Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) to organizacja wspierająca międzynarodową wymianę akademicką. Od samego początku swojej działalności łączy ludzi i świat nauki. DAAD jest wspólną organizacją niemieckich szkół wyższych i ich studentów. Organizacja ta aktywnie angażuje się w proces internacjonalizacji niemieckich uczelni, wspiera inicjatywy promujące germanistykę i język niemiecki z granicą, współpracuje z państwami rozwijającymi się, inspirując w zakresie nauki, oświaty i rozwoju.  

Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Zielna 37
00-108 Warszawa
tel.: +48 22 395 54 00
e-mail: daad@daad.pl

Szczegółowe informacje: [DAAD]

[Stypendia DAAD: najczęściej zadawane pytania]

[Informacje na temat zaświadczeń językowych

Ważne wskazówki:

  • Wszystkie programy stypendialne objęte są obowiązkiem złożenia aplikacji poprzez portal DAAD. Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat dostępne są na stroniewww.daad.pl.
  • Kandydaci ubiegający się o stypendia za pośrednictwem portalu DAAD powinni wysłać do biura DAAD w Warszawie lub w Bonn (w zależności od programu stypendialnego) wydruk aplikacji wygenerowany przez portal. Ilość egzemplarzy uzależniona jest od danego stypendium.
  • Problemy techniczne z portalem DAAD należy zgłaszać w języku angielskim lub w języku niemieckim pod adres:portal@daad.de
  • Złożone dokumenty aplikacyjne pozostaną w DAAD. Dane kandydatów zostaną przetworzone i zapamiętane (w celach potrzebnych do opracowania aplikacji kandydata) zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  • Komisji kwalifikacyjnej przedłożone zostaną tylko kompletne wnioski, spełniające wszystkie kryteria formalne.

Źródło: www.daad.pl

Stypendia krótkoterminowe na pobyty badawcze

Cel:
Stypendia umożliwiają przede wszystkim doktorantom i młodym naukowców, którzy chcą ukończyć doktorat w Polsce (lub już go ukończyli), przeprowadzenie prac badawczych na jednej z niemieckich uczelni lub w jednym z pozauniwersyteckich instytutów badawczych w Niemczech.

Kandydaci:
Doktoranci oraz młodzi naukowcy (postdocs).

Czas trwania stypendium:
od 1 do 6 miesięcy.

Wysokość stypendium:
– 1 200 euro miesięcznie (doktoranci, doktorzy),
– ryczałt na podróż.

Termin złożenia dokumentów do:
30 kwietnia 2020 roku

(okres rozpoczęcia stypendium od 01.12.2020 r. do 31.05.2021 r.).

[SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE]

[Informacje na temat zaświadczeń językowych]

Kontakt:

Źródło: www.daad.pl

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich

Cel:
Stypendia dla naukowców zatrudnionych w szkołach wyższych lub instytutach badawczych umożliwiające przeprowadzenie programu badawczego na jednej z niemieckich uczelni lub w instytucie naukowym.

Kandydaci:
Naukowcy, nauczyciele akademiccy zatrudnieni na polskich uczelniach i w pozauczelnianych jednostkach naukowych.

Czas trwania stypendium:
od 1 do 3 miesięcy.

Wysokość stypendium:
– 2 000 euro miesięcznie (naukowcy po doktoracie, adiunkci, docenci),
– 2 150 euro miesięcznie (profesorowie zwyczajni i nadzwyczajni).
Dodatek do kosztów podróży (ryczałt). Stypendium nie może być przedłużone. DAAD nie pokrywa innych kosztów.

[SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE]

Kontakt:

Źródło: www.daad.pl

Program wymiany bilateralnej naukowców pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec jest wspólnym programem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD).

Cel:
Wsparcie mobilności naukowców w celu realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez uprawnionych Wnioskodawców z Polski i partnerów z Niemiec.

Wnioskodawcy:
Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie;
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz;
  • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową.

Czas trwania projektu:
Projekty mogą być realizowane przez okres maksymalnie 24 miesięcy przez polskie i niemieckie zespoły naukowców ze wszystkich dziedzin nauki.

Realizacja projektu może rozpocząć się od 1 stycznia 2021 r., zaś data zakończenia realizacji projektu nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2022 r.

Wysokość stypendium i zasady finansowania:
– maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 zł,
– strona wysyłająca pokrywa koszty podróży,
– strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowców z kraju partnerskiego.
Finansowanie nie obejmuje kosztów prowadzenia badań. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

Termin składania wniosków: 

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca 2020 r. do godziny 15:00 czasu lokalnego dla Warszawy w systemie teleinformatycznym NAWA: https://programs.nawa.gov.pl/login

[SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE]

[ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW]

[Wzor-pelnomocnictwa-do-zlozenia-wniosku]

 [Call for applications PL-DE 2020]

Informacja o naborze wniosków na stronie: Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej

Kontakt:

Źródło:  nawa.gov.pl ; www.daad.pl