Kierownik studiów: prof. dr hab. Stanisław Winiarczyk

Studia specjalizacyjne z zakresu chorób psów i kotów prowadzone są według zasad określonych przez Komisję ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci Wydziałów Medycyny Weterynaryjnej z co najmniej dwuletnim stażem pracy zawodowej. Lekarz weterynarii może ubiegać się o uzyskanie tytułu specjalisty z zakresu chorób psów i kotów po odbyciu 3-letniego szkolenia specjalizacyjnego według programu ustalonego przez Komisję oraz zdaniu egzaminu specjalizacyjnego. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 28 listopada 1994 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad uzyskania tytułu specjalisty przez lekarza weterynarii.(Dz. U. z dnia 15 grudnia 1994 r.).

Celem kształcenia na studiach podyplomowych jest zapoznanie lekarzy weterynarii z chorobami psów i kotów na poziomie specjalistycznym oraz nabycie przez nich praktycznych umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem.

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne umożliwią podjęcie pracy w specjalistycznych przychodniach weterynaryjnych i służą  ochronie zdrowia  zwierząt i ich właścicieli.

Studia posiadają akredytację Veterinary Continuous Education in Europe:

[ VeTCEE decision letter ]