Projekt „Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Przyrodniczego zlokalizowanego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie” nr RPLU.05.02.00-06-0048/17 współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem głównym projektu jest poprawa czystości powietrza poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku dydaktycznego Uniwersytetu Przyrodniczego przy ulicy Doświadczalnej 50A w Lublinie.

Termin realizacji projektu: 02.10.2017 – 30.12.2019
Całkowita wartość projektu: 2 452 247,90 zł
Wydatki kwalifikowalne: 1 712 668,36 zł
Dofinansowanie (wkład EFRR): 1 455 768,10 zł

Na zakres robót budowlanych obejmujących przedmiotową inwestycję wchodzą:

Poprawa izolacyjności cieplnej budynku

  • docieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem odpowiednich wypraw elewacyjnych
  • docieplenie fundamentów wraz z wykonaniem warstwy izolacji przeciwwodnej
  • docieplenie stropodachu
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Poprawa sprawności systemu grzewczego

  • modernizacja instalacji centralnego ogrzewania (wymiana rurociągów, grzejników i armatury grzejnikowej)
  • likwidacja kotłowni gazowej oraz zasilenie budynku z miejskiej sieci ciepłowniczej LPEC

Poprawa sprawności systemu oświetlenia

  • wymiana oświetlenia na energooszczędne LED

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej

Planowane efekty:

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1 944,99 GJ/rok
Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 10800,00 MWh/rok
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 578 687,27 kWh/rok 
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 130,68 tony równoważnika CO2/rok
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 0,005 MWhe/rok 

31.10.2019 Komisja powołana przez Zamawiającego odebrała bez uwag zrealizowany przez Wykonawcę zakres robót związanych z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej budynku

23.10.2019 Wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych we wszystkich branżach

25.09.2019 Zakończenie robót związanych z dociepleniem stropodachu

26.08.2019 Zakończenie montażu żaluzji okiennych zewnętrznych

19.08.2019 Zakończenie robót związanych z wymianą stolarki okiennej.
Rozpoczęcie montażu żaluzji okiennych zewnętrznych

31.07.2019 Rozpoczęcie wykonywania robót związanych z izolacją stropodachu

29.07.2019 Rozpoczęcie montażu nowych instalacji c.o. w budynku

09.07.2019 Rozpoczęcie prac związanych z demontażem instalacji centralnego ogrzewania w budynku oraz kotłowni

08.07.2019 Rozpoczęcie prac związanych z wymianą stolarki okiennej

02.07.2019 Odebranie robót związanych z uziemieniem budynku

05.06.2019 Rozpoczęcie prac związanych z uziemieniem budynku

27.05.2019 Rozpoczęcie wykonania prac związanych z dociepleniem ścian fundamentowych styropianem

13.05.2019 Rozpoczęcie realizacji robót przez wykonawcę. 
Obecnie realizowane są prace związane z izolacją budynku oraz roboty rozbiórkowe.

24.04.2019 Wprowadzenie wykonawcy na budowę.

18.04.2019 Podpisanie umowy na wykonanie robót remontowo-budowlanych.

11.03.2019 Ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. [ informacje szczegółowe ]

15.11.2018 Podpisanie umowy o dofinansowanie nr RPLU.05.02.00-06-0048/17-00

Wizualizacja zmodernizowanego budynku – dokumentacja projektowa:


Stan budynku przed modernizacją:

[ GALERIA ZDJĘĆ 1 ]
Kwiecień 2019 r.


Przebieg modernizacji budynku:

[ GALERIA ZDJĘĆ 2 ]

Czerwiec 2019 r.

[ GALERIA ZDJĘĆ 3 ]
Lipiec 2019 r.

[ GALERIA ZDJĘĆ 4 ]

Sierpień 2019 r.

[ GALERIA ZDJĘĆ 5 ]

Wrzesień 2019 r.

[ GALERIA ZDJĘĆ 6 ]

Październik 2019 r.


Stan budynku po modernizacji:

[ GALERIA ZDJĘĆ 7 ]
Listopad 2019 r.