Patronaty Honorowe

O procedurze

Od 9 lutego 2017 r. obowiązuje Zarządzenie Rektora nr 12 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym Rektora w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia. Zostaje przyznany na podstawie wniosku, stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem bezpośrednio w Biurze Rektora lub przesłać pocztą. Wniosek podlega ocenie i może wymagać dodatkowego uzupełnienia informacji na prośbę upoważnionych osób.

Wypełniając postanowienia regulaminu, po otrzymaniu zgody na patronat, należy:

  1. poinformować o tym fakcie współorganizatorów i uczestników,
    umieścić stosowną informację we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności poprzez zamieszczenie w nich logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Logo oraz zasady jego użycia określone zostały w Zarządzeniu Rektora nr 40/2013 z dnia 16.09.2013 w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i są dostępne na stronie https://up.lublin.pl/system-identyfikacji-wizualnej/,
  2. przedstawić do weryfikacji projekty materiałów z wykorzystanym logo uczelni na adres e-mail: promocja [@] up.lublin.pl przed ich publikacją,
  3. współpracować z jednostką odpowiedzialną za promocję Uczelni w zakresie zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w mediach uczelnianych,
  4. złożyć w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia pisemne sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym wraz z dokumentacją fotograficzną.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Rektora lub Działem Rekrutacji i Promocji.

Regulamin
przyznawania Patronatu Honorowego lub udziału w Komitecie Honorowym Rektora
w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1

Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie jest wyróżnieniem honorowym podkreślającym szczególny charakter przedsięwzięcia.

§ 2

Patronatem Honorowym obejmowane są w szczególności przedsięwzięcia o dużym znaczeniu dla nauki i kultury oraz dla społeczności Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zgodnie z jego misją i profilem.

§ 3

Prawo przyznawania Patronatu Honorowego przysługuje wyłącznie Rektorowi, a jego decyzja jest ostateczna. W przypadku przedsięwzięć związanych z zakresem obowiązków Prorektorów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie Rektor może upoważnić właściwego Prorektora do przyznania Patronatu Honorowego. Wówczas wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Prorektora. Decyzja Prorektora jest ostateczna.

§ 4

Przyznanie Patronatu Honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Rektora w przedsięwzięciu i nie wiąże się ze wsparciem finansowym i organizacyjnym dla przedsięwzięcia.

§ 5

Rektor zastrzega sobie prawo do wskazania osób reprezentujących Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie w przedsięwzięciu obejmowanym Patronatem Honorowym.

§ 6

Informacja o Patronatach Honorowych Rektora jest zamieszczana na stronie Uczelni: www.up.lublin.pl

Rozdział II
Procedura przyznawania Patronatu Honorowego

Zewnętrzne Patronaty Honorowe

§ 7

O Patronat Honorowy może się ubiegać wyłącznie główny organizator przedsięwzięcia.

§ 8

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych Patronat Honorowy jest przyznawany każdorazowo na bieżącą edycję.

§ 9

1. Organizator w celu uzyskania Patronatu Honorowego składa do Rektora:
1) wniosek o objęcie Patronatem Honorowym. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu;
2) inne dokumenty, jeżeli Rektor uzna je za konieczne.
2. Wzór wniosku dostępny jest na stronie Uczelni: www.up.lublin.pl oraz w Biurze Rektora.
3. Wniosek należy złożyć nie później niż 30 dni przed planowanym przedsięwzięciem bezpośrednio w Biurze Rektora lub przesłać na adres: Biuro Rektora, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin.
4. Wnioski nadesłane lub złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Wniosek podlega weryfikacji wg. kryteriów formalnych i merytorycznych.

§ 10

1. Rektor lub osoba przez niego upoważniona może zwrócić się do organizatora o udzielenie wyjaśnień.
2. W przypadku niezłożenia przez organizatora dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 2 lub nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w ust. 1, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 11

1. Biuro Rektora dokonuje oceny formalnej wniosku.
2. Jednostka odpowiedzialna za promocję Uczelni na polecenie Rektora przygotowuje opinię merytoryczną wniosku i w celu jej ustalenia może zwracać się o dodatkowe dane do organizatora oraz do innych jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Wzór opinii stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

§ 12

Decyzja w sprawie objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym przekazywana jest wnioskodawcy, w formie pisemnej, w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku, chyba że, z przyczyn organizacyjnych decyzja nie mogła zostać podjęta we wskazanym terminie.

§ 13

Rektor może odmówić objęcia przedsięwzięcia Patronatem Honorowym bez podania przyczyny.

Wewnętrzne Patronaty Honorowe

§ 14

1. Patronaty Honorowe mogą być również przyznawane na wniosek jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w przypadku organizowania lub współorganizowania przedsięwzięć uczelnianych.
2. Procedura przyznawania Patronatu Honorowego, o którym mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z § 8-13 niniejszego Regulaminu.
3. W przypadku wydarzenia organizowanego przez studenckie koła naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wniosek powinien być opatrzony pozytywną opinią opiekuna koła.

Rozdział III
Obowiązki związane z przyznaniem Honorowego Patronatu Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

§ 15

1. Organizator przedsięwzięcia, któremu został przyznany Patronat Honorowy, zobowiązany jest do:

1) poinformowania współorganizatorów i uczestników o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym,
2) umieszczenia informacji o objęciu przedsięwzięcia Patronatem Honorowym we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych związanych z realizacją przedsięwzięcia, w szczególności poprzez zamieszczenie w nich logo Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Logo oraz zasady jego użycia określone zostały w Zarządzeniu Rektora nr 40/2013 z dnia 16.09.2013 w sprawie systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i są dostępne na stronie https://up.lublin.pl/system-identyfikacji-wizualnej/,
3) przedstawienia do weryfikacji projektów materiałów z wykorzystanym logo uczelni na adres e-mail: przed ich publikacją,
4) współpracy z jednostką odpowiedzialną za promocję Uczelni w zakresie zamieszczenia informacji o przedsięwzięciu w mediach uczelnianych (np. strona internetowa),
5) złożenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia pisemnego sprawozdania z realizacji przedsięwzięcia objętego Patronatem Honorowym wraz z dokumentacją fotograficzną.
2. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zastrzega sobie prawo do eksponowania materiałów informacyjnych podczas wydarzeń objętych Patronatem Honorowym przez JM Rektora UP w Lublinie.

Rozdział IV
Odebranie Honorowego Patronatu Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

§ 16

1. W uzasadnionych przypadkach Rektor zastrzega sobie prawo do zmiany decyzji o objęciu danego przedsięwzięcia Patronatem Honorowym. O decyzji organizator informowany jest niezwłocznie w formie pisemnej.
2. O zaistnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 1, organizator zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować współorganizatorów oraz zrezygnować z używania przyznanego mu wyróżnienia honorowego, w tym z używania logo Uczelni.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 17

Zasady dotyczące udzielania Patronatów Honorowych stosuje się odpowiednio do spraw związanych z udziałem Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w Komitetach Honorowych.

§ 18

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podejmowane przez organizatora przedsięwzięcia lub zaniechania.

Regulamn
Zobacz
WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM (PDF)
Zobacz
WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATEM / UDZIAŁ W KOMITECIE HONOROWYM (.DOC) - wersj edytowalna
Zobacz