Kierownik studiów: dr hab. Sylwia Andruszczak, profesor uczelni

Studia skierowane są do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunku innym niż rolnictwo. Absolwenci uzyskają kwalifikacje rolnicze do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą. (Dz. U. 2012.109). Celem studiów jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, projektowania i wdrażania efektywnych technologii uprawy roślin i hodowli zwierząt. Podczas studiów uczestnicy zapoznają się z funkcjonowaniem rynku rolnego, zarządzaniem przedsiębiorstwem, prowadzeniem działalności agroturystycznej oraz uzyskają wiedzę z zakresu polityki rolnej UE i nabędą umiejętności wykorzystania mechanizmów rynkowych Wspólnej Polityki Rolnej UE dla poprawy efektywności gospodarowania.