Kierownik studiów podyplomowych: dr hab. Magdalena Pogorzelec, prof. uczelni

Efekty uczenia się, zakładane dla kierunku, uwzględniają w szczególności zdobywanie przez uczestników wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które są niezbędne względem potrzeb rynku pracy. Absolwent dwusemestralnych studiów podyplomowych adaptacja do zmian klimatu będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu dyscypliny nauki biologiczne, niezbędną do podejmowania zadań i rozwiązywania problemów dostosowania różnych sektorów gospodarki do nasilających się zmian klimatycznych. Absolwent będzie posiadał wiedzę teoretyczną i praktyczną dotyczącą zagrożeń związanych z wpływem zmian klimatycznych na organizmy i ekosystemy w skali lokalnej, regionalnej i globalnej oraz typów zjawisk i procesów ze sfery przyrodniczej i gospodarczej, które warunkują pojawianie się i rozprzestrzenianie tych zagrożeń. Absolwent będzie miał wiedzę na temat ekologicznych, ekonomicznych i społecznych skutków kształtowania zrównoważonych związków gospodarki i środowiska oraz ich dostosowania do zmian klimatu, ale również technik i narzędzi badawczych w zakresie wielokierunkowych adaptacji do zmian klimatycznych. Absolwenci będą mogli podejmować pracę w jednostkach administracji państwowej i samorządowej oraz placówkach ochrony przyrody i ochrony środowiska, jednostkach związanych z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa oraz ochroną przed zagrożeniami pogodowymi, m. in. w centrach zarządzania i powiadamiania kryzysowego.

Koszt studiów wynosi 2500 zł/semestr.