Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego w Katedrze Biofizyki, Pracownia Biomechaniki

 

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Biofizyki, Pracownia Biomechaniki

 

Dziekan Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta badawczo-dydaktycznego

w Katedrze Biofizyki, Pracownia Biomechaniki

 

 

Wymagania stawiane Kandydatom:

 

 1. Ukończone studia magisterskie na kierunkach bioinżynieria, biotechnologia lub biologia;
 2. Aktywna działalność naukowa i popularno-naukowa (udział w konferencjach naukowych, wydarzeniach popularno-naukowych, publikacje naukowe),
 3. Doświadczenie w pracy laboratoryjnej, w tym z wykorzystaniem metod i technik laboratoryjnych z zakresu biologii molekularnej,
 4. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie niezbędna w pracy dydaktycznej,
 5. Umiejętność współpracy w zespołach badawczych o charakterze interdyscyplinarnym,
 6. Znajomość języka angielskiego umożliwiająca przygotowywanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników badań na konferencjach naukowych,
 7. Nienaganna postawa etyczno-moralna.

 

Wykaz dokumentów:

 

 • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora, życiorys, kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni, https:/up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/,
 • dyplomy potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https:/up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/
 • oświadczenie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu (formularz do pobrania ze strony internetowej Uczelni https:/up.lublin.pl/bip/konkursy/druki-do-pobrania/),
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • w przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Kopie dokumentów powinny być poświadczone notarialnie lub złożone bezpośrednio w UP w Lublinie z oryginałem do wglądu.

 

Dokumenty proszę składać w:

Dziekanacie Wydziału Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

ul. Akademicka 13

do dnia 10 lipca 2022 r

 

Dziekan Wydziału

Prof. dr hab. Tomasz Mieczan