Kierownik studiów: prof. dr hab. Jolanta Król
 
Doszkalający charakter studiów w zakresie aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie analityki i bezpieczeństwa żywności, jak również zdobycia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie, umożliwia podniesienie posiadanych kwalifikacji ułatwiających awans zawodowy oraz przekwalifikowanie zawodowe absolwentów. Zdobytą wiedzę i umiejętności w trakcie studiów absolwenci mogą wykorzystywać podczas pracy w laboratoriach chemicznych, mikrobiologicznych i biotechnologicznych funkcjonujących przy zakładach produkcyjnych sektora spożywczego, jak również stacjach sanitarno-epidemiologicznych i ośrodkach badawczych związanych z sektorem żywnościowym. Uzyskana wiedza umożliwi absolwentom studiów podejmowanie właściwych działań w pracy zawodowej, jak również przekazywanie informacji konsumentom, szczególnie przy wzrastającym w społeczeństwie zainteresowaniu jakością zdrowotną żywności.

Zakres studiów obejmuje problematykę podstaw produkcji żywności, chemii środków spożywczych, biochemicznych mechanizmów toksyczności i detoksykacji, analizy instrumentalnej w badaniu żywności, bezpieczeństwa i analityki mikrobiologicznej żywności, prawnych aspektów bezpieczeństwa i kontroli żywności, aspektów zdrowotnych żywności, systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności, żywności genetycznie modyfikowanej, jakości i systemów opakowań, toksykologii żywności, oceny jakości żywności, substancji dodatkowych w żywności, metod spektroskopowych w żywności, analizy śladowej w badaniach żywności, nowoczesnych metod badania jakości żywności, zasad planowania racjonalnej diety.

Absolwent studiów podyplomowych ma wiedzę z zakresu analityki i bezpieczeństwa żywności i żywienia człowieka. Poznajeprocesy produkcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, zagrożenia powstające w trakcie pozyskiwania i przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych, korzyści i zagrożenia związane z wykorzystaniem dodatkowych substancji funkcjonalnych, zasady utrwalania i pakowania i wprowadzania do obrotu żywności, systemy gwarantujące jakość i bezpieczeństwo żywności (GMP, GHP, HAACP, ISO itp.). Zdobywa wiedzę z zakresuwłaściwości i znaczeniaroliposzczególnychskładników żywności,metod oceny i analiz żywności, kontroli jej jakości, oznaczania zafałszowań żywności oraz wpływu żywności na stan zdrowia człowieka. Zna obowiązujące (unijne i krajowe) dyrektywy, ustawy i rozporządzenia dotyczące prawa żywnościowego. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na merytoryczny nadzór i kontrolę procesów produkcji żywności, ocenę surowców i produktów żywnościowych. Pozwala identyfikować zagrożenia na każdym etapie produkcji. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w sektorach gospodarki i w instytucjach związanych z analizą jakości żywności (laboratoria badawcze i kontrolne).

Program studiów podyplomowych “Analityka i bezpieczeństwo żywności” umożliwia słuchaczom uzyskanie certyfikatu „Asystent Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności” Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w Warszawie. Dzięki uzyskanym kwalifikacjom, absolwent znajdzie zatrudnienie jako specjalista z zakresu kontroli jakości i bezpieczeństwa na każdym etapie procesu wytwarzania żywności. 

Do pobrania:

Analityka, Bezpieczeństwo i Certyfikacja Żywności (.doc)
Zobacz
Certyfikat PCBC
Zobacz