Konkurs na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Fizjologii Zwierząt

Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Fizjologii Zwierząt

 

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.2018 r. poz.1668)

 

I Kryteria kwalifikacyjne:

  • Posiadanie dyplomu lekarza weterynarii lub mgr biologii, mgr biotechnologii z oceną co najmniej dobrą
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 potwierdzona stosownym zaświadczeniem

 

II Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne

  • Mile widziane doświadczenie w pracy laboratoryjnej
  • Mile widziana aktywność naukowa np. w naukowych kołach studenckich

 

III Wykaz wymaganych dokumentów:

 

Informacje:

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.z 2018 r. poz 1668).

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu równoznaczne jest z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ul Głęboka 30, w terminie do dnia 13.12.2022 do godziny 15.00.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 14.12.2022 r.