzu „Letter of Recommendation”);
 • „Letter Freemover Teacher” (nauczyciele akademiccy);
 • krótki opis planu pracy, która ma zostać zrealizowana podczas stażu (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej).

Minimalny okres pobytu:

 • studenci – 3 miesiące;
 • doktoranci i nauczyciele akademiccy – 1 miesiąc.

Stypendia Freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego studentom, doktorantom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III. Aplikacje należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu poprzez stronę internetową www.ceepus.info

Przydatne terminy:

 • 15 Stycznia Termin składania projektów sieci akademickich oraz/lub dołączenia do istniejącej sieci (lista istniejących sieci akademickich)
 • Koniec marca/początek kwietnia Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS
 • 15 Czerwca Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr zimowy
 • 31 Października Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr letni
 • Październik/Listopad Termin składania raportów sieci
 • 30 Listopada Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli Freemovers na semestr letni
 • 15 Grudnia Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej

Wszelkie procedury, informacje i zasady aplikowania można znaleźć na stronie: www.ceepus.info

Lista istniejących sieci akademickich

Komunikaty dotyczące programu CEEPUS

Szczegółowych informacji na temat programu udzielają pracownicy Biura CEEPUS:

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

www.nawa.gov.pl
Polskie Biuro CEEPUS
ul. Polna 40, 00-635 Warszawa
e-mail: ceepus@nawa.gov.pl
telefon: + 48 22 390 35 12

Zapraszamy również do kontaktu z Pracownikami Biura Wymiany Akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Pracownicy Biura chętnie odpowiedzą na Państwa pytania.

Biuro Wymiany Akademickiej
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
Budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie
I piętro, pokój 107

dr inż. Małgorzata CEGIEŁKO
e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 60 15

dr Milena JAREMEK (urlop rodzicielski)
e-mail: milena.jaremek@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 62 36

Cel programu:
wsparcie mobilności międzynarodowej doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie im rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.

Termin składania wniosków:
do 25 maja 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

Jednostki goszczące:
ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie

Zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

 • prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych kluczowych na danym etapie kariery;
 • pozyskaniu materiałów do publikacji naukowej;
 • odbyciu stażu podoktorskiego;
 • w przypadku doktorantów realizacji części kształcenia;
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej.

Termin rozpoczęcia projektu:
Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Długość projektu:

Długość pobytu w Ośrodku goszczącym wynosi:
1) od 3 do 24 miesięcy w przypadku Młodego naukowca
2) od 3 do 12 miesięcy w przypadku pozostałych Wnioskodawców, w tym Doktorantów.

Finansowanie:
–  koszty utrzymania
–  jednorazowy dodatek mobilnościowy

Kwota kosztów utrzymana i dodatku mobilnościowego może zostać powiększona jeżeli w  wyjeździe  uczestniczy małżonek, niepełnoletnie dziecko lub opiekun osoby  niepełnosprawnej

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 31 grudnia 2021 roku.

Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na [stronie  NAWA]

W razie pytań prosimy o kontakt:

dr inż. Małgorzata Cegiełko
e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 60 15
Biblioteka Główna, I piętro, pokój 107

Cel programu:
zwiększenie stopnia umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, którzy wzmocnią potencjał naukowy polskich jednostek i włączą się w prowadzone w nich aktywności naukowe, przede wszystkim projekty badawcze i dydaktykę. 

Dla kogo stypendium:
W ramach Programu możliwe będzie zaproszenie badaczy z zagranicy, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze).

Cel przyjazdów:

 • prowadzenie badań naukowych;
 • odbycie pierwszego lub kolejnego stażu podoktorskiego;
 • pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej

Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.

Termin składania wniosków:

do 15 czerwca 2021 roku do godz. 15:00, zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski.

Termin rozpoczęcia projektu:

Projekt może być realizowany przez okres od 3 do 24 miesięcy, przy czym wyjazd może rozpocząć się najwcześniej 1 marca 2022 r., a najpóźniej 1 października 2022 r.

Długość pobytów zagranicznych naukowców:
Od 6 do 24 miesięcy

Finansowanie:
–  koszty utrzymania: comiesięczne stypendium w wysokości 10 000PLN
–  dodatek mobilnościowy

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi do 30 listopada 2021 roku.

Ogłoszenie naboru, regulamin programu, dokumenty do pobrania i informacje dla  wnioskodawców  znajdą Państwo na [stronie  NAWA].

W razie pytań prosimy o kontakt:

dr inż. Małgorzata Cegiełko
e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 60 15
Biblioteka Główna, I piętro, pokój 107

Cel Programu:

 • zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej,
 • zrealizowania części programu „Doktorat wdrożeniowy”,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • realizacja innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie.

Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwolą doktorantom na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.

W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

 • odbycie w zagranicznym ośrodku goszczącym części kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
 • prowadzenie badań naukowych związanych z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • pozyskanie materiałów do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
 • zrealizowanie części programu „Doktorat wdrożeniowy”, zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów,
 • inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

Wnioskodawcy:

 1. uczestnicy szkół doktorskich, o których mowa w art. 198 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 2. doktoranci, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 18l ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.
  – Prawo o szkolnictwie wyższym , w zw. z art. 279 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w polskich uczelniach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 3. w chwili składania wniosku osoby zatrudnione w polskich uczelniach lub innych jednostkach systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz mające otwarty przewód doktorski (nie dłużej niż 3 lata w dniu złożenia wniosku),
 4. osoby realizujące program „Doktorat wdrożeniowy”.

Program otwarty jest dla naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Nie wprowadza się także ograniczeń co do krajów, w których zlokalizowane są ośrodki goszczące.

Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek o finansowanie w danym naborze w ramach Programu, obejmujący wyjazd do jednego ośrodka goszczącego.

Finansowanie

Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy.

Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym – opiekun.
Szczegółowe informacje: [PROGRAM IM. IWANOWSKIEJ]

Celem programu Polskie Powroty jest stworzenie wyróżniającym się polskim naukowcom warunków powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych.

Program stworzy Powracającym Naukowcom optymalne warunki prowadzenia w Polsce badań naukowych lub prac rozwojowych na światowym poziomie.

Środki uzyskane w ramach tego programu zapewniają wynagrodzenie dla Powracającego Naukowca, a także umożliwiają stworzenie własnej grupy projektowej (zespołu badawczego).

Dzięki temu programowi krajowe uczelnie, instytuty naukowe i instytuty badawcze będą miały możliwość pozyskania do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Wnioskodawcami mogą być m.in.: uczelnie, instytuty badawcze, instytuty naukowe PAN.

Wymagania dla kandydata:

 • musi posiadać obywatelstwo polskie,
 • stopień doktora uzyskał przed 1 stycznia 2017 roku,
 •    co najmniej 2 lata wykonywał pracę naukową w uczelni, instytucie badawczym lub dziale badawczym zagranicznego przedsiębiorstwa,
 • posiada udokumentowany dorobek naukowy,
 • nie mieszkał oraz nie pracował w Polsce od 1 stycznia 2018 roku do momentu złożenia wniosku.  

Finansowanie:

 • Wynagrodzenie dla powracającego naukowca (36 – 48 miesięcy):

– 250 000 zł – 350 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat doświadczonego naukowca,

– 180 000 zł – 240 000 zł rocznie przy zatrudnieniu na pełny etat naukowca niespełniającego wymogów dotyczących doświadczonego naukowca.

 • Wynagrodzenia dla członków grupy projektowej  (200 000 zł rocznie).
 • Komponent badawczy: 200 000 zł na pierwszych 18 miesięcy (finansowanie przez NCN).
 • Pokrycie kosztów przesiedlenia (do 20 000 zł) i adaptacji miejsca pracy (50 000 zł).

 Oczekiwania od kandydatów:

 • pozyskiwanie środków na badania w polskich i zagranicznych instytucjach grantowych,  
 • zaangażowanie w prowadzenie: badań naukowych, dydaktyki, innej aktywności naukowej,
 • publikacji z afiliacją polskiej jednostki,
 • pobyt w Polsce przez cały okres realizacji projektu.

Termin realizacji Programu

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu określa Wnioskodawca. Realizacja projektu może rozpocząć się nie wcześniej niż 1 października 2020 r. i nie później niż 30 września 2021 r.

Termin i forma składania wniosków

Nabór wniosków w Programie będzie prowadzony do 23 kwietnia 2020 roku do godz. 15:00 czasu środkowoeuropejskiego zgodnie z czasem urzędowym obowiązującym na terytorium Polski wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym NAWA. Złożenie wniosku możliwe jest po rejestracji w systemie dostępnym na stronie internetowej https://programs.nawa.gov.pl.

ULOTKA – POLSKIE POWROTY

Szczegółowe informacje: [POLSKIE POWROTY]

PROGRAM WYMIANY OSOBOWEJ NAUKOWCÓW W RAMACH WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym.

WSPÓLNE PROJEKTY BADAWCZE

Realizacja projektów naukowych z partnerem zagranicznym stanowi bardzo ważny element umiędzynarodowienia polskiej nauki i ma kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery naukowej badacza. NAWA zaprasza do składania wniosków w naborach na bilateralną wymianę naukowców.

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich.

Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie;
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
 • instytuty badawcze;
 • instytutu działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
 • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

Dostępne programy:

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Austrią

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Francją

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Niemcami

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Portugalią

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Słowacją

Wspólne projekty badawcze pomiędzy Polską a Włochami

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu.

Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu.

Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia.

Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy.

Nabór wniosków w będzie prowadzony w dwóch rundach:

1) od 13 kwietnia do 30 czerwca 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa),

2) od 1 września do 30 listopada 2021 roku godz. 15:00:00 czasu lokalnego (Warszawa)

lub do wyczerpania alokacji.

Wniosek należy sporządzić w języku angielskim.

Biuro Wymiany Akademickiej:

maria.moroniak@up.lublin.pl, tel. 81 445 6236
malgorzata.cegielko@up.lublin.pl, tel. 81 445 6015