1. Anatomia Zwierząt I rok
  2. Anatomia Zwierząt II rok
  3. Anatomia Topograficzna II rok
  4. Fakultet z Anatomii Chirurgicznej Psa

 

Tematyka wykładów  

Tematyka ćwiczeń

Anatomia Zwierząt I rok

Anatomia Zwierząt II rok

Fakultet z Anatomii Chirurgicznej Psa

Badania naukowe wykonywane w Zakładzie Anatomii Zwierząt od wielu lat skupiają się wokół ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego zwierząt gospodarskich, wolno żyjących i laboratoryjnych. Prowadzone są wielotorowo i dotyczą:

1. występowania i roli związków biologicznie aktywnych (w tym neuropeptydów) w obwodowym układzie nerwowym zwierząt domowych – badania dotyczą m.in. ekspresji transkryptu regulowanego kokainą i amfetaminą (CART) w zwojach rdzeniowych, układzie nerwowym jelitowym, zwojach śródsercowych, zwojach pęcherza moczowego oraz zwojach miednicznych świni domowej;

2. plastyczności komórek neuroendokrynnych oraz neuronów układu nerwowego jelitowego (ENS) świni domowej po stymulacji lektyną;

3. wykrywania i występowania receptorów (np. estrogenowych, progesteronowych i androgenowych) w wybranych strukturach mózgowia zwierząt;

4. określenia immunoreaktywności białek wiążących wapń w układzie nerwowym;

5. wpływu deksametazonu, beta-hydroksy-beta-metylomaślanu (HMB) oraz alfa-ketoglutaranu (AKG) na struktury układu limbicznego u świni domowej;

Do realizacji badań naukowych wykorzystywane są techniki tracingu retrogradowego, techniki pierwotnych hodowli komórkowych (neuronalnych), podwójnych i potrójnych barwień immunofluorescencyjnych oraz barwień immunohistochemicznych z wykorzystaniem specyficznych przeciwciał mono- i poliklonalnych.

W ostatnim 10-leciu wykonano 100 prac badawczych, które opublikowano w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, np.: Regulatory Peptides, Digestive Diseases Sciences,Bulletin of Veterinary Institute in Pulawy, Medycyna Weterynaryjna, Acta Veterinaria Hungarica, Annals of Anatomy, Anatomia Histologia Embryologia, Acta Histochemica, Polish Journal of Veterinary Science, Journal of Animal Science iin.

Projekty badawcze:

1.     lata 2003/2004 – grant nr 3 P06K 019 25 uzyskany z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji;

2.     rok 2004 – grant w ramach projektu SUBIN z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej;

3.     rok 2005 – grant nr 5129/IA/101/2005 uzyskany z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji;

4.     lata 2009/2010 – grant nr N N308 310437 uzyskany z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;

5.     rok 2013 – współpraca w grancie Unii Europejskiej nr POIG 01.01.02-00-061/09 uzyskanym przez Katedrę Biotechnologii, Żywienia Człowieka i Towaroznawstwa Żywności UP w Lublinie.

Historia Zakładu Anatomii Zwierząt rozpoczęła się jesienią 1944 roku, kiedy to na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej Curie powołano Wydział Weterynaryjny, a w nim Katedrę Anatomii Prawidłowej Zwierząt. Pierwszym kierownikiem nowo powstałej Katedry Anatomii Prawidłowej Zwierząt został Kazimierz Krysiak. Początkowo siedziba Zakładu mieściła się w Gimnazjum im. St. Staszica przy Al. Racławickich 26, gdzie 4 grudnia 1944 roku odbył się pierwszy wykład. W niedługim czasie, bo już w lutym 1945 roku Zakład został przeniesiony do budynku przedwojennej „Szkoły Lubelskiej” przy ul. Spokojnej 1 (obecnie Collegium Iuridicum KUL). W maju 1957 roku Katedra (od 1955 r. jako jednostka WSR0 otrzymała pomieszczenia w nowym gmachu Collegium Veterinarium przy ul. Akademickiej 12 i pozostaje tu do chwili obecnej. Jej pozycja w strukturze Wydziału Weterynaryjnego zmieniała się w ciągu lat- funkcjonowała jako samodzielna katedra lub zakład w strukturze instytutu.

Kierownicy Zakładu Anatomii Zwierząt: prof. K. Krysiak (1944-48), prof. M. Chomiak (1948-73), prof. J. Welento (1973-76), prof. Z. Milart (1977-96), prof. St. Flieger (1996-2006), dr hab. Z. Boratyński (2006-13). Obecnie (od 1 października 2013 roku) funkcje kierownika Zakładu Anatomii Zwierząt pełni dr hab. M. Arciszewski, prof. nadzw. UP.