Mobilność naukowa

Pracownik/doktorant składa wniosek o delegowanie za granicę oraz oświadczenie o ubezpieczeniu zdrowotnymBiurze Wymiany Akademickiej, budynek Biblioteki Głównej UP p. 107, tel. 81 445 60 15. Wniosek powinien zawierać dokładne informacje dotyczące celu wyjazdu, jego terminu, źródła finansowania pobytu i podróży oraz szacunkowy koszt wyjazdu.

W przypadku wyjazdów na staże naukowe Wyjeżdżający powinien dołączyć do wniosku kserokopię zaproszenia potwierdzającego jego przyjęcie przez uczelnię zagraniczną. Pracownicy wyjeżdżający za granicę na konferencje lub sympozja, proszeni są o dołączanie do wniosku dokumentu poświadczającego swój czynny udział (np. wygłoszenie referatu, poster, udział w komitecie organizacyjnym).

Po powrocie z podróży służbowej Wyjeżdżający powinien dostarczyć sprawozdanie z pobytu za granicą oraz wypełniony załącznik do rozliczenia wyjazdu służbowego dotyczący rodzaju posiłków, z których korzystał. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29.01.2013 r. kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego wyżywienia np. w ramach opłaty konferencyjnej, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie -15% diety; 2) obiad – 30% diety; 3) kolacja – 30% diety. Ponadto, w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio.

Dokumenty zgłoszeniowe

Wniosek o delegowanie pracownika za granicę
Zobacz
wniosek o delegowanie doktoranta za granicę
Zobacz
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PL
Zobacz
zgoda na przetwarzanie danych osobowych eng
Zobacz
wniosek o dokonanie przelewu
Zobacz
oświadczenie o ubezpieczeniu
Zobacz

Dokumenty rozliczeniowe

sprawozdanie z pobytu za granicą
Zobacz
załącznik do rozliczenia wyjazdu służbowego
Zobacz

W okresie 30.10.2019 r. – 30.10.2021 r. obowiązuje umowa z firmą POLOT Jerzy Furtak na dostawę biletów lotniczych na wyjazdy służbowe pracowników, doktorantów i studentów UP.

W celu zamówienia biletów lotniczych, po uprzednim zaakceptowaniu wniosku dot. podróży służbowej, prosimy o kontakt z pracownikiem Biura Wymiany Akademickiej:

dr inż. Małgorzata Cegiełko
tel.: + 48 81 445 60 15
e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl

 

Uczestnik zobowiązuje się do uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego ważnego w kraju pobytu:

  • w krajach UE – karta EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie,
  • w krajach nie będących w UE – indywidualne prywatne ubezpieczenie o równorzędnym zakresie do EKUZ.

W przypadku, gdy uczestnik nie jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym w polskim NFZ również jest zobowiązany do wykupienia indywidualnego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Uczestnik zobowiązuje się do zapoznania z zakresem swojego ubezpieczenia.

Kartę EKUZ można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem Biura Wymiany Akademickiej (warunek – złożenie dokumentów w terminie 1. miesiąca przed rozpoczęciem mobilności) Małgorzata Cegiełko, I piętro, p. 107, budynek Biblioteki Głównej UP w Lublinie. 

W tym celu należy złożyć dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 (w formie  papierowej) dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym państwie członkowskim UE, EOG lub w Szwajcarii (druk US-3) Wniosek o wydanie zaświadczenia A1 podpisuje tylko Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. 
  2. SCAN (w wersji elektronicznej) wypełnionego i podpisanego przez pracownika Wniosku do NFZ o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA

Kartę EKUZ można odebrać przed mobilnością osobiście w Narodowym Funduszu Zdrowia (okazując dowód osobisty). Karta EKUZ może również zostać przez NFZ wysłana pocztą na wskazany przez Państwa adres we wniosku do NFZ.

Biuro Wymiany Akademickiej
ul. Akademicka 15, 20-950 Lublin
budynek Biblioteki Głównej UP
e-mail: wymiana.akademicka@up.lublin.pl

Pracownicy:

mgr Izabela WOLSKA
Koordynator Biura Wymiany Akademickiej
e-mail: izabela.wolska@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 65 73
III piętro, pokój 309
dr inż. Małgorzata CEGIEŁKO
e-mail: malgorzata.cegielko@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 60 15
I piętro, pokój 107

 

dr Milena JAREMEK -urlop
e-mail: milena.jaremek@up.lublin.pl
tel.: + 48 81 445 62 36
I piętro, pokój 107