Kierownik studiów: dr Renata Komsta
 
Studia specjalizacyjne przeznaczone dla lekarzy weterynarii, trwają 6 semestrów. Celem kształcenia jest zapoznanie studentów z rodzajami badań obrazowych. Absolwent posiada wiedzę niezbędną do wykonywania podstawowej diagnostyki z wykorzystaniem aparatury radiologicznej. Umie dobrać odpowiednią metodę badania diagnostycznego. Potrafi przygotować pacjenta do wybranego rodzaju badania obrazowego. Zna podstawowe zasady przeprowadzania badania radiologicznego. Prawidłowo wykonuje badania radiologiczne oraz potrafi zinterpretować otrzymany obraz i na jego podstawie postawić właściwą diagnozę. Absolwent dysponuje wiedzą z zakresu technik obrazowych. Posiada wiedzę o obrazach prawidłowych oraz zmienionych patologicznie narządach wewnętrznych. Ma wiedzę na temat bezpiecznego użytkowania aparatury radiologicznej wytwarzającej promieniowanie jonizujące i fale ultradźwiękowe. Zna i potrafi zastosować zasadę ALARA w praktyce.

Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne umożliwią absolwentom podjęcie pracy w specjalistycznych przychodniach weterynaryjnych i służą ochronie zdrowia zwierząt i ich właścicieli. Na studia mogą być przyjmowani absolwenci weterynarii posiadający dyplom lekarza weterynarii i prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej 2-letnią praktykę w zawodzie.