Kierownik szkolenia specjalizacyjnego: dr n. wet. Renata Komsta

Szkolenie specjalizacyjne z zakresu Weterynaryjnej Diagnostyki Obrazowej prowadzone jest według zasad określonych przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Uczestnikami szkolenia specjalizacyjnego mogą być absolwenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy zawodowej. Lekarz weterynarii może ubiegać się o uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu weterynaryjnej diagnostyki obrazowej po odbyciu 3-letniego szkolenia specjalizacyjnego według programu ustalonego przez Komisję oraz zdaniu egzaminu specjalizacyjnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii (Dz. U. z dnia 15 grudnia 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. z dnia 1 lutego 2022 r. poz. 239).