Wymagania stawiane pracom dyplomowym

Wymagania merytoryczne dotyczące prac dyplomowych licencjackich, inżynierskich i magisterskich na kierunkach realizowanych na Wydziale Biologii Środowiskowej

Przygotowanie i złożenie pracy dyplomowej obowiązuje na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Wskazane jest, aby realizacja pracy umożliwiała nabycie nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych. Problem zawarty w pracy dyplomowej powinien umożliwić wykazanie się wiedzą kierunkową i specjalistyczną studenta, przedstawienie oryginalnych pomysłów, wykorzystania źródeł bibliograficznych i kompilacji danych źródłowych oraz umiejętność dyskutowania z nimi. Prace dyplomowe powinny spełniać wymogi dzieła autorskiego (oryginalnego) o charakterze naukowym lub projektowym i spełniać wymogi formalne.

 

 • Tytuł i treści zawarte w pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej) muszą być zgodne z kierunkiem kształcenia i realizowaną specjalnością. 

  Tytuł i treści zawarte w pracy dyplomowej (licencjackiej, inżynierskiej i magisterskiej) muszą być zgodne z kierunkiem kształcenia i realizowaną specjalnością. 

   

  Praca licencjacka może być rozprawą przeglądową lub oryginalną (badawczą), rekomendowane są jednak prace badawcze. Praca przeglądowa musi być co najmniej kompilacją danych ze źródeł naukowych. Problem badawczy pracy powinien być sformułowany we „Wstępie” natomiast dalszą część pracy należy podzielić na rozdziały i podrozdziały według merytorycznej treści. Tekst pracy powinien kończyć się rozdziałem Podsumowanie i Wnioski. Praca oryginalna stanowi opis badań własnych i powinna zawierać następujące rozdziały: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja (rozdziały wyniki i dyskusja mogą być połączone), Podsumowanie – Wnioski (ściśle wynikające z treści pracy), Piśmiennictwo. 

   

  • W części teoretycznej, opartej o piśmiennictwo przedmiotu wymagana jest samodzielność konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału. Praca nie może być streszczeniem pozycji literatury. Wymaga się wykorzystania aktualnej literatury (w tym anglojęzycznej), zawartej w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.

   

  • W części analitycznej, opartej na materiale empirycznym autor powinien wykazać się umiejętnością dokonywania analizy otrzymanych danych. 

   

  Praca inżynierska powinna mieć charakter koncepcyjny, projektowy, waloryzacyjny, diagnostyczny lub ekspertyzy. Powinna zawierać konkretne rozwiązanie problemu badawczego np. technicznego lub technologicznego, mającego rzeczywiste lub potencjalne zastosowanie praktyczne. Może mieć formę rozważań teoretyczno-doświadczalnych, ale nie może mieć charakteru przeglądowego. W jej skład powinny wchodzić zarówno treści teoretyczne, opracowane na podstawie dostępnego piśmiennictwa, a także część analityczno-projektowa, wykonana samodzielnie przez autora. Problem badawczy pracy powinien być sformułowany we „Wstępie” natomiast dalszą część pracy należy podzielić na rozdziały i podrozdziały według merytorycznej treści. Tekst pracy powinien kończyć się rozdziałem Podsumowanie i Wnioski. Praca oryginalna stanowi opis badań własnych i powinna zawierać następujące rozdziały: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja (rozdziały wyniki i dyskusja mogą być połączone), Podsumowanie – Wnioski, Piśmiennictwo. 

   

  • W części teoretycznej, opartej  o piśmiennictwo przedmiotu wymagana jest samodzielność konstrukcji i sposobu interpretacji przedstawionego materiału. Praca nie może być streszczeniem pozycji literatury. Wymaga się wykorzystania aktualnej literatury (w tym anglojęzycznej), zawartej w czasopismach naukowych i popularno-naukowych.

   

  • W części analitycznej (projektowej), opartej na materiale empirycznym autor powinien wykazać się umiejętnością dokonywania analizy lub też wykonaniem projektu z zakresu realizowanego kierunku. 

   

  • Praca powinna być zakończona podsumowaniem i wnioskami ściśle wynikającymi z treści pracy

   

  Praca magisterska powinna być rozprawą oryginalną (badawczą). Praca stanowi opis badań własnych i powinna zawierać następujące rozdziały: Wstęp, Materiał i Metody, Wyniki, Dyskusja (rozdziały wyniki i dyskusja mogą być połączone), Podsumowanie i Wnioski, Piśmiennictwo. 

   

  • W pracy powinien być precyzyjnie sformułowany cel i główny problem badawczy (hipoteza) przedstawiony w oparciu o aktualną literaturę naukową.

   

  • Konieczne jest zaprezentowanie przyjętej przez autora metody badawczej oraz uzasadnienie wyboru materiału empirycznego. W rozdziale prezentującym wyniki własne nie należy zamieszczać wyników innych autorów. 

   

  • Od autora wymaga się wykorzystania aktualnej literatury naukowej, samodzielnej analizy i interpretacji materiału badawczego, a także umiejętności stosowania technik analitycznych. 

   

  • Wyniki badań empirycznych powinny być opracowane statystycznie i konfrontowane z dostępnym piśmiennictwem. 

   

  • Podsumowanie i wnioski końcowe powinny być syntezą przeprowadzonych badań. 

 • Układ pracy zgodny z przyjętym w naukach przyrodniczych 

  Układ pracy zgodny z przyjętym w naukach przyrodniczych 

   

  1) Strona tytułowa wg podanego załącznika nr 1. 

  2) Strona druga z oświadczeniem autora, że wyniki zamieszczone w pracy stanowią własność Jednostki, w której praca została napisana i o samodzielności przygotowania pracy przez autora według podanego załącznika nr 2. 

  3) Streszczenie i słowa kluczowe – od 4 do 6 słów kluczowych (streszczenie obejmuje istotne i najważniejsze informacje prezentowane w poszczególnych rozdziałach pracy, jest to skrócony opis pracy (do 4000 znaków) – jej celu, zastosowanych metod pracy i uzyskanych rezultatów). 

  4) Spis treści.  

  5) Wstęp i przegląd piśmiennictwa (zarysowanie problemu badawczego, przesłanki wyboru tematu pracy, przegląd stanu wiedzy dotyczący rozwiązywanego problemu). W porozumieniu z promotorem tę część pracy można podzielić na dwa rozdziały czyli wstęp oraz przegląd piśmiennictwa. 

  6) Cel pracy. 

  W pracach magisterskich oraz inżynierskich i licencjackich o charakterze doświadczalnym: 

  7) Materiał i metody (z dokładnym opisem materiału i zastosowanych przez autora metod badawczych w tym metod statystycznych). 

  8) Wyniki badań  (tylko wyniki własne, zebrane przez autora). Rozdział ten może być podzielony na podrozdziały.

  9) Rozdział zawierający dyskusję wyników. Dopuszczalne jest także połączenie rozdziałów „Wyniki badań” i „Dyskusja” pod wspólnym tytułem „Wyniki badań i dyskusja lub Wyniki badań i ich omówienie”. W takim przypadku omawianie wyników badań własnych połączone jest z ich interpretowaniem oraz porównaniem ich z opublikowanymi w literaturze przedmiotu. 

  W pracach licencjackich i inżynierskich o charakterze projektowym lub ekspertyzy: 

  10) Praca powinna zawierać ogólne założenia przyjętego projektu lub ekspertyzy. 

  11) Opis projektu lub przeprowadzonej ekspertyzy. 

  Wszystkie rodzaje prac powinny zawierać:

  12) Rozdział zawierający podsumowanie i wnioski (należy wskazać syntetyczne wnioski wynikające z pracy, ewentualnie zasygnalizować możliwości przyszłościowych rozwiązań, ustosunkować się do postawionego problemu badawczego oraz postawionych hipotez badawczych). Rozdział ten można rozpocząć następującym zdaniem: „Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają na sformułowanie następujących wniosków:” po czym wypisujemy je w kolejnych podpunktach. Same wnioski powinny by sformułowane krótko, zwięźle i logicznie, ale tak aby były w pełni zrozumiałe same w sobie bez odnoszenia się do innych części pracy. We wnioskach mogą być podane dane liczbowe ale tylko te najbardziej charakterystyczne. Kolejność wniosków powinna być taka sama, w jakiej były one wyciągane przy analizie wyników (zgodna z kolejnością podrozdziałów w rozdziale dotyczącym wyników i ich analizy). 

  13) Wykaz wykorzystanej w pracy literatury powinien być zamieszczony w rozdziale „Piśmiennictwo” i zawierać tylko pozycje piśmiennictwa zamieszczone w pracy. Liczba pozycji piśmiennictwa (min. 30 dla prac inżynierskich i licencjackiej, min. 40 dla pracy magisterskiej, w tym udział źródeł obcojęzycznych dla wszystkich typów prac min. 20%). Pozycje te powinny być ułożone w kolejności alfabetycznej pierwszego autora. Powołanie się w tekście pracy na cytowaną pozycję piśmiennictwa następuje przez podanie w nawiasach nazwiska autora i roku opublikowania (w przypadku jednego autora – (Kowalski, 2010), dwóch autorów – (Kowalski i Nowak, 2010), a większej liczby autorów – (Kowalski i in., 2010). W wykazie piśmiennictwa należy podawać nazwiska wszystkich autorów oraz skróty imion, rok, pełne tytuły prac, nazwę czasopism i innych wydawnictw, nr tomu, nr zeszytu, strony (od-do). 

  Sposób zestawienia piśmiennictwa:

  Dla artykułu: Tarkowska-Kukuryk M., Pęczuła W., Mieczan T. 2020. Grazing affects periphytic algal biomass in the periphyton-macrophyte relationship independently of the substrate type and nutrient status. Journal of Limnology, 2: 124-137. 

  Dla książki: Polakowski B. (red.). 1991. Botanika. PWN, Warszawa, 713 ss.

  Dla rozdziału w książce: Brylińska M., Bryliński E., Bnińska M. 1999. Tinca tinca (Linnaeus, 1758). W: Banarescu P. (red.). The Freshwater Fishes of Europe. Cyprinidae. Aula Verlag, 229-302.

  Dla stron internetowych: Dostęp internetowy, adres strony www; data korzystania ze strony. Przykład: http://www.cosmetologia.pl/nowy-skladnikzwezajacy-pory-od-mibelle-biochemistry3250.html; 14.11.2018, godz. 15:35.

  Dla aktów prawnych:

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2000 r. Nr 70 poz. 821). 

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150, tekst jednolity z późn. zm.). 

   

  Udział stron internetowych nie może przekraczać 10% całości wykorzystanej w pracy literatury. Podobnie w przypadku opracowań książkowych. 

  14) W uzasadnionych przypadkach dodatkowo można dołączyć część dokumentacyjną pracy np. fotografie badanych obiektów itp. 

  15) Tabele, ryciny, fotografie powinny być numerowane zgodnie z kolejnością ich omawiania w tekście pracy. Tabele i ryciny zawierające wyniki badań autora, szczególnie gdy jest ich dużo w stosunku do wielkości samego tekstu mogą być umieszczone na końcu pracy jako osobny rozdział – załącznik. 

  Objętość pracy dyplomowej (ok. 30-40 stron dla prac inżynierskich i licencjackich oraz ok. 40-50 – dla magisterskich).  

 • Zalecenia edytorskie 

  Zalecenia edytorskie 

  Maszynopis pracy inżynierskiej lub licencjackiej nie powinien przekraczać 40 stron, a pracy magisterskiej 60 stron i powinien spełniać następujące wymagania: 

  • Format arkusza papieru A4; 

  • Czcionka Times New Roman; 

  • Wielkość czcionki podstawowej 12 pkt.; 

  • Odstęp między wierszami 1,5 wiersza; 

  • Marginesy: górny – 2,5 cm; dolny – 2,5 cm; lewy – 3,5 cm; prawy – 1,5 cm; 

  • Stosowanie justowania (wyrównanie tekstu do obu marginesów).

 • Zasady składania prac dyplomowych do dziekanatu

  Zasady składania prac dyplomowych do dziekanatu

   

  1) Student przedkłada nieoprawioną pracę wraz z nośnikiem elektronicznym (płyta CD) do oceny promotora, który sprawdza pracę w systemie antyplagiatowym.

   

  2) W przypadku oceny pozytywnej pracę można oprawić. W przypadku oceny negatywnej praca może zostać skierowana do poprawy i powtórnej oceny. 

  3) Promotor po otrzymaniu od studenta oprawionej pracy dyplomowej sprawdza zgodność wersji papierowej z wersją dostarczoną na nośniku elektronicznym. Po sprawdzeniu zgodności promotor podpisuje egzemplarze pracy dyplomowej. 

  4) Student składa w Dziekanacie: dwa jednostronne i jeden dwustronny egzemplarz pracy dyplomowej podpisany przez promotora pracy dyplomowej, płytę CD zawierającą pracę dyplomową z opisem „Praca magisterska/inżynierska/licencjacka_Nazwisko_Imię_numer albumu” oraz prezentację na obronę z opisem „Prezentacja pracy magisterskiej/inżynierskiej/licencjackiej_Nazwisko_Imię_numer albumu”. Dokumenty te wraz z indeksem, zdjęciami i opłatą za druk dyplomu student składa w Dziekanacie w czasie nie krótszym niż 7 dni przed ustalonym terminem egzaminu dyplomowego. Ostateczny termin składania prac dyplomowych (w formie pisemnej i elektronicznej) ustala Dziekan, Termin złożenia pracy może zostać przesunięty na pisemny wniosek studenta do Dziekana Wydziału.

   

  5) Promotor składa do Dziekanatu opinię pracy dyplomowej najpóźniej na dzień przed terminem obrony pracy. 

 • Zasady oceny prac dyplomowych 

  Zasady oceny prac dyplomowych 

  • Ocenę pracy dyplomowej przeprowadza promotor i recenzent powołany przez dziekana (pkt. 37 Regulaminu studiów). 

  • Końcowa ocena promotora powinna uwzględniać wkład pracy studenta w zebranie i opracowanie materiału, umiejętność samodzielnego wykorzystania literatury, umiejętność formułowania i wnioskowania.  

  • Recenzent ocenia pracę pod względem formalnym i merytorycznym. 

 • Egzamin dyplomowy 

  Egzamin dyplomowy 

  • Komisji egzaminacyjnej przewodniczy dziekan, prodziekan lub nauczyciel akademicki upoważniony przez dziekana. 

  • Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest komisyjnie i składa się z dwóch części: przedstawienia głównych tez pracy (prezentacja multimedialna w przypadku egzaminu dyplomowego – magisterskiego – max 5-7 minut, a dyplomowego – inżynierskiego lub licencjackiego – do 5 min) i jej obrony oraz odpowiedzi na 3 pytania zadane przez komisję. Pytania mogą być związane ze wszystkimi modułami realizowanymi podczas studiów oraz tematyką pracy dyplomowej.

File:PDF file icon.svg - Wikipedia