Kierownik studiów podyplomowych: dr Szymon Chmielewski

Studia dwusemestralne skierowane są do pracowników administracji publicznej, pracowników pracowni projektowych i innych osób zainteresowanych zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych oraz interdyscyplinarnej wiedzy, związanych z planowaniem i gospodarką przestrzenną.

Zasadniczym celem kształcenia jest zdobycie wiedzy z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi w skali lokalnej i regionalnej, zrozumienie przyrodniczych (w tym rolniczych) ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań i mechanizmów tego procesu z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej na danym obszarze, pozyskanie wiedzy o funkcjonowaniu różnych szczebli administracji publicznej i ich powiązaniach, w Polsce i za granicą, poznanie koncepcji ładu przestrzennego i podstawowych zasad jego kształtowania oraz zasad wdrażania idei zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej, poznanie zasad i mechanizmów ochrony środowiska oraz zasobów kulturowych, poznanie istoty i zasad tworzenia podstawowych dokumentów związanych z gospodarowaniem przestrzenią (m.in. SUiKZP, MPZP, strategii i programów rozwoju oraz ochrony…).

Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza reformę systemu planowania przestrzennego w Polsce (Dz.U. 2023 poz. 1688)  i uzasadnione zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu planowania i gospodarki przestrzennej przygotowanych do nowych uwarunkować prawnych i technicznych.

Koszt studiów wynosi 1700 zł/semestr.