Program CEEPUS – “Central European Exchange Program for University Studies”

Celem programu jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Umożliwia on intensyfikację kontaktów między szkołami wyższymi krajów będących stronami Porozumienia (Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo –Uniwersytet w Prisztinie poprzez finansowanie mobilności akademickiej..

Program CEEPUS oferuje:

 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;
 • stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów

O stypendia zagraniczne w ramach CEEPUS aplikować mogą:

 • studenci, studenci-doktoranci
 • pracownicy naukowi

W ramach obecnie realizowanego Porozumienia CEEPUS III w różnych formach kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych corocznie uczestniczy ponad 500 polskich studentów i uczestników studiów doktoranckich oraz około 300 nauczycieli akademickich. Średnio w ciągu roku akademickiego przyjeżdża do Polski w ramach Programu około 300 zagranicznych studentów i doktorantów oraz około 200 nauczycieli akademickich.

15 Stycznia
Termin składania projektów sieci akademickich

Koniec marca
Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS

15 Czerwca
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr zimowy

30 Października
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach sieci akademickich na semestr letni

Październik/Listopad
Termin składania raportów sieci

30 Listopada
Termin składania aplikacji mobilności akademickiej w ramach puli freemover na semestr letni

15 Grudnia
Termin składania sprawozdań z wykorzystania przyznanej kwoty stypendialnej

CIII-RS-1512-03-2223 – Improving Food Quality with Novel Food Processing Technologies
(Katedra Technologii Żywności Pochodzenia Zwierzęcego)

CIII-PL-1606-02-2223 – Sustainable  Developmentof the Bioeconomy – Management of Sustainable (Agricultural Production  (Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi)

Jednostka UP w Lublinie tj. katedra/instytut/wydział ma możliwość utworzenia własnej sieci akademickiej CEEPUS jako koordynator lub dołączyć do istniejącej już sieci akademickiej jako tzw. partner.  

Tworzenie własnej sieci akademickiej:

 1. Zaproszenie do współpracy zagranicznych uczelni partnerskich- sieć akademicka musi składać się z co najmniej trzech uczelni różnych państw-sygnatariuszy Porozumienia CEEPUS tj. Albania, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Rumunia, Polska, Słowacja, Słowenia, Serbia, Węgry, Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo -Uniwersytet w Prisztinie
 2. Rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji Sieci (Network Applications) na stronie www.ceepus.info
 3. Każda jednostka partnerska tj. zagraniczna katedra/instytut/wydział również rejestruje się w systemie CEEPUS, aby koordynator mógł włączyć je do elektronicznej sieci akademickiej
 4. Wygenerowanie i podpisanie przez koordynatora i wszystkich partnerów z systemu CEEPUS dwóch dokumentów tj. Letter of Intent oraz Letter of Endorsement
 5. Przesłanie przez partnerów oryginałów ww. dokumentów do siedziby koordynatora
 6. Przesłanie przez koordynatora do Polskiego Biura CEEPUS następujących dokumentów: „Network Application Form” (kopia z aplikacji Network Application) w języku angielskim wraz z oryginałami „Letter of Intent” i „Letter of Endorsement koordynatora i wszystkich uczelni partnerskich

Przyłączenie się jako Partner do istniejącej już sieci akademickiej:

 1. Kontakt z koordynatorem sieci akademickiej w celu uzyskania  wstępnej zgody na dołączenie do sieci
 2. Rejestracja w Elektronicznym Systemie Rejestracji Sieci (Network Applications) na stronie www.ceepus.info
 3. Wygenerowanie i podpisanie dwóch dokumentów tj. Letter of Intent oraz Letter of Endorsement
 4. Przesłanie oryginałów ww. dokumentów do siedziby koordynatora
LISTA SIECI AKADEMICKICH
Zobacz

Prolongata sieci akademickiej:

W przypadku prolongaty wymagane jest jedynie przesłanie aktualnych druków Letter of Intent i Letter of Endorsement oraz informacji o zmianach dokonanych w prolongowanej aplikacji sieci.

Ważne informacje:

 • Akceptowane będą tylko te sieci akademickie, które zostaną zarejestrowane w systemie CEEPUS III do dnia 15 stycznia oraz prześlą oryginały aplikacji do Polskiego Biura CEEPUS do dnia 31 stycznia
 • „Długookresowy Opis Programu” (Long Program Description) stanowi integralną część aplikacji sieci. Opis ten dołączony winien być do oryginału aplikacji przekazywanej do Polskiego Biura CEEPUS w dwóch (wersja polska i angielska) plikach
 • Złożone aplikacje na poziomie narodowym oceniać będzie Komisja Narodowa powołana przez NAWA oraz Komisja Międzynarodowa Programu CEEPUS na poziomie międzynarodowym. Przy ocenie aplikacji komisje brać będą pod uwagę tematykę (zagadnienie wiodące) aplikującej sieci akademickiej na podstawie m.in.długoterminowego opisu programu, proporcje wymiany pracowników naukowych i studentów, liczbę partnerów uczestniczących w programie, możliwość korzystania z zajęć w językach obcych
 • Stypendium wypłaca uczelnia goszcząca (każdy kraj ma własne stawki stypendialne!)
 • Po powrocie ze stypendium stypendyście refundowane są koszty transportu; w tym celu należy złożyć w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty: bezkosztową delegację, kopie biletów/faktury, kopię Mobility Report oraz Kopię Letter of Confirmation podpisaną przez uczelnię goszczącą stypendystę
 • Refundacja stypendiów wypłacanych cudzoziemcom może odbyć się wyłącznie przy zachowaniu minimów pobytowych, zawartych w warunkach stypendialnych CEEPUS oraz CEEPUS Work Program: studenci (I, II-stopień) oraz doktoranci (III-stopień ): stypendium jeden miesiąc-minimum 21 dni, stypendium dwa miesiące i więcej -minimum 15 dni z ostatniego miesiąca pobytu; nauczyciele akademiccy -minimum 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych do zatwierdzenia jednego, pełnego miesiąca stypendialnego
 • Zasady realizacji CEEPUS – NAWA (.pdf)
 • Komunikaty dotyczące programu CEEPUS
 • Informacje dla wnioskodawców

Stypendia przeznaczone są dla studentów oraz pracowników naukowych akredytowanych uczelni w kraju zamieszkania, z wyłączeniem mobilności w ramach sieci akademickich Programu CEEPUS. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie aplikacji elektronicznej w systemie CEEPUS III na stronie internetowej Programu CEEPUS www.ceepus.info.

Do aplikacji należy dołączyć:

 • zgodę z instytucji przyjmującej na formularzu Letter of Acceptance;
 • dwa listy polecające od pracowników naukowych z uczelni delegującej na formularzu Letter of Recommendation;
 • zaświadczenie z uczelni delegującej potwierdzające, że okres studiów oraz wykształcenie zdobyte na uczelni zagranicznej będą uznane studenci – na formularzu Letter of Recommendation;
 • krótki opis planu pracy, która ma zostać zrealizowana podczas stażu (rubryka w ramach aplikacji elektronicznej)

Okres pobytu:

 • studenci min. 3 miesiące, max. 1 semestr;
 • studenci — doktoranci min. 1 miesiąc, max. 1 semestr
 • nauczyciele akademiccy min. 5 dni roboczych i 6 godzin dydaktycznych do zatwierdzenia jednego, pełnego miesiąca stypendialnego (kalkulowane jako przyjazd- tydzień roboczy- wyjazd tj. 1+5+1 dzień), max. 1 miesiąc

Stypendia Freemover przyznawane są wyłącznie w okresie semestru letniego studentom, doktorantom i pracownikom naukowym uczelni krajów członkowskich Porozumienia CEEPUS III.

Lista Uczelni należąca do Programu CEEPUS, w których można zrealizować mobilność: https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

Aplikacje należy składać do 30 listopada roku akademickiego, którego dotyczy planowany okres pobytu poprzez stronę internetową www.ceepus.info

Złożenie aplikacji nie jest jednoznaczne z otrzymaniem stypendium. W przypadku nadania stypendium aplikant zostanie powiadomiony o tym fakcie przez Biuro CEEPUS nadające stypendium.